Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 juli 2002
gepubliceerd op 17 september 2002

Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan een personeelslid van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

bron
programmatorische federale overheidsdienst telecommunicatie
numac
2002014200
pub.
17/09/2002
prom.
18/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JULI 2002. - Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan een personeelslid van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 december 1956 op de postdienst, inzonderheid op artikel 32;

Gelet op de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op de artikelen 71, 72, 110 en 136;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 1998 betreffende de wijze waarop de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie toegekend wordt aan sommige personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, inzonderheid op artikel 4, § 2, 2°;

Gelet op het proces-verbaal van 8 mei 2000 betreffende het slagen in het examen voor officier van gerechtelijke politie, Gelet op het feit dat mijnheer Willemsen Koenraad L.A. op dat ogenblik niet aan de voorwaarden voldeed om dit ambt uit te oefenen;

Op voordracht van Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie wordt verleend aan de volgende ambtenaar van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie : WILLEMSEN Koenraad L.A.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2001.

Art. 3.Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juli 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, R. DAEMS

^