Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 september 2020
gepubliceerd op 05 november 2020

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de jaarlijkse premie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020203611
pub.
05/11/2020
prom.
17/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de jaarlijkse premie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de jaarlijkse premie.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 september 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2019 Jaarlijkse premie (Overeenkomst geregistreerd op 30 oktober 2019 onder het nummer 154913/CO/142.01) In uitvoering van de artikelen 5 en 6 van het nationaal akkoord 2019-2020 van 26 juni 2019. HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK II. - Jaarlijkse premie

Art. 2.§ 1. Elke voltijds tewerkgestelde arbeider met een volledige referteperiode heeft recht op een jaarlijkse premie van 150 EUR bruto. § 2. Voor deeltijdse arbeiders wordt de jaarlijkse premie toegekend in verhouding tot hun deeltijdse arbeidsregeling overeenkomstig artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35 van de Nationale Arbeidsraad. § 3. Het bedrag van de jaarlijkse premie wordt berekend in verhouding tot de effectieve en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode. - Met "referteperiode" wordt bedoeld : de 12 maanden voorafgaand aan de uitbetaling van de premie. - Met "effectieve en gelijkgestelde dagen" worden bedoeld : de dagen effectieve prestaties en schorsingen van de arbeidsovereenkomst waarvoor loon is betaald, zoals gedefinieerd in de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende de bescherming van het loon der werknemers, vermeerderd met de dagen vaderschapsverlof, moederschapsverlof en tijdelijke werkloosheid. § 4. De pro rata regeling, zoals bepaald in § 3, geldt eveneens voor de arbeiders welke in de loop van de referteperiode in en uit dienst zijn getreden. Het pro rata bedrag van de jaarlijkse premie wordt uitbetaald op het ogenblik van de uitdiensttreding, samen met de normale loonafrekening. § 5. Deze premie wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2011 betreffende de loonvorming (geregistreerd onder het nummer 104873/CO/142.01 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 05/09/2013 numac 2012200246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013202291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in geval van economische werkloosheid type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013202292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een promotievergoeding voor het bouwbedrijf sluiten (Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2013), en de in voege zijnde wettelijke bepalingen en telkens uitbetaald met de loonafrekening van de maand juli. § 6. De ondernemingen kunnen de jaarlijkse premie van 150 EUR bruto op een alternatieve manier invullen via een recurrente ondernemingsenveloppe.

De besteding ervan kan enkel op ondernemingsvlak worden onderhandeld en dit op de wijze zoals omschreven in artikel 3.

Art. 3.Ondernemingsenveloppe § 1. Op ondernemingsvlak kan de jaarlijkse premie van 150 EUR bruto op een alternatieve wijze worden ingevuld via een overdraagbare ondernemingsenveloppe. De besteding ervan kan alleen op ondernemingsvlak worden onderhandeld. § 2. De besteding van de overdraagbare ondernemingsenveloppe wordt op ondernemingsvlak bepaald in paritair overleg. De procedure voor de ondernemingsonderhandelingen over de besteding van de enveloppe verloopt in twee stappen voor ondernemingen waar een vakbondsafvaardiging is ingesteld : - Voorafgaandelijk moeten op ondernemingsvlak zowel de werkgever als alle in de vakbondsafvaardiging van de in de onderneming vertegenwoordigde vakbonden akkoord gaan over een bedrijfseigen besteding van de enveloppe; - In ondernemingen met meerdere zetels wordt de beslissing genomen op groepsniveau. Deze beslissing heeft niet alleen betrekking op het al dan niet onderhandelen, maar ook op het niveau waarop de onderhandelingen zullen gevoerd worden; - Indien besloten wordt tot ondernemingsoverleg over een besteding van de enveloppe, moet dit overleg ten laatste op 15 september 2019 leiden tot een collectieve arbeidsovereenkomst. § 3. In de ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging wordt dezelfde procedure gevolgd. In dat geval is het akkoord van alle in het paritair subcomité vertegenwoordigde werknemersorganisaties vereist en moet de collectieve arbeidsovereenkomst getekend worden door de werkgever en alle in het paritair subcomité vertegenwoordigde werknemersorganisaties. § 4. Indien er geen akkoord is om te onderhandelen of indien er geen collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten binnen de bovengenoemde termijn, wordt de recurrente jaarlijkse premie van 150 EUR bruto toegekend vanaf 1 juli 2019. HOOFDSTUK III. - Duur

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2019 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden wordt betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen en aan de ondertekenende partijen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 september 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE

^