Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 maart 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/03/2009 numac 2009009205 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 1 maart 2009 is machtiging verleend aan de heer **** **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****(...) Bij koninklijk besluit van 1 maart 2009 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 30/03/2009 numac 2008054675 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** ****, **** ****, geboren te **** op 22 november Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2009 numac 2009007063 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 88867 van 27 februari 2009, wordt majoor van het vliegwezen ****. **** op 30 december 2008 ontslagen uit het ambt van attaché van het administratief en technisch secretariaat type koninklijk besluit prom. 13/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009009214 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2009 numac 2009009232 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 7 december 2008 is de heer Mennes, W., notaris ter standplaats Essen, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2009 numac 2009009231 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 12 juni 2008, dat in werking treedt op de datum van 1 april 2009, is aan de heer Mennes, W., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Essen. Het is hem vergund de tit Bij ministeriële besluiten van 23 maart 2009 : - is het verzoek tot associatie van de heer L(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2009 numac 2009009230 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 maart 2009, dat in werking treedt op 31 maart 2009, is het aan de heer Freson, H., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik eershalve te voe Bij koninklijke besluiten van 18 maart 2009 : - is aan Mevr. Clarenne, B., op haar verzoek, (...) type koninklijk besluit prom. 09/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009011100 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. 10/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009011119 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 betreffende het op de markt brengen van elektrische apparaten die worden gebruikt bij de uitoefening van diergeneeskunde type koninklijk besluit prom. 17/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009011135 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Studiecentrum voor Kernenergie en ontslag en benoeming van de regeringscommissarissen bij dit Centrum type koninklijk besluit prom. 17/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009011138 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap « Fonds ter reductie van de globale energiekost » type koninklijk besluit prom. 17/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009011137 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissarissen bij de Nationale Instelling van Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 17/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009011136 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij het Nationaal Instituut voor Radio-elementen type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009012065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de risicogroepen in 2007 type koninklijk besluit prom. 19/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009014067 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2009 numac 2009018116 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2008 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 10/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009018117 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende benoemingen van de leden van de Commissie voor homeopathische geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 10/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009018118 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1999 houdende vaststelling van de retributies voor de financiering van de opdrachten van de administratie met betrekking tot de verdovende middelen en de psychotrope stoffen type koninklijk besluit prom. 13/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009018123 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009022093 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2009 numac 2009024102 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 8 maart 2009 wordt de heer Mast, Jan, bevorderd tot werkleider, met ingang van 1 mei 2008, in de klasse SW3 op het Nederlandse taalkader, bij de Federale Wetenschappelijke Instelling « Centr Bij koninklijk besluit van 8 maart 2009 wordt Mevr. Letellier, Carine, bevorderd tot werkleider(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009007061 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake vervreemding en inzake diverse uitgaven type ministerieel besluit prom. 13/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009011123 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 19/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009024089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen I, II, IV en V van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 23/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009021040 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 1995 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 5 december 1995 houdende oprichting van een sociale dienst voor het personeel van de federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden en van de federale wetenschappelijke inrichtingen die ressorteren onder de Minister van Wetenschapsbeleid type ministerieel besluit prom. 25/02/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009201335 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/06/2008 pub. 30/03/2009 numac 2008202826 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verzekering gewaarborgd wonen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009200988 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van onroerende goederen die worden overgedragen van het Gemeenschapsonderwijs naar de Hogeschool Gent

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009201272 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van een lid van de algemene vergadering van de "Conseil économique et social de la Région wallonne" type besluit van de waalse regering prom. 06/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009201276 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van een lid van de algemene vergadering van de "Conseil économique et social de la Région wallonne" type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009201334 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Ourtal" in Sankt Vith en Bullingen type besluit van de waalse regering prom. 06/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009201337 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het bosreservaat van het Westelijk Hertogenwald-Escherbach en Fonds Meyer type besluit van de waalse regering prom. 06/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009201338 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Ulf" type besluit van de waalse regering prom. 06/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009201336 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de tweede uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Emmels" type besluit van de waalse regering prom. 06/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009201339 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Braunlauf" in Sankt Vith en Burg-Reuland type besluit van de waalse regering prom. 06/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009201341 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Orti" in Sainte-Ode type besluit van de waalse regering prom. 06/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009201343 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat "Wideumont" in Sainte-Marie-Chevigny type besluit van de waalse regering prom. 06/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009201342 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de tweede uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Thommen" type besluit van de waalse regering prom. 06/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009201340 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitbreiding van het geleide domaniaal natuurreservaat "Ry Delcourt" in Chaumont-Gistoux type besluit van de waalse regering prom. 06/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009201344 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "l'Ile aux Corsaires" type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009201393 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de controle op de samenstelling van melk, de betaling van melk door de kopers aan de producenten en de erkenning van de interprofessionele organismen

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/03/2009 numac 2009003110 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie LOTENLENING 1922 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 496 van 10 maart 2009 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 30/03/2009 numac 2009003109 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie LOTENLENING 1921 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 302 van 13 maart 2009 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

verslag

type verslag prom. -- pub. 30/03/2009 numac 2009003099 bron federale overheidsdienst financien Verslag over de operaties van het boekjaar 2008, bekendgemaakt overeenkomstig artikel 7 van de besluitwet van 18 mei 1945 houdende oprichting van een Rentenfonds Dit verslag bevat de jaarrekening van het Rentenfonds zoals zij voor controle aan h Een jaarverslag, uitgegeven door het Rentenfonds en in normale omstandigheden beschikbaar omstreeks(...)

erratum

type erratum prom. 19/02/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009031168 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissies ingesteld bij de ordonnanties betreffende de Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gecoördineerd op 19 februari 2009. - Erratum

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 30/03/2009 numac 2009042403 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand maart 200    Indice mars 2009 Moyenne

document

type document prom. -- pub. 30/03/2009 numac 2009201407 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de Interne Markt van een Franstalige directeur Communicatie (klasse A4) voor de FOD Binnenlandse Zaken (MFG09029) Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen solliciteren als u al een federale statutaire ambtenaar bent. Toe(...) 1. Nodige anciënniteit : de titel van adviseur klasse A3 dragen of al benoemd zijn in klasse A4. type document prom. -- pub. 30/03/2009 numac 2009201409 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige adviseur-generaal (klasse A4) voor de FOD Binnenlandse Zaken (MNG09805) Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen solliciteren als u al een federale statutaire ambtenaar bent. Toe(...) U draagt de titel van adviseur, klasse A3 of u bent al benoemd in de klasse A4 en u beschikt over z(...) type document prom. -- pub. 30/03/2009 numac 2009201408 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de Interne Markt van een Franstalige adviseur-generaal Stafdienst Budget en Beheerscontrole (klasse A4) voor de FOD Binnenlandse Zaken (MFG09030) Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen solliciteren als u al een federale s(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Nodige anciënniteit : de titel van adviseur klasse A3 dragen of (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/03/2009 numac 2009009233 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Bergen : 1. De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief tot « FOD Justitie, Di Hij zendt eveneens aangetekend, een afschrift van zijn verzoekschrift samen : - met zijn dossier(...)
^