Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 april 2010
gepubliceerd op 14 juni 2010

Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan « SC Palais des Expositions de Charleroi »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2010024192
pub.
14/06/2010
prom.
18/04/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

18 APRIL 2010. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan « SC Palais des Expositions de Charleroi »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 december 2009 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010, programma 55.31.33.00.01;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Overwegende dat meerdere keren per jaar de Conferentiesalons Expoforum de stand van zaken opmaken van een welbepaalde sector en van zijn evolutie;

Overwegende dat in de tijdspanne van één dag Expoforum de beslissingnemers de gelegenheid biedt om een globaal en allesomvattend zicht te hebben op de gekozen thematiek. Inderdaad, beter geïnformeerd, kunnen ze beschikken over de nodige controle voor hun managementfunctie van de daarmee verbonden diensten en kosten;

Overwegende dat het thema van de dag op 15 februari 2010 de sector « Energieoplossingen » is;

Overwegende dat de energie de dag van vandaag een niet te verwaarlozen last vormt voor bedrijven en bedrijvengroepen, ongeacht hun sector, hun omvang of hun activiteit;

Overwegende dat de operatoren en de specialisten, evenals de vooraanstaande verenigingen en federaties op dit evenement onder andere hun technologieën en ervaringen zullen bespreken en voorstellen in volgende domeinen : vrijmaking van de markten, gegroepeerde aankopen, vernieuwbare energie, warmtekrachtkoppeling en micro-warmtekrachtkoppeling, rationeel energieverbruik, energieprestatie van gebouwen, opleiding, energieopvoeding en pilootacties;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 maart 2010;

Op de voordracht van de Minister van Klimaat en Energie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een facultatieve toelage van 3.000 euro, aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 31.33.00.01 (programma 25.55.3) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2010 wordt toegekend aan de CV « Palais des Expositions de Charleroi » hierna genoemd « Charleroi Expo, » met maatschappelijke zetel te 6000 Charleroi, avenue de l'Europe 21, vertegenwoordigd door de heer Bernard Pays, Business Development Manager van Charleroi Expo, bij wijze van tussenkomst in de kosten voor de realisatie van het Waalse Expoforum event rond Energieoplossingen dat doorgaat tegelijk met de professionele dag van het salon « Tendances maison » die op Charleroi Expo plaatsvindt op 15 februari 2010.

Art. 2.De periode gedekt door artikel 1 vangt aan op 1 januari 2010 en eindigt op 15 februari 2010.

Art. 3.De toelage is bestemd om de voorbereiding en organisatiekosten te dekken door Charleroi Expo gemaakt voor de organisatie van het colloquium vermeld in artikel 1.

Art. 4.§ 1. Het bedrag van de toelage zal gestort worden in één schijf op rekeningnummer 260-0040846-78, op naam van het Palais des Expositions de Charleroi, voor Charleroi Expo, avenue de l'Europe 21, 6000 Charleroi. § 2. De uitbetaling geschiedt na voorlegging van een schuldvordering, een staat van inkomsten en uitgaven teweeggebracht door de organisatie van het evenement van 15 februari 2010 vermeld in artikel 1, alsmede van een eindrapport van de activiteiten. § 3. De uitgaven worden gerechtvaardigd door facturen van de voorbereiding, promotie- en organisatiekosten van het gesubsidieerde evenement, zoals bijvoorbeeld fotokopiekosten, traiteur- en secretariaatskosten. § 4. De schuldvordering en de verantwoordingsstukken zijn door de heer Bernard Pays gedagtekend, ondertekend en voor de betaalde som voor deugdelijk en onvergolden verklaard. § 5. De vorderingen voor uitbetaling van de toelage, vergezeld van de bewijsstukken, worden uiterlijk op 30 september 2010 in drie exemplaren ingediend bij het Directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Ze worden ingediend ter attentie van de heer Laurent Voiturier, Victor Hortaplein 40, bus 10, te 1060 Brussel.

Art. 5.De Minister van Klimaat en Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 april 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE

^