Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 16 september 2011
gepubliceerd op 16 november 2011

Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 250 euro aan de VZW Greenpeace Belgium

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011205742
pub.
16/11/2011
prom.
16/09/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 SEPTEMBER 2011. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 250 euro aan de VZW Greenpeace Belgium


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 mei wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, artikelen 55 tot 58;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 4 augustus 2011;

Op de voordracht van Onze Minister van Klimaat en Energie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een facultatieve toelage van 250 euro aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.33.00.01 (programma 25.55.1) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2011, wordt verleend aan de VZW « Greenpeace Belgium », met zetel in Haachtsesteenweg 159, te 1030 Brussel, vertegenwoordigd door Michel Genet, directeur-generaal, voor de kosten van de ontwikkeling van zijn activiteitenprogramma voor 2011.

Art. 2.De periode gedekt door de toelage neemt een aanvang op 1 januari 2011 en eindigt op 31 december 2011.

Art. 3.§ 1. Het bedrag van de toelage zal gestort worden op rekeningnummer 001-2095000-70 van de VZW « Greenpeace Belgium », Haachtsesteenweg 159, te 1030 Brussel. § 2. De uitbetaling geschiedt na voorlegging van een staat van inkomsten en uitgaven teweeggebracht door de in artikel 1 vermelde organisatiekosten/activiteiten. § 3. De uitgaven worden gerechtvaardigd door facturen met betrekking tot de organisatie/activiteiten (onder meer kosten in verband met vertaling, druk, verspreiding,...).

Art. 4.§ 1. Alle schuldvorderingen en verantwoordingsstukken voor uitbetaling van de toelage moeten ten laatste op 30 juni 2012 ter beschikking liggen van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Ze worden in drie exemplaren ingediend ter attentie van de heer Laurent Voiturier - Victor Hortaplein 40, bus 10, te 1060 Brussel. § 2. Op de vordering wordt de vermelding aangebracht : « Voor echt en waar verklaard voor de som in euro van .................. (in cijfers) ........................... (in letters) ».

Art. 5.De Minister die bevoegd is voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 september 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE

^