Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 september 2005
gepubliceerd op 13 oktober 2005

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de gewaarborgde minimumwedde

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005202342
pub.
13/10/2005
prom.
17/09/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de gewaarborgde minimumwedde (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de gewaarborgde minimumwedde.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 september 2005.

ALBERT Van Koningswege : Voor de Minister van Werk, afwezig : De Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005 Gewaarborgde minimumwedde (Overeenkomst geregistreerd op 27 juli 2005 onder het nummer 75771/CO/224)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ondernemingen die afhangen van het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen en op de bedienden die zij tewerkstellen.

Art. 2.Vanaf 1 januari 2006 wordt aan alle meerderjarige of daarmee gelijkgestelde bedienden die normale voltijdse prestaties leveren een brutomaandwedde verzekerd van 1.400,44 EUR. Voor de bedienden die het arbeidsstelsel van de werklieden volgen, kunnen de productiepremies begrepen zijn in het gewaarborgd minimumloon en dit voor de prestaties voorzien in het arbeidsreglement.

Dit bedrag is gekoppeld aan het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex van april 2005 (115,43) en wordt aangepast volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de koppeling van de wedden aan het prijsindexcijfer bij consumptie.

Dit bedrag mag niet leiden tot een algemene verschuiving noch van de ondernemingsbarema's, noch van de werkelijke wedden die dit bedrag reeds bereiken.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2006 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de ondertekenende organisaties worden opgezegd met een opzeg van drie maanden. De opzeg wordt betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het paritair comité en aan elk van de ondertekenende organisaties.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 13 november 2003 gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen betreffende de gewaarborgde minimumwedde, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 29 februari 2004, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2004.

Zij vervangt eveneens de bepalingen van hoofdstuk 3, afdeling 7, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het protocol van sectoraal akkoord 2005-2006.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 september 2005.

Voor de Minister van Werk, afwezig : De Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE

^