Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 maart 2009
gepubliceerd op 30 maart 2009

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissarissen bij de Nationale Instelling van Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2009011137
pub.
30/03/2009
prom.
17/03/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MAART 2009. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissarissen bij de Nationale Instelling van Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, inzonderheid op artikel 179, § 2, laatst gewijzigd bij de wet van 30 december 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen, artikel 18, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 december 2004 houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij de nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 februari 2009;

Op de voordracht van Onze Minister van Energie en van Onze Minister voor Ondernemen en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de heer C. Van Vaerenbergh wordt eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van regeringscommissaris bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen.

Art. 2.De heer T. Van Rentergem wordt benoemd tot regeringscommissaris bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgische Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Energie en Onze Minister voor Ondernemen zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 maart 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE De Minister voor Ondernemen, V. VAN QUICKENBORNE

^