Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 maart 2007
gepubliceerd op 28 maart 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 februari 2007 houdende oprichting van de Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2007002049
pub.
28/03/2007
prom.
19/03/2007
ELI
eli/besluit/2007/03/19/2007002049/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 februari 2007 houdende oprichting van de Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 12 van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, goedgekeurd bij de wet van 10 mei 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 februari 2007 houdende oprichting van de Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 maart 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 16 maart 2007;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 6 februari 2007 tot oprichting van de Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie evenals het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot aanwijzing van de organisaties bedoeld in artikel 4, 2° en 3°, van het koninklijk besluit van 6 februari 2007 houdende oprichting van de Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie op 15, respectievelijk 28 februari 2007 in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt; dat als gevolg hiervan twee organisaties hebben gevraagd om afzonderlijk opgenomen te worden in plaats van in de vorm van hun overkoepelende organisatie; dat om aan dit gerechtvaardigd verzoek tegemoet te komen, beide bovenvermelde besluiten dienen aangepast te worden; dat deze wijziging echter geen aanleiding mag vormen om de installatie van de Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie nodeloos te vertragen; dat bijgevolg de twee onderhavige besluiten dringend moeten worden genomen;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Consumentenzaken en van Onze Staatssecretaris voor Sociale economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 4, 2°, van het koninklijk besluit van 6 februari 2007 houdende oprichting van de Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie, wordt in het eerste lid het cijfer « 17 » vervangen door het cijfer « 18 » en worden in het tweede lid, derde streepje, de woorden « 3 organisaties die de beschutte werkplaatsen vertegenwoordigen » vervangen door de woorden « 4 organisaties die de beschutte en de sociale werkplaatsen vertegenwoordigen ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister bevoegd voor Sociale Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 maart 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister, Minister van Begroting en Consumentenzaken, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE De Staatssecretaris voor Sociale Economie, Mevr. E. VAN WEERT

^