Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 maart 2018
gepubliceerd op 29 maart 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het tijdskrediet

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206995
pub.
29/03/2018
prom.
18/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAART 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het tijdskrediet (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het tijdskrediet.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017 Tijdskrediet (Overeenkomst geregistreerd op 19 oktober 2017 onder het nummer 142106/CO/215)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf en op de bedienden die zij tewerkstellen.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd afgesloten. Zij treedt in werking op 1 juli 2017.

Zij kan door één der ondertekenende partijen worden opgezegd, mits een vooropzeg van drie maanden, te betekenen bij een ter post aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf en aan de in dit paritair comité vertegenwoordigde organisaties.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst verwijst naar de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 van de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, laatst aangepast door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter van 20 december 2016.

Zij bevat de sectorale invulling van verschillende bepalingen van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 voor de geldigheidsduur van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 4.§ 1. Het bijkomend recht op voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering met motief tot maximaal 51 maanden voor zorgmotieven en 36 maanden voor opleiding bedoeld in artikel 4, § 1 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr.103 kan worden opgenomen door de werknemers bedoeld in artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. § 2. De leeftijd van 55 jaar, bedoeld in artikel 8 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, wordt verlaagd tot 50 jaar mits een beroepsloopbaan van 28 jaar, overeenkomstig de regels voorzien in artikel 8, § 3 en § 4 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103.

Art. 5.De drempel van 5 pct., bedoeld in artikel 16 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, bedraagt op sectorniveau 10 pct.

Deze drempel van 10 pct. vormt geen beletsel voor de bedienden die de leeftijd van 54 jaar of ouder hebben bereikt om het recht op een 1/5de loopbaanvermindering aan te vragen of uit te oefenen op grond van de artikelen 3, 4 en 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103.

Voor deze bedienden geldt nochtans wel de regel bepaald in artikel 6 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, evenals de regels bepaald in artikel 14 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103.

Voor de berekening van deze grens worden de bepalingen van artikel 16 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 toegepast, met dien verstande dat in § 3 van dit artikel de leeftijd van 55 jaar en ouder dient te worden gelezen als de leeftijd van 54 jaar en ouder.

Op ondernemingsvlak kan deze grens worden verhoogd mits akkoord van de werkgever en rekening houdend met de mogelijkheden op het vlak van de arbeidsorganisatie en met de eventuele noodzaak tot vervanging van de arbeid(st)ers die zich wensen te beroepen op de bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst.

De ondernemingen kunnen binnen de grens van 10 pct., bedoeld in onderhavig artikel, een passende verdeling maken tussen verschillende catego-rieën rechthebbenden.

De toepassing van de nieuwe modaliteiten van onderhavig artikel kan, in ondernemingen waar reeds een bedrijfsakkoord bestaat, onderhandeld worden.

Art. 6.De werkgever kan recht op uitstel inroepen wanneer vervanging noodzakelijk is.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^