Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 december 2001
gepubliceerd op 27 februari 2002

Koninklijk besluit tot goedkeuring van de opheffing van de monografie « Vaccinum hepatitidis contagiosae caninae vivum cryodesiccatum », van de vierde uitgave van de Europese Farmacopee

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022053
pub.
27/02/2002
prom.
19/12/2001
ELI
eli/besluit/2001/12/19/2002022053/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de opheffing van de monografie « Vaccinum hepatitidis contagiosae caninae vivum cryodesiccatum (0446) », van de vierde uitgave van de Europese Farmacopee


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 juni 1969 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de samenstelling van een Europese Farmacopee, opgemaakt te Straatsburg op 22 juli 1964;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 november 2001 tot goedkeuring van de Europese Farmacopee, vierde uitgave;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 9 augustus 1980 en gewijzigd door de wetten van 16 juni 1989, 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat krachtens alinea (b) van artikel 1 van de Overeenkomst inzake de samenstelling van een Europese Farmacopee, onverwijld de nodige maatregelen dienen getroffen te worden om de beschikkingen die voortvloeien uit de Resolutie AP-CSP (01) 4 van het Volksgezondheidscomité van de Raad van Europa (Gedeeltelijk Akkoord) zo spoedig mogelijk toe te passen ten einde het vrije verkeer van geneesmiddelen niet te hinderen; dat deze beschikkingen van toepassing moeten gemaakt worden op 1 april 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De opheffing van de monografie « Vaccinum hepatitidis contagiosae caninae vivum cryodesiccatum (0446) » van de vierde uitgave van de Europese Farmacopee, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2002.

Art. 3.Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET

^