Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 juni 2013
gepubliceerd op 09 oktober 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de vermindering van de prestaties met 1/5 vanaf 50 jaar in het kader van een landingsbaan

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012196
pub.
09/10/2013
prom.
17/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de vermindering van de prestaties met 1/5 vanaf 50 jaar in het kader van een landingsbaan (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de vermindering van de prestaties met 1/5 vanaf 50 jaar in het kader van een landingsbaan.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2012 Vermindering van de prestaties met 1/5 vanaf 50 jaar in het kader van een landingsbaan (Overeenkomst geregistreerd op 21 januari 2013 onder het nummer 113023/CO/328.01)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgever en al zijn werknemers.

Met "werknemers" wordt bedoeld : de loontrekkenden en weddetrekkenden die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst.

Art. 2.Landingsbanen vanaf 50 jaar In uitvoering van artikel 8, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 wordt bepaald dat de werknemers vanaf 50 jaar de arbeidsprestaties kunnen verminderen met 1/5 ten belope van een dag of 2 halve dagen per week indien de werknemer een beroepsloopbaan van minstens 28 jaar heeft doorlopen.

De termijn van 28 jaar wordt bepaald zoals beschreven in voormelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103.

Art. 3.Geldigheid Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op de datum van de afsluiting van de collectieve arbeidsovereenkomst en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen met een opzeggingstermijn van 3 maanden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité van het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest.

Art. 4.Neerlegging en registratie Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal met het oog op registratie neergelegd worden op de Griffie van de Algemene Directie Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^