Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 september 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/09/2002 numac 2002009853 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 10 juli 2002 is machtiging verleend aan : de heer ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****; Me(...) ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende te ***** Ba(...) type wet prom. -- pub. 17/09/2002 numac 2002009874 bron federale overheidsdienst justitie Taalexamens voor kandidaat-rechters in sociale of in handelszaken Gewone zittijd van november 2002 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over de kennis van de Duitse of van de Franse taal organiseren, ten behoeve van de De aanvragen tot inschrijving moeten vóór 17 oktober 2002, bij middel van een kopie van het hierbij(...) type wet prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 bron ministerie van economische zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type wet prom. 30/01/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002015045 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1999 (2) type wet prom. 29/04/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002015074 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake kinderen in gewapend conflict, aangenomen te New York op 25 mei 2000

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/07/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002000576 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 1994 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde van de Departementale Informaticacel van het departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en tot gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde van de schooldirecties type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2002 numac 2002009871 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 14 juni 2002 is de heer Magnus, E., eerste substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2002 numac 2002009872 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 april 2002, dat in werking treedt op 3 oktober 2002, is de heer Magnus, E., eerste substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn a Bij koninklijk besluit van 5 september 2002 is de heer D'hooghe, H., onderzoeksrechter in de re(...) type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002013065 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het verzekeringswezen type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002014200 bron programmatorische federale overheidsdienst telecommunicatie Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan een personeelslid van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 15/07/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002014202 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1996 houdende benoeming van de voorzitter, bepaalde leden en de secretarissen van de Commissie voor Erkenning der Aannemers. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2002 numac 2002016195 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 wordt Mevr. Daeseleire, Els, werkleider , met ingang van 1 mei 2002, in het Nederlandse taalkader, bevorderd tot werkleider-geaggregeerde (rang C) bij h(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2002 numac 2002016194 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 wordt Mevr. Van Oeckel, Monique J., eerstaanwezend assistent , met ingang van 1 maart 2002, in het Nederlandse taalkader, bevorderd tot werkleider (rang(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002021375 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Koninklijk besluit betreffende de werking en het secretariaat van de Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 type koninklijk besluit prom. 07/07/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002022587 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de Paramedische Beroepen type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002022706 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot intrekking van een aantal bepalingen van het koninklijk besluit van 8 december 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002007210 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van september 2002 type ministerieel besluit prom. 10/09/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002009709 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 13/09/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011366 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit type ministerieel besluit prom. 19/07/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002022630 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 mei 2002 houdende de benoeming van de leden van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde houders van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie

arrest

type arrest prom. -- pub. 17/09/2002 numac 2002021369 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 110/2002 van 26 juni 2002 Rolnummer 2220 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 56bis , § 1, van de bij koninklijk besluit van 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loon Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/09/2002 numac 2002021377 bron arbitragehof Arrest nr. 123/2002 van 3 juli 2002 Rolnummer 2410 In zake : de vordering tot schorsing van de wet van 22 maart 2002 houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, in het Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. Fran(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 17/09/2002 numac 2002021382 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 119/2002 van 3 juli 2002 Rolnummer 2151 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 203 van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. Het Arbitragehof, samengesteld uit re wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag Bij arrest van (...) type arrest prom. -- pub. 17/09/2002 numac 2002021380 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 117/2002 van 3 juli 2002 Rolnummer 2126 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 17, § 1, van de wet van 6 februari 1987 betreffende de radiodistributie- en teledistributienetten en betreffende de handelspub Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. Fran(...) type arrest prom. -- pub. 17/09/2002 numac 2002021383 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 120/2002 van 3 juli 2002 Rolnummer 2175 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 164, derde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 17/09/2002 numac 2002021384 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 121/2002 van 3 juli 2002 Rolnummer 2186 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals gewijzig Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters R. Henn(...) type arrest prom. -- pub. 17/09/2002 numac 2002021385 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 122/2002 van 3 juli 2002 Rolnummer 2201 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 6 van de wet van 27 december 1994 « tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaa Het Arbitragehof, samengesteld uit voorzitter A. Arts en rechter L. François, waarnemend voorzit(...)

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 17/09/2002 numac 2002009873 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Nijvel Bij beschikking van 16 april 2002 werd de heer Bousson, P., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Nijvel, door de voorzitter van deze rechtbank, aangewezen, vanaf 17 oktober 2002, om het amb

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002036072 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002036117 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/07/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002027820 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2002/MINFP/004 betreffende de procedures voor de bevordering tot de betrekkingen van de rangen A5 tot en met A3 en hun motivering

document

type document prom. -- pub. 17/09/2002 numac 2002021364 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. - Te begeven betrekking 1.1. Bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Museumstraat 9, 1000 Bru 1.2. De kandidaten moeten de volgende algemene toegangsvoorwaarden vervullen : - Belg zijn of bu(...)

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 17/09/2002 numac 2002040606 bron ministerie van financien Administratie van de Thesaurie Maandelijke Schatkisttoestand Toestand op 30 juni 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2002 numac 2002036161 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Algemene Administratieve Diensten van het departement WVC 1° Onderscheidingen in de Orde van Leopold II Bij koninklijk besluit van 17 juni 2002 en met ranginneming op de datum vermeld tegenov -wordt de heer GUTSCHOVEN Karel, directeur, benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II (08/04(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/09/2002 numac 2002018065 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Werving van magistraten en gerechtelijk stagiairs Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 259bis -10 van het Gerechtelijk Wetboek zullen de **** en **** ****- en **** van de ****(...) De kandidaturen dienen bij ter post aangetekende brief verstuurd te worden uiterlijk 17 oktober 200(...)

document

type document prom. -- pub. 17/09/2002 numac 2002009865 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Franse of van de Nederlandse taal voor kandidaten voor sommige ambten van griffier, adjunct-griffier, opsteller en beambte in een griffie. - Gewone zittijd van november 2002 De Federale Overheidsdienst Jusitite zal Deze examens omvatten een mondeling en een schriftelijk gedeelte. Het mondeling gedeelte bestaa(...) type document prom. -- pub. 17/09/2002 numac 2002009875 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Nederlandse of van de Franse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van november 2002 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren vo Vorenvermelde examens lopen over de kennis van de Nederlandse taal of van de Franse taal. De aa(...)
^