Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 december 2017
gepubliceerd op 27 december 2017

Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale basistoelage aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone en van een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2017 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basistoelage toegekend voor het jaar 2018

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2017031893
pub.
27/12/2017
prom.
17/12/2017
ELI
eli/besluit/2017/12/17/2017031893/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale basistoelage aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone en van een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2017 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basistoelage toegekend voor het jaar 2018


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb te Uwer ondertekening voor te leggen, betreft eerst en vooral de toekenning door de federale overheid van een federale basistoelage en een federale toelage voor de uitrusting handhaving openbare orde aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone voor de werking van de lokale politie voor het jaar 2017. Het stelt eveneens het bedrag vast van de maandelijkse voorschotten op de federale basistoelage toegekend aan de politiezones voor het jaar 2018.

De federale basistoelage bestaat uit drie onderdelen: 1) de federale basistoelage in de strikte zin overeenkomstig de toepassing van de KUL-norm eigen aan elk van de politiezones en de vermindering van het effect van deze toepassing door het supra- en intrazonale solidariteitsmechanisme, 2) het geleidelijke herstel van de solidariteit aan de politiezones die een positief saldo vertoonden in toepassing van de forfaitaire financiering gebaseerd op de KUL-norm en 3) de toelage « Brussels Hoofdstedelijk Gewest ».De modaliteiten voor de berekening van deze elementen zijn opgesteld als volgt: De toegekende bedragen m.b.t. de federale basistoelage strictu senso zijn berekend vertrekkend van de theoretische bedragen van de federale basistoelage, bepaald voor elke politiezone afzonderlijk, door het koninklijk besluit van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 13/08/2002 numac 2002000604 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de definitieve federale basistoelage, een toelage uitrusting handhaving openbare orde en een toelage veiligheids- en samenlevingscontracten, aan sommige politiezones en aan sommige gemeenten voor het jaar 2002, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 2001 houdende de toekenning van een voorschot op de federale basistoelage voor het jaar 2002 aan de politiezones en van een toelage aan sommige gemeenten sluiten houdende de toekenning van de definitieve federale basistoelage, een toelage uitrusting handhaving openbare orde en een toelage veiligheids- en samenlevingscontracten, aan sommige politiezones en aan sommige gemeenten voor het jaar 2002 en tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 2001 houdende de toekenning van een voorschot op de federale basistoelage voor het jaar 2002 aan de politiezones en van een toelage aan sommige gemeenten (B.S. 13 augustus 2002).

De modaliteiten volgens welke de bedragen genoemd in het koninklijk besluit van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 13/08/2002 numac 2002000604 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de definitieve federale basistoelage, een toelage uitrusting handhaving openbare orde en een toelage veiligheids- en samenlevingscontracten, aan sommige politiezones en aan sommige gemeenten voor het jaar 2002, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 2001 houdende de toekenning van een voorschot op de federale basistoelage voor het jaar 2002 aan de politiezones en van een toelage aan sommige gemeenten sluiten worden geactualiseerd, zijn de volgende: In eerste instantie worden de bedragen aangepast aan de reële evolutie van de gezondheidsindex, die is berekend op de laatste jaarlijks beschikbare basis op het ogenblik van de bepaling van de algemene uitgavenbegroting (in dit geval december 2015). De op deze wijze aan de reële gezondheidsindex geactualiseerde bedragen worden in een tweede fase verhoogd met de verwachte groeipercentages van de gezondheidsindex voor 2015/2016 (1,00 %) zoals voorzien in de omzendbrieven ABB5/430/2015/1137 (Voorafbeelding van de begroting 2016 : Richtlijnen) van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole en voor 2016/2017 (1,4 %) zoals voorzien door het Planbureau voor de vaststelling van de bedragen van toepassing voor het jaar 2017.

Immers, aangezien de inflatieparameters van de gezondheidsindex voor het jaar 2017 niet werden gepreciseerd in de begrotingsomzendbrief ABB5/430/2016/1025 (Voorbereiding van de begroting 2017, 2018 en 2019: Richtlijnen), zijn het de vooruitzichten opgesteld door het Planbureau op 3 mei 2016 die in aanmerking werden genomen.

Wat meer in het bijzonder het interzonale solidariteitsmechanisme betreft, inherent aan de federale basistoelage, blijft het beleid ongewijzigd. Conform de werkwijze toegepast voor het jaar 2016, zal eenzelfde supplement (25 %) van het jaarlijkse bedrag dat hun normaliter moest worden terugbetaald (1/12de van het in 2002 ingehouden bedrag), hen effectief worden toegekend in 2017. Het gecumuleerde bedrag van de ingehouden solidariteit dat aan hen terug wordt gestort, wordt geactualiseerd volgens de regels van toepassing voor de indexatie van de federale basistoelage, zoals hoger gepreciseerd.

Het laatste onderdeel van de federale basistoelage resulteert uit de toepassing van wat is bepaald in het koninklijk besluit RPPol van 30 maart 2001 betreffende de toelage aan het "Brussels Hoofdstedelijk Gewest" (artikel XI.III.28). De progressieve verhoging van het gedeelte van de federale basistoelage in dit kader toegekend (in relatie met de verhoging van de toelage die de personeelsleden genieten overeenkomstig het aantal jaren aanwezig op het grondgebied van het "Brussels Hoofdstedelijk Gewest") bereikte in 2008 zijn plafond. Het bedrag toegekend bij onderhavig besluit houdt alleen een indexatie in van dit plafond.

Deze indexatie baseert zich op de gemiddelde vereffeningscoëfficiënt van de lonen, zoals bepaald voor het jaar 2017 door hoger vermelde omzendbrief ABB5/430/2016/1025 (Voorafbeelding van de begroting 2017, 2018 en 2019 : Richtlijnen), welke coëfficiënt werd bekomen in verhouding met deze weerhouden in 2003, het eerste jaar waarin de tegenhanger van deze toelage werd geïntegreerd in de federale basistoelage.

Het geraamde bedrag van de drie onderdelen van de federale basistoelage wordt vastgelegd op 681.085.153,95 EUR. Op basis van de planning van de opmaak van de Begroting van de federale Staat, wordt de bepaling van de bedragen van de federale basistoelage van het jaar X uitgevoerd op basis van de effectieve evolutie van de gezondheidsindex tot in december van het jaar X-2 en op basis van een raming van de evolutie van diezelfde index gedurende het jaar X-1 en het jaar X. De verwachte evolutie die in aanmerking wordt genomen in de bepaling van de bedragen van de federale basistoelage worden vervolgens vergeleken met de effectieve evolutie van de gezondheidsindex van december van het jaar X. Bovendien, en om een (negatieve) correctie van de indexatie van de federale basistoelage van 2017 door compensatie op de federale basistoelage van 2018 zo veel mogelijk te vermijden, gebeurt de betaling van de federale basistoelage voor 2017, onder de vorm van maandelijkse voorschotten, ten belope van 98 % van de als federale basistoelage aan de politiezones toegewezen geraamde bedragen van 2016.

Het saldo van de federale basistoelage voor 2017 zal gestort worden zodra de evolutievooruitzichten die in aanmerking genomen worden bij de bepaling van de bedragen van de federale basistoelage, getoetst zijn aan de reële evolutie van de gezondheidsindex vastgelegd in december 2017.

Naargelang van de reële evolutie van de gezondheidsindex kunnen zich twee situaties voordoen: a) Ofwel blijken de factoren die in aanmerking genomen werden om de bedragen te bepalen die als federale basistoelage toegewezen worden aan de gemeenten en meergemeentepolitiezones, hoger te zijn dan de reële evolutie van de gezondheidsindex.Het bedrag van de ("negatieve") correctie van de indexatie van de federale basistoelage wordt dan ingehouden op de resterende 2 % van de federale basistoelage. Indien de ingehouden 2 %, omwille van een bijzonder ongunstige conjunctuur, niet zou volstaan, zouden andere mechanismen, zoals de compensatie, toegepast worden. b) Ofwel blijken de factoren die in aanmerking genomen werden om de bedragen te bepalen die als federale basistoelage toegewezen worden aan de gemeenten en meergemeentepolitiezones, lager te zijn dan de reële evolutie van de gezondheidsindex.Het bedrag van de ("positieve") correctie van de indexatie van de federale basistoelage wordt dan aan de gemeenten en meergemeentepolitiezones gestort als aanvulling op de ingehouden 2 % op de federale basistoelage.

Voor wat betreft de toelage voor de uitrusting ordehandhaving, waarvoor geen enkel solidariteitsmechanisme bestaat, noch enige nakomende indexatie, werden de bedragen voor 2017 berekend, vertrekkend van deze meegedeeld in het koninklijk besluit van 8 januari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 12/01/2017 numac 2016000803 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de bedragen van de correctie van de indexatie van de federale basistoelage 2015, de toekenning van een federale basistoelage aan de gemeente of aan de politiezone en van een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2016 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basistoelage toegekend voor het jaar 2017 sluiten houdende de bedragen van de correctie van de indexatie van de federale basistoelage 2015, de toekenning van een federale basistoelage aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone en van een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2016 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basistoelage toegekend voor het jaar 2017 (B.S. 12 januari 2017).

De bedragen voor het jaar 2017 worden bekomen door op de bedragen van 2016 het groeipercentage van 1,5 % toe te passen, voorzien voor de evolutie van 2016/2017 in de voornoemde omzendbrief ABB5/430/2016/1025.

De geraamde bedragen van de federale basistoelage berekend voor het jaar 2017 conform het indexeringsmechanisme zoals hoger uiteengezet, worden vermeld in bijlage 1.

De bedragen van de toelage voor de uitrusting ordehandhaving worden bepaald in bijlage 2.

Tot slot bepaalt het ontwerp van besluit het bedrag van de maandelijkse voorschotten van de federale basistoelage die gestort zullen worden aan de politiezones voor 2018. De voorschotten bedragen 98 % van de bedragen van de federale basistoelage, zoals bepaald in bijlage 1.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON

17 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale basistoelage aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone en van een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2017 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basistoelage toegekend voor het jaar 2018 FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, de artikelen 41, tweede lid, en 41bis;

Gelet op de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 13/08/2002 numac 2002000604 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de definitieve federale basistoelage, een toelage uitrusting handhaving openbare orde en een toelage veiligheids- en samenlevingscontracten, aan sommige politiezones en aan sommige gemeenten voor het jaar 2002, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 2001 houdende de toekenning van een voorschot op de federale basistoelage voor het jaar 2002 aan de politiezones en van een toelage aan sommige gemeenten sluiten houdende de toekenning van de definitieve federale basistoelage, een toelage uitrusting handhaving openbare orde en een toelage veiligheids- en samenlevingscontracten, aan sommige politiezones en aan sommige gemeenten voor het jaar 2002, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 2001 houdende de toekenning van een voorschot op de federale basistoelage voor het jaar 2002 aan de politiezones en van een toelage aan sommige gemeenten;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 12/01/2017 numac 2016000803 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de bedragen van de correctie van de indexatie van de federale basistoelage 2015, de toekenning van een federale basistoelage aan de gemeente of aan de politiezone en van een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2016 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basistoelage toegekend voor het jaar 2017 sluiten houdende de bedragen van de correctie van de indexatie van de federale basistoelage 2015, de toekenning van een federale basistoelage aan de gemeente of aan de politiezone en van een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2016 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basistoelage toegekend voor het jaar 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 19 oktober 2017;

Gelet op het advies van de Raad van burgemeesters, gegeven op 8 november 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 17 november 2017;

Op de voordracht van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - De federale basistoelage en de toelage voor uitrusting handhaving openbare orde toegekend aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone voor het jaar 2017

Artikel 1.Voor het jaar 2017 wordt aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone, naargelang het geval, een federale basistoelage toegekend, waarvan het geraamde bedrag is vastgesteld in bijlage 1 bij dit besluit.

Art. 2.De federale basistoelage bedoeld in artikel 1, wordt uitbetaald binnen het beschikbare krediet van 681.085.153,95 EUR.

Art. 3.De federale basistoelage 2017 zal worden aangepast aan de reële evolutie van de gezondheidsindex.

De Minister deelt de definitieve bedragen mee van de aan de gemeenten en aan de meergemeentepolitiezones toegewezen federale basistoelage 2017.

Art. 4.Een toelage voor een totaalbedrag van 424.823,80 EUR wordt toegekend aan de gemeenten en aan de meergemeentepolitiezones voor de uitrusting « handhaving openbare orde » van de lokale politie. De verdeling ervan onder de gemeenten en de meergemeentepolitiezones wordt vastgelegd in bijlage 2.

Deze toelage wordt in een enkele keer uitbetaald.

Art. 5.De uitgaven bedoeld in dit besluit worden aangerekend op de sectie 17 « Federale Politie en Geïntegreerde Werking » van de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2017, programma 90.1, basisallocatie 11.43.51.01 voor de federale basistoelage bedoeld in artikel 2, en basisallocatie 11.43.51.07 voor de toelage toegekend voor de uitrusting « handhaving openbare orde » van de lokale politie. HOOFDSTUK II. - Het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basistoelage toegekend aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone voor het jaar 2018

Art. 6.Voor 2018 wordt aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone, naargelang het geval, en binnen de beperkingen van de beschikbare kredieten, een maandelijks voorschot op de federale basistoelage toegewezen, ten belope van 98 % van de bedragen van de federale basistoelage zoals bepaald in bijlage 1 van dit besluit. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Art. 8.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON

Bijlage 1. Verdeling van de federale basistoelage toegekend aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone voor het jaar 2017

Zone de police - Politiezone

MONTANT PREVISIONNEL POUR 2017 GERAAMDE BEDRAG VOOR 2017

5267

Genappe/Nivelles

2.780.197,34

5268

Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize

2.120.198,86

5269

La Hulpe/Lasne/Rixensart

1.756.701,77

5270

Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain

1.476.381,82

5271

Wavre

1.952.492,20

5272

Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt

1.328.720,19

5273

Braine-l'Alleud

1.475.099,69

5274

Waterloo

1.467.984,88

5275

Ottignies-Louvain-La-Neuve

1.504.034,93

5276

Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies

1.987.983,86

5277

Liège

23.693.959,06

5278

Neupré/Seraing

4.585.613,48

5279

Herstal

2.129.808,84

5280

Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne

1.831.772,39

5281

Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé

3.240.294,75

5282

Flémalle

1.407.698,10

5283

Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz

3.074.663,02

5284

Ans/Saint-Nicolas

2.642.513,54

5285

Awans/Grâce-Hollogne

2.043.456,39

5286

Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme

1.765.018,45

5287

Jalhay/Spa/Theux

2.266.411,56

5288

Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt

3.380.351,27

5289

Dison/Pepinster/Verviers

5.013.738,17

5290

Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes

2.571.850,91

5291

Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith)

2.778.181,74

5292

Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren

3.552.980,03

5293

Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges

1.601.841,18

5294

Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze

2.590.797,44

5295

Huy

1.598.898,38

5296

Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/ Tinlot

2.918.003,72

5297

Arlon/Attert/Habay/Martelange

3.628.913,00

5298

Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger

1.836.249,25

5299

Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton

3.284.397,79

5300

Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm

6.936.963,50

5301

Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre

5.464.772,95

5302

Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin

4.151.008,10

5303

Namur

7.604.212,20

5304

Eghezée/Gembloux/La Bruyère

1.825.751,42

5305

Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey

2.919.646,51

5306

Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville

2.271.525,97

5307

Sambreville/Sombreffe

1.768.933,96

5308

Jemeppe-Sur-Sambre

811.260,03

5309

Florennes/Walcourt

1.778.315,87

5310

Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois

1.867.621,29

5311

Couvin/Viroinval

1.906.005,40

5312

Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir

3.886.567,70

5313

Houyet/Rochefort

1.643.331,35

5314

Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze

2.537.558,44

5315

Cerfontaine/Doische/Philippeville

2.015.306,12

5316

Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai

6.233.793,14

5317

Mouscron

3.260.281,91

5318

Comines-Warneton

1.688.556,57

5319

Beloeil/Leuze-en-Hainaut

1.985.330,01

5320

Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq

1.529.175,85

5321

Bernissart/Péruwelz

2.336.798,46

5322

Ath

1.609.598,78

5323

Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines

2.379.557,56

5324

Mons/Quévy

8.290.415,00

5325

La Louvière

5.011.527,89

5326

Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly

2.380.260,40

5327

Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain

6.026.627,12

5328

Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies

3.976.594,33

5329

Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain

2.379.299,24

5330

Charleroi

18.912.187,80

5331

Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes

3.085.461,85

5332

Anderlues/Binche

2.432.574,53

5333

Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château

1.916.969,17

5334

Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance

2.422.399,82

5335

Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe

3.188.162,88

5336

Courcelles/Fontaine l'Evêque

2.682.508,44

5337

Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles

2.363.808,06

5338

Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin

2.437.463,69

5339

Brussel/Elsene Bruxelles/Ixelles

49.937.747,60

5340

Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean

13.119.324,71

5341

Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst Anderlecht/Sint-Gilles/Forest

16.858.496,50

5342

Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort

9.746.224,48

5343

Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre

10.251.769,04

5344

Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode

15.639.028,81

5345

Antwerpen

43.193.235,48

5346

Zwijndrecht

792.014,07

5347

Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle

2.445.937,74

5348

Kapellen/Stabroek

1.456.924,88

5349

Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint

2.503.060,51

5350

Essen/Kalmthout/Wuustwezel

2.020.267,07

5351

Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem

3.096.697,43

5352

Brasschaat

1.588.480,51

5353

Schoten

1.408.119,99

5354

Ranst/Zandhoven

1.055.823,16

5355

Brecht/Malle/Schilde/Zoersel

2.810.874,99

5356

Bornem/Puurs/Sint-Amands

1.568.168,02

5359

Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver

2.348.135,07

5360

Lier

1.849.973,94

5361

Berlaar/Nijlen

1.255.598,56

5362

Heist-op-den-Berg

1.608.135,12

5363

Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel

1.765.856,19

5364

Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar

5.047.814,00

5365

Herselt/Hulshout/Westerlo

1.894.866,61

5366

Geel/Laakdal/Meerhout

3.031.243,02

5367

Arendonk/Ravels/Retie

1.685.274,36

5368

Balen/Dessel/Mol

2.761.825,51

5369

Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar

2.604.398,51

5371

Lommel

1.479.086,59

5372

Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt

1.817.204,13

5373

Beringen/Ham/Tessenderlo

2.672.437,06

5375

Heusden-Zolder

1.295.905,73

5376

Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden

2.551.848,72

5377

Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer

3.435.401,68

5379

Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen

2.259.852,57

5380

Herstappe/Tongeren

1.738.917,36

5381

Bilzen/Hoeselt/Riemst

3.086.876,69

5382

Voeren

779.880,81

5383

Dilsen-Stokkem/Maaseik

2.128.988,61

5385

Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode

2.666.541,29

5388

Leuven

6.517.869,25

5389

Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge

1.634.040,45

5390

Landen/Linter/Zoutleeuw

1.501.915,59

5391

Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek

1.233.741,41

5392

Hoegaarden/Tienen

2.348.551,03

5393

Herent/Kortenberg

1.145.514,04

5394

Aarschot

1.359.529,77

5395

Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen

1.066.239,58

5396

Diest/Scherpenheuvel-Zichem

2.228.746,04

5399

Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo

1.041.839,67

5400

Zaventem

1.736.491,76

5401

Kraainem/Wezembeek-Oppem

1.055.936,34

5402

Hoeilaart/Overijse

1.304.017,42

5403

Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode

1.143.581,86

5405

Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen

1.506.687,84

5406

Dilbeek

1.603.225,03

5407

Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat

1.792.755,08

5408

Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel

2.875.424,03

5409

Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise

1.396.678,86

5410

Grimbergen

1.438.209,22

5411

Machelen/Vilvoorde

2.623.527,98

5412

Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst

1.453.407,62

5415

Gent

20.096.743,25

5416

Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate

2.769.509,98

5417

Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins

2.483.261,84

5418

Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele

2.271.980,74

5419

De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem

1.377.801,40

5420

Deinze/Zulte

2.038.306,90

5421

Assenede/Evergem

1.865.290,45

5422

Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem

1.470.016,34

5423

Aalter/Knesselare

1.242.288,69

5424

Maldegem

1.428.460,61

5425

Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem

2.871.497,97

5426

Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm

1.628.952,93

5427

Ronse

1.592.842,66

5428

Geraardsbergen/Lierde

1.712.542,00

5429

Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem

2.429.307,80

5432

Sint-Niklaas

3.968.497,02

5433

Kruibeke/Temse

2.135.984,93

5434

Lokeren

1.994.999,90

5435

Hamme/Waasmunster

1.256.832,64

5436

Berlare/Zele

1.805.425,31

5437

Buggenhout/Lebbeke

1.179.965,98

5438

Laarne/Wetteren/Wichelen

2.032.839,77

5439

Denderleeuw/Haaltert

1.570.813,84

5440

Aalst

4.618.727,85

5441

Erpe-Mere/Lede

1.797.598,04

5442

Ninove

1.776.709,28

5443

Dendermonde

2.530.355,15

5444

Brugge

8.242.349,99

5445

Blankenberge/Zuienkerke

1.624.021,80

5446

Damme/Knokke-Heist

2.943.902,68

5447

Beernem/Oostkamp/Zedelgem

3.055.463,94

5448

Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene

3.328.681,99

5449

Oostende

5.340.347,27

5450

Bredene/De Haan

1.552.576,73

5451

Middelkerke

1.256.193,57

5452

Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout

3.234.116,57

5453

Hooglede/Izegem/Roeselare

4.171.857,72

5454

Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke

1.779.739,10

5455

Ledegem/Menen/Wevelgem

3.134.952,20

5456

Kortrijk/Kuurne/Lendelede

5.291.936,14

5457

Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem

3.339.693,16

5458

Deerlijk/Harelbeke

1.346.115,80

5459

Alveringem/Lo-Reninge/Veurne

1.777.793,86

5460

Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark

2.887.924,79

5461

De Panne/Koksijde/Nieuwpoort

3.046.980,38

5462

Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke

7.571.440,07

5853

Lanaken/Maasmechelen

3.326.480,34

5888

As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal/Houthalen-Helchteren

5.412.825,65

5904

Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene

3.872.794,87

5905

Beersel/ Halle/ Sint-Pieters-Leeuw

4.330.503,99

5906

Mechelen/Willebroek

5.751.683,97

5907

Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen

7.201.954,17

5908

Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren

1.843.741,63

TOTAL - TOTAAL

681.085.153,95


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 17 december 2017 houdende de toekenning van een federale basistoelage aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone en een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2017 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basistoelage toegekend voor het jaar 2018.

Brussel, 17 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON

Bijlage 2. Verdeling van de toelage voor uitrusting « handhaving openbare orde » van de lokale politie toegekend aan de gemeenten en aan de meergemeentepolitiezones voor het jaar 2017.

Zone de police - Politiezone

MONTANT POUR 2017 BEDRAG VOOR 2017

5267

Genappe/Nivelles

2.056,49

5268

Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize

987,16

5269

La Hulpe/Lasne/Rixensart

987,16

5270

Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain

822,83

5271

Wavre

987,16

5272

Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt

822,83

5273

Braine-l'Alleud

822,83

5274

Waterloo

822,83

5275

Ottignies-Louvain-La-Neuve

822,83

5276

Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies

822,83

5277

Liège

15.807,74

5278

Neupré/Seraing

3.834,35

5279

Herstal

1.233,66

5280

Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne

987,16

5281

Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé

2.056,49

5282

Flémalle

987,16

5283

Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz

2.056,49

5284

Ans/Saint-Nicolas

1.233,66

5285

Awans/Grâce-Hollogne

822,83

5286

Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme

822,83

5287

Jalhay/Spa/Theux

822,83

5288

Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt

1.810,00

5289

Dison/Pepinster/Verviers

4.655,99

5290

Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes

822,83

5291

Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith)

822,83

5292

Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren

1.810,00

5293

Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges

822,83

5294

Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze

987,16

5295

Huy

1.810,00

5296

Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/ Tinlot

987,16

5297

Arlon/Attert/Habay/Martelange

2.056,49

5298

Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger

822,83

5299

Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton

822,83

5300

Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm

2.600,69

5301

Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre

2.056,49

5302

Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin

1.233,66

5303

Namur

7.585,33

5304

Eghezée/Gembloux/La Bruyère

987,16

5305

Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey

1.810,00

5306

Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville

822,83

5307

Sambreville/Sombreffe

987,16

5308

Jemeppe-Sur-Sambre

822,83

5309

Florennes/Walcourt

822,83

5310

Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois

822,83

5311

Couvin/Viroinval

822,83

5312

Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir

2.056,49

5313

Houyet/Rochefort

822,83

5314

Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze

822,83

5315

Cerfontaine/Doische/Philippeville

822,83

5316

Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai

3.834,35

5317

Mouscron

2.600,69

5318

Comines-Warneton

822,83

5319

Beloeil/Leuze-en-Hainaut

822,83

5320

Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq

822,83

5321

Bernissart/Péruwelz

822,83

5322

Ath

822,83

5323

Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines

1.810,00

5324

Mons/Quévy

6.300,47

5325

La Louvière

3.288,96

5326

Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly

987,16

5327

Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain

4.655,99

5328

Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies

2.056,49

5329

Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain

987,16

5330

Charleroi

14.984,91

5331

Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes

2.600,69

5332

Anderlues/Binche

1.233,66

5333

Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château

822,83

5334

Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance

822,83

5335

Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe

2.056,49

5336

Courcelles/Fontaine l'Evêque

2.056,49

5337

Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles

987,16

5338

Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin

987,16

5339

Brussel/Elsene Bruxelles/Ixelles

24.030,73

5340

Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean

10.000,26

5341

Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst Anderlecht/Sint-Gilles/Forest

12.056,76

5342

Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort

7.534,13

5343

Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre

6.300,47

5344

Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode

12.056,76

5345

Antwerpen

24.030,15

5346

Zwijndrecht

822,83

5347

Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle

1.233,66

5348

Kapellen/Stabroek

822,83

5349

Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint

2.600,69

5350

Essen/Kalmthout/Wuustwezel

987,16

5351

Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem

2.056,49

5352

Brasschaat

822,83

5353

Schoten

987,16

5354

Ranst/Zandhoven

822,83

5355

Brecht/Malle/Schilde/Zoersel

1.233,66

5356

Bornem/Puurs/Sint-Amands

822,83

5359

Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver

1.233,66

5360

Lier

987,16

5361

Berlaar/Nijlen

822,83

5362

Heist-op-den-Berg

822,83

5363

Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel

822,83

5364

Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar

3.834,35

5365

Herselt/Hulshout/Westerlo

822,83

5366

Geel/Laakdal/Meerhout

2.056,49

5367

Arendonk/Ravels/Retie

822,83

5368

Balen/Dessel/Mol

1.233,66

5369

Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar

1.233,66

5371

Lommel

822,83

5372

Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt

822,83

5373

Beringen/Ham/Tessenderlo

2.056,49

5375

Heusden-Zolder

822,83

5376

Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden

2.600,69

5377

Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer

987,16

5379

Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen

822,83

5380

Herstappe/Tongeren

822,83

5381

Bilzen/Hoeselt/Riemst

987,16

5382

Voeren

0,00

5383

Dilsen-Stokkem/Maaseik

822,83

5385

Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode

822,83

5388

Leuven

7.123,31

5389

Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge

822,83

5390

Landen/Linter/Zoutleeuw

822,83

5391

Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek

822,83

5392

Hoegaarden/Tienen

1.810,00

5393

Herent/Kortenberg

822,83

5394

Aarschot

822,83

5395

Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen

822,83

5396

Diest/Scherpenheuvel-Zichem

987,16

5399

Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo

822,83

5400

Zaventem

822,83

5401

Kraainem/Wezembeek-Oppem

822,83

5402

Hoeilaart/Overijse

822,83

5403

Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode

822,83

5405

Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen

822,83

5406

Dilbeek

822,83

5407

Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat

987,16

5408

Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel

2.056,49

5409

Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise

822,83

5410

Grimbergen

822,83

5411

Machelen/Vilvoorde

2.600,69

5412

Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst

822,83

5415

Gent

15.807,74

5416

Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate

987,16

5417

Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins

987,16

5418

Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele

2.056,49

5419

De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem

822,83

5420

Deinze/Zulte

987,16

5421

Assenede/Evergem

822,83

5422

Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem

822,83

5423

Aalter/Knesselare

822,83

5424

Maldegem

822,83

5425

Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem

2.056,49

5426

Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm

822,83

5427

Ronse

822,83

5428

Geraardsbergen/Lierde

822,83

5429

Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem

987,16

5432

Sint-Niklaas

3.834,35

5433

Kruibeke/Temse

987,16

5434

Lokeren

987,16

5435

Hamme/Waasmunster

822,83

5436

Berlare/Zele

822,83

5437

Buggenhout/Lebbeke

822,83

5438

Laarne/Wetteren/Wichelen

987,16

5439

Denderleeuw/Haaltert

822,83

5440

Aalst

4.655,99

5441

Erpe-Mere/Lede

822,83

5442

Ninove

822,83

5443

Dendermonde

2.056,49

5444

Brugge

6.300,47

5445

Blankenberge/Zuienkerke

987,16

5446

Damme/Knokke-Heist

1.233,66

5447

Beernem/Oostkamp/Zedelgem

987,16

5448

Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene

1.233,66

5449

Oostende

4.522,62

5450

Bredene/De Haan

987,16

5451

Middelkerke

822,83

5452

Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout

2.056,49

5453

Hooglede/Izegem/Roeselare

3.834,35

5454

Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke

822,83

5455

Ledegem/Menen/Wevelgem

2.056,49

5456

Kortrijk/Kuurne/Lendelede

5.066,81

5457

Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem

2.056,49

5458

Deerlijk/Harelbeke

822,83

5459

Alveringem/Lo-Reninge/Veurne

822,83

5460

Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark

987,16

5461

De Panne/Koksijde/Nieuwpoort

2.056,49

5462

Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke

4.655,99

5853

Lanaken/Maasmechelen

1.645,66

5888

As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal/Houthalen-Helchteren

5.478,82

5904

Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene

1.809,99

5905

Beersel/ Halle/ Sint-Pieters-Leeuw

3.455,66

5906

Mechelen/Willebroek

6.712,48

5907

Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen

5.889,64

5908

Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren

1.645,66

TOTAL - TOTAAL

424.823,80


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 17 december 2017 houdende de toekenning van een federale basistoelage aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone en een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2017 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basistoelage toegekend voor het jaar 2018.

Brussel, 17 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON

^