Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 januari 2000
gepubliceerd op 23 februari 2000

Koninklijk besluit waarbij de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 toepasselijk wordt verklaard op het personeel van het "Institut scientifique de Service public"

bron
ministerie van financien
numac
2000003056
pub.
23/02/2000
prom.
17/01/2000
ELI
eli/besluit/2000/01/17/2000003056/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 JANUARI 2000. - Koninklijk besluit waarbij de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 toepasselijk wordt verklaard op het personeel van het "Institut scientifique de Service public" (Openbaar wetenschappelijk instituut)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juni 1985 en 5 juli 1990;

Gelet op het decreet van het Waalse Gewest van 27 maart 1985 inzake de pensioenregeling toepasselijk op het personeel van de organismen van openbaar nut behorend tot het Waalse Gewest, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het decreet van het Waalse Gewest van 7 juni 1990 tot oprichting van een "Institut scientifique de Service public" (Openbaar wetenschappelijk instituut), zoals het werd gewijzigd bij de decreten van 22 januari 1998 en 9 april 1998;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 mei 1999 waarbij het "Institut scientifique de Service public" (Openbaar wetenschappelijk instituut) gemachtigd wordt zich aan te sluiten bij het door de wet van 28 april 1958 ingestelde pensioenstelsel;

Overwegende dat, om evidente redenen van rechtszekerheid, deze instelling onverwijld moet worden gemachtigd zich aan te sluiten bij het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 met uitwerking op 1 januari 1998, datum waarop het besluit van de Waalse Regering tot machtiging van de aansluiting, uitwerking heeft;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden is van toepassing op de personeelsleden van het "Institut scientifique de Service public" (Openbaar wetenschappelijk instituut).

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1998.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 januari 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE

^