Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 maart 2018
gepubliceerd op 03 april 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten tussen de woonplaats en de werkplaats van de arbeiders

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017032033
pub.
03/04/2018
prom.
18/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAART 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten tussen de woonplaats en de werkplaats van de arbeiders (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten tussen de woonplaats en de werkplaats van de arbeiders.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de betonindustrie Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2017 Tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten tussen de woonplaats en de werkplaats van de arbeiders (Overeenkomst geregistreerd op 10 augustus 2017 onder het nummer 140948/CO/106.02)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie (PSC 106.02).

Onder "arbeiders" wordt verstaan : de arbeiders en de arbeidsters.

Art. 2.Openbaar vervoer Bij verplaatsing met het openbaar vervoer is de tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingsonkosten tussen de woonplaats en de gebruikelijke werkplaats gelijk aan 100 pct. van de dagtarieven gepubliceerd in de hierna volgende tabel.

Het aantal te vergoeden kilometers is het aantal kilometers aangeduid op de vervoerbewijzen die door één of meerdere vervoerondernemingen worden afgeleverd.

Bij gebrek aan aanduiding wordt als werkelijke afstand beschouwd, de normale afstand langs de weg tussen woonplaats en werkplaats.

Art. 3.Eigen vervoermiddelen Bij verplaatsing met andere middelen (eigen middelen), met uitzondering van de fiets, is de tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingsonkosten tussen de woonplaats en de gebruikelijke werkplaats, voor afstanden van 5 kilometer en meer, gelijk aan 75 pct. van de dagtarieven gepubliceerd in de hierna volgende tabel voor de overeenstemmende afstand.

De werkelijk afgelegde afstand is de normale afstand langs de weg tussen woon- en werkplaats.

Art. 4.Vervoer door de werkgever georganiseerd Kan de arbeider beroep doen op vervoer georganiseerd door de werkgever, maar moet hij toch minimum 5 kilometer afleggen met een ander vervoermiddel, dan heeft hij voor die verplaatsing recht op de bovenvermelde vergoeding.

Als de werkgever zelf voor het vervoer zorgt met deelname in de kosten door de arbeider, mag deze deelname 50 pct. van de werkelijke kosten niet overschrijden.

Art. 5.Fiets Bij verplaatsing met de fiets is de tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingsonkosten tussen de woonplaats en de gebruikelijke werkplaats gelijk aan 0,23 EUR per kilometer.

De betrokken arbeiders dienen een schriftelijke verklaring op eer in te dienen om hun verplaatsing per fiets aan te tonen. De werkgever kan op ieder ogenblik de inhoud en de naleving van deze verklaring controleren. Het niet-naleven ervan zal de schorsing van de vergoeding tot gevolg hebben.

De onderneming stelt een fluo vest en fietshelm ter beschikking.

Praktische modaliteiten worden op ondernemingsvlak geregeld.

Art. 6.De tussenkomst wordt minstens éénmaal per maand uitbetaald.

Art. 7.Gunstigere afspraken in de ondernemingen blijven behouden.

Art. 8.Geldigheidsduur Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2017 en treedt buiten werking op 31 januari 2018.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2017 (nr. 138780/CO/106.02, lopende publicatie) betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten tussen de woonplaats en de werkplaats van de arbeiders.

Zij kan door elk van partijen opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van drie maanden wordt betekend, per aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten tussen de woonplaats en de werkplaats van de arbeiders

Afstand Distance

Dagbedragen Montants journaliers

(Km)

100 pct./p.c. (EUR)

75 pct./p.c. (EUR)

1

2,10

-

2

2,10

-

3

2,10

-

4

2,29

-

5

2,45

1,84

6

2,62

1,97

7

2,77

2,08

8

2,93

2,20

9

3,08

2,31

10

3,25

2,44

11

3,40

2,55

12

3,56

2,67

13

3,71

2,78

14

3,88

2,91

15

4,03

3,02

16

4,19

3,14

17

4,34

3,25

18

4,51

3,38

19

4,65

3,49

20

4,82

3,62

21

4,97

3,73

22

5,14

3,85

23

5,24

3,93

24

5,45

4,09

25

5,56

4,17

26

5,77

4,32

27

5,87

4,40

28

6,08

4,56

29

6,18

4,64

30

6,39

4,80

31-33

6,60

4,95

34-36

7,02

5,27

37-39

7,44

5,58

40-42

7,76

5,82

43-45

8,18

6,13

46-48

8,60

6,45

49-51

9,01

6,76

52-54

9,22

6,92

55-57

9,54

7,15

58-60

9,75

7,31

61-65

10,17

7,63

66-70

10,69

8,02

71-75

11,11

8,33

76-80

11,53

8,65

81-85

11,95

8,96

86-90

12,37

9,28

91-95

13,00

9,75

96-100

13,42

10,06

101-105

13,84

10,38

106-110

14,26

10,69

111-115

14,67

11,01

116-120

15,09

11,32

121-125

15,72

11,79

126-130

16,14

12,11

131-135

16,56

12,42

136-140

16,98

12,74

141-145

17,40

13,05

146-350

18,03

13,52


Eveneens geldig voor de berekening van de prijs voor treinkaarten in gemengd verkeer NMBS/TEC. De totale afstand mag niet korter zijn dan 5 km. Afstanden NMBS beperkt tot 150 km.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^