Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 oktober 2005
gepubliceerd op 29 november 2005

Koninklijk besluit houdende bekendmaking van de lijst van de betalings- en effectenafwikkelingssystemen die geregeld worden door het Belgisch recht, tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2005003798
pub.
29/11/2005
prom.
19/10/2005
ELI
eli/besluit/2005/10/19/2005003798/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

19 OKTOBER 2005. - Koninklijk besluit houdende bekendmaking van de lijst van de betalings- en effectenafwikkelingssystemen die geregeld worden door het Belgisch recht, tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen, inzonderheid op artikel 2, § 1 en § 5, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 augustus 1999 tot oprichting van een verrekenings- en afwikkelingssysteem van transacties afgesloten binnen of buiten de door de Beurs georganiseerde markten en tot vaststelling van de regels inzake de inrichting en de werking ervan en tot wijziging van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EEG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000 tot wijziging van artikel 2 van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot wijziging van artikel 2 van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en houdende bekendmaking van de lijst van de betalings- en effectenafwikkelingssystemen die geregeld worden door het Belgisch recht;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de bekendmaking van de gedetailleerde lijst van de betalings- en effectenafwikkelingssystemen, vastgesteld op 31 december 2004, om overeen te stemmen met de werkelijkheid van 2005;

Gelet op het advies 38.981/2/V van de Raad van State, gegeven op 22 augustus 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, 2°, eerste lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, van 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Op 31 december 2004, waren volgende betalings- en effectenafwikkelingssystemen aangewezen in toepassing van artikel 2, § 1 van voornoemde wet van 28 april 1999 : a) Betalingssystemen 1° het systeem genoemd « Electronic Large Value Interbank Payment System » (« ELLIPS ») dat door de gelijknamige vereniging zonder winstoogmerk wordt aangehouden en door de Nationale Bank van België wordt beheerd;2° het systeem genoemd « Uitwisselings- en verrekeningscentrum » (« UCV ») dat door de gelijknamige vereniging zonder winstoogmerk wordt aangehouden en door de Nationale Bank van België wordt beheerd;3° de Belgische Verrekenkamer, een door de Nationale Bank van België beheerde contractuele vereniging;b) Effectenafwikkelingssystemen 1° het door de interprofessionele instelling « Interprofessionele effectendeposito- en girokas » (« CIK ») beheerde stelsel van giraal verkeer van financiële instrumenten ter uitvoering van het koninklijk besluit nr.62 van 10 november 1967 ter bevordering van de omloop van de financiële instrumenten; 2° het effectenafwikkelingssysteem van de Nationale Bank van België (« NBB clearing ») dat wordt geregeld door de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium en door het voormelde koninklijk besluit nr.62; 3° het « Euroclear systeem », behorende tot de vennootschap naar Engels recht Euroclear Clearance System plc, en beheerd door de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Euroclear Bank; 4° het systeem genoemd « Clearnet », behorende tot de vennootschap naar Frans recht Clearnet S.A. en dat door de raad van bestuur van Euronext Brussels N.V. aangewezen werd.

Art. 2.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 oktober 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

^