Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 maart 2018
gepubliceerd op 30 maart 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende het tijdskrediet

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206996
pub.
30/03/2018
prom.
18/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAART 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende het tijdskrediet (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende het tijdskrediet.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017 Tijdskrediet (Overeenkomst geregistreerd op 27 oktober 2017 onder het nummer 142236/CO/125.02) Preambule Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten teneinde uitvoering te geven aan de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, met betrekking tot het stelsel tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, zoals aangepast door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter van 20 december 2016. HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, alsook op de werknemers die zij tewerkstellen.

Met "werknemers" bedoelt men : de arbeiders en arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen Tijdskrediet of loopbaanvermindering met motief

Art. 4.In uitvoering van artikel 4, § 4 van de Nationale Arbeidsraad-collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, hebben de in artikel 1 bedoelde werknemers de mogelijkheid om het recht van 36 maanden (regeling van artikel 4, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103) of 51 maanden (regeling van artikel 4, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103) tijdskrediet of loopbaanvermindering met motief op te nemen in voltijds tijdskrediet of halftijdse loopbaanvermindering.

Landingsbanen

Art. 5.In uitvoering van artikel 8, § 3 van de Nationale Arbeidsraad-collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 hebben de in artikel 1 bedoelde werknemers vanaf de leeftijd van 50 jaar en mits een beroepsloopbaan van 28 jaar, recht op een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5de. HOOFDSTUK III. - Organisatieregels

Art. 6.De sociale partners gaan akkoord om de modaliteiten inzake 1/5de en halftijdse loopbaanvermindering voor ploegenarbeid te laten vastleggen op ondernemingsvlak.

Art. 7.Met uitzondering van de werknemers van 50 tot 54 jaar die genieten van 1/5de loopbaanvermindering en met uitzondering van de oudere werknemers van 50 jaar of ouder die genieten van de halftijdse loopbaanvermindering, bedoeld in artikel 8 of artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, die gedurende 5 jaar in aanmerking worden genomen voor de berekening van de 5 pct.-drempel, worden de werknemers ouder dan 50 jaar die hun arbeidsprestaties verminderen niet meegeteld voor de 5 pct.-drempel. HOOFDSTUK IV. - Aanmoedigingspremies

Art. 8.De arbeiders kunnen gebruik maken van de aanmoedigingspremies voor zorgkrediet, opleidingskrediet, landingsbanen, ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering, 1/5de of halftijds tijdskrediet, toegekend door de gewesten of de gemeenschappen, en van eventueel bijkomende maatregelen. HOOFDSTUK V. - Geldigheidsduur en slotbepalingen

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2016 (registratienummer 133522).

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 april 2017 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd door iedere partij mits een opzeggingstermijn van drie maanden betekend bij aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^