Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 december 2001
gepubliceerd op 31 januari 2002

Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden apothekers voorgedragen door de geneeskundige faculteiten in de Nationale Raad van de Orde der Apothekers

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022078
pub.
31/01/2002
prom.
19/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden apothekers voorgedragen door de geneeskundige faculteiten in de Nationale Raad van de Orde der Apothekers


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren, inzonderheid op artikel 14;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden voor een termijn van zes jaar benoemd in hoedanigheid van gewoon lid en plaatsvervangend lid voorgedragen door de geneeskundige faculteiten, om deel uit te maken van de Nationale Raad van de Orde van Apothekers : Afdeling met het Nederlands als voertaal :

« Vrije Universiteit Brussel » : Effectief lid : Prof. S. Sarre.

Plaatsvervangend lid : Prof. I. Smolders. « Rijksuniversiteit Gent » : Effectief lid : Prof. W. Baeyens.

Plaatsvervangend lid : Prof. R. De Sagher. « Katholieke Universiteit Leuven » : Effectief lid : Prof. R. Kinget.

Plaatsvervangend lid : Prof. J. Hoogmartens. Afdeling met het Frans als voertaal :

« Université libre de Bruxelles » : Effectief lid : Prof. J. Fontaine.

Plaatsvervangend lid : Prof. J. Nève. « Université de Liège » : Effectief lid : Prof. L. Thunus.

Plaatsvervangend lid : Prof. J. Crommen. « Université Catholique de Louvain » : Effectief lid : Prof. J. Hanot.

Plaatsvervangend lid : Prof. F. Fils.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET

^