Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 maart 2018
gepubliceerd op 19 april 2018

Koninklijk besluit betreffende experimenten met geautomatiseerde voertuigen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2018011160
pub.
19/04/2018
prom.
18/03/2018
ELI
eli/besluit/2018/03/18/2018011160/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 MAART 2018. - Koninklijk besluit betreffende experimenten met geautomatiseerde voertuigen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op advies 62.861/4 van de Raad van State, gegeven op 21 februari 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 18.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 september 1991 en aangevuld bij het koninklijk besluit van 21 juli 2016, worden de woorden "behalve indien deze voertuigen en slepen gebruikt worden in het kader van proefprojecten die er op gericht zijn deze voertuigen en slepen op korte afstand van elkaar te laten rijden" opgeheven.

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt een artikel 59/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 59/1.Experimenten met geautomatiseerde voertuigen.

De minister bevoegd voor het Wegverkeer of diens afgevaardigde kan, bij wijze van uitzondering, voor de testvoertuigen die gebruikt worden in het kader van experimenten met geautomatiseerde voertuigen, onder de door hem vastgestelde voorwaarden en beperkt in de tijd, afwijkingen toestaan op de bepalingen van dit reglement.".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, Fr. BELLOT

^