Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 16 juli 1997
gepubliceerd op 23 augustus 1997

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 79, ┬ž 4 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1997012595
pub.
23/08/1997
prom.
16/07/1997
ELI
eli/besluit/1997/07/16/1997012595/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 JULI 1997. Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 79, ┬ž 4 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, gewijzigd bij de wetten van 14 juli 1951, 14 februari 1961, 16 april 1963, 11 januari 1967, 10 oktober 1967, de koninklijke besluiten nr. 13 van 11 oktober 1978 en nr. 28 van 24 maart 1982, en de wetten van 22 januari 1985, 30 december 1988, 26 juni 1992 en 30 maart 1994 en het koninklijk besluit van 14 november 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op artikel 79, 4, vervangen door het koninklijk besluit van 25 juni 1997;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut van sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de wetten op de Raad van State, geco├Ârdineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat door een materi├źle vergissing bepaalde voor de continu├»teit van de werking van de P.W.A.'s noodzakelijke bepalingen niet opgenomen werden in de tekst van het koninklijk besluit van 25 juni 1997 tot wijziging van artikel 79, 4, 5 en 9 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, dat dan ook, teneinde de rechtszekerheid van alle betrokkenen te garanderen, zonder verwijl de nodige correcties dienen aangebracht worden;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 79, 4 van het koninklijk besluit van 25 november 1997 houdende de werkloosheidsreglementering, vervangen door het koninklijk besluit van 25 juni 1997 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1┬░ het eerste lid wordt vervangen door de volgende bepaling : ┬ź Wordt beschouwd als langdurig werkloze die activiteiten mag verrichten in het kader van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap en wordt ambtshalve ingeschreven als kandidaat bij het werkgelegenheidsagentschap bevoegd voor zijn verblijfplaats, de volledig uitkeringsgerechtigde werkloze die sinds ten minste twee jaar werkloosheidsuitkering of wachtuitkering geniet.┬╗. 2┬░ het derde lid wordt vervangen door de volgende bepaling : ┬ź De Rijksdienst brengt de werkloze van de ambtshalve inschrijving bedoeld in het eerste lid op de hoogte, nodigt hem uit zich aan te bieden bij het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap en brengt hem op de hoogte dat hij, in geval hij in gebreke blijft, zal opgeroepen worden door het agentschap.De ambtshalve inschrijving vervalt na een onderbreking van de uitkeringen gedurende zes volledige kalendermaanden. ┬╗. 3┬░ het zesde lid wordt vervangen door de volgende bepaling : ┬ź In afwijking van de vorige leden, mag de werkloze die de aanpassingstoeslag, voorzien in artikel 114, 2 ontvangt, die als deeltijdse werknemer tewerkgesteld is, die geniet van een conventioneel brugpensioen of die de aanvullende vergoeding van ontslagen bejaarde grensarbeiders geniet, geen activiteiten verrichten overeenkomstig dit artikel.┬╗

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1997.

Art. 3.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 juli 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

^