Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 november 1998
gepubliceerd op 08 september 1999

Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 1998 aan het « Trustfonds voor de financiering van de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag »

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022158
pub.
08/09/1999
prom.
19/11/1998
ELI
eli/besluit/1998/11/19/1999022158/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 1998 aan het « Trustfonds voor de financiering van de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 1997 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 en de wet van 5 juli 1998 houdende tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 1998, inzonderheid programma 26.58.1;

Gelet op de wet van 26 september 1988 houdende goedkeuring van het Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag, en van de bijlagen I en II, opgemaakt te Wenen op 22 maart 1985;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het Koninklijk besluit van 17 juli 1991, inzonderheid de artikels 55 en 58;

Gelet op het Koninklijk besluit van 7 augustus 1995 houdende vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden met betrekking tot het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu, inzonderheid art. 5;

Gelet op de Koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid artikel 22;

Overwegende dat de uitvoering en de inwerkingstelling van het Verdrag mogelijk zijn gemaakt door de financiële middelen verschaft door het Secretariaat van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) en door vrijwillige bijdragen van toetredende partijen;

Overwegende dat het aan alle Partijen bij het Verdrag toekomt de kosten voor de tenuitvoerlegging van het Verdrag, m.i.v. de middelen voor het functioneren van het secretariaat, die met dit Verdrag verband houden, te helpen dragen;

Overwegende dat op de eerste vergadering van de Conferentie der Partijen (UNEP - vergadering van 26-28 april 1989 te Helsinki) de Conferentie bij consensus de financiële regelen voor de tenuitvoerlegging van het Verdrag vanaf 1990 vastgesteld en aanvaard heeft;

Overwegende dat op de vierde vergadering van de Conferentie der Partijen (UNEP-vergadering van 25 en 27 november 1996 te San José, Costa Rica ) de Conferentie bij consensus een budget van 382.342 US $ aannam om de uitvoering van hun werkzaamheden in 1998 te financieren (beslissing IV/5 punt 4);

Overwegende dat het Verdrag voor België bindend is vanaf 15 januari 1989 en de geplande activiteiten in 1998 dienen bekostigd te worden;

Overwegende het belang van de bescherming van de ozonlaag en het treffen van passende maatregelen voor de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu tegen schadelijke gevolgen voortvloeiend uit de veranderingen van de ozonlaag;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën d.d. 6 november 1998;

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris voor Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag ten belope van de omzetwaarde in Belgische munt van 3.831 US $ aan te rekenen ten laste van het op basisallocatie 58.16.35.53 (Programma 26.58.1.) van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 1998 uitgetrokken krediet, wordt aan het « Trustfonds voor de financiering van de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag » (Milieuprogramma van de Verenigde Naties) » verleend als Belgische bijdrage voor 1998 (FUND 1030 BEL), en zal gestort worden op het volgende rekeningnummer : « UNEP Trust Fund Account n° 001-1-507001 International Agencies Banking Chase Manhattan Bank 270 Park Avenue New York NY 10017, USA ».

Art. 2.Onze Staatssecretaris voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 november 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Leefmilieu, J. PEETERS

^