Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 november 1999
gepubliceerd op 23 december 1999

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 1969 betreffende de koppeling van de lonen en uitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1999012797
pub.
23/12/1999
prom.
18/11/1999
ELI
eli/besluit/1999/11/18/1999012797/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBER 1999. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 1969 betreffende de koppeling van de lonen en uitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 1969, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf, betreffende de koppeling van de lonen en uitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen in de ondernemingen welke ressorteren onder dit paritair comité, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 27 mei 1969, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1969, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 22 oktober 1969, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 1969 betreffende de koppeling van de lonen en uitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 november 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 27 mei 1969, Belgisch Staatsblad van 12 juli 1969.

Koninklijk besluit van 22 oktober 1969, Belgisch Staatsblad van 28 november 1969.

Bijlage Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997 Uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 1969 betreffende de koppeling van de lonen en uitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (Overeenkomst geregistreerd op 15 januari 1998 onder het nummer 46772/CO/128.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden en werksters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers.

Art. 2.Rekening houdend met het quotiënt, zijnde 0,9998, dat bekomen werd ingevolge de deling van de gemiddelde viermaandelijkse indexcijfers 2e kwartaal 1997 door de gemiddelde viermaandelijkse indexcijfers 1e kwartaal 1997, wordt, in uitvoering van artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 1969, overeengekomen de aanpassing van de uurlonen en de uitkeringen aan dat quotiënt te neutraliseren vanaf 1 juli 1997 gedurende het ganse 3e kwartaal 1997.

Art. 3.De lonen en uitkeringen worden opnieuw aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen op 1 oktober 1997.

Dit zal gebeuren door de lonen en uitkeringen van toepassing op 30 juni 1997 te vermenigvuldigen met het quotiënt dat bekomen wordt ingevolge de deling van de gemiddelde viermaandelijkse indexcijfers 3e kwartaal 1997 door de gemiddelde viermaandelijkse indexcijfers 1e kwartaal 1997.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 1997 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 1997.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 november 1999.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

^