Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 16 februari 2017
gepubliceerd op 21 maart 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot invoering van een regeling van een vergoeding wegens overheveling naar de wachtlijst ingevolge verminderde arbeidsgeschiktheid ten gunste van werknemers vanaf 55 jaar

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017200323
pub.
21/03/2017
prom.
16/02/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot invoering van een regeling van een vergoeding wegens overheveling naar de wachtlijst ingevolge verminderde arbeidsgeschiktheid ten gunste van werknemers vanaf 55 jaar (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de zeevisserij;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot invoering van een regeling van een vergoeding wegens overheveling naar de wachtlijst ingevolge verminderde arbeidsgeschiktheid ten gunste van werknemers vanaf 55 jaar.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 februari 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de zeevisserij Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2016 Invoering van een regeling van een vergoeding wegens overheveling naar de wachtlijst ingevolge verminderde arbeidsgeschiktheid ten gunste van werknemers vanaf 55 jaar (Overeenkomst geregistreerd op 3 november 2016 onder het nummer 135635/CO/143) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de reders die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zeevisserij en op de vissers die zij tewerkstellen of tewerkgesteld hebben, op de vissers tewerkgesteld als vislosser en de arbeiders tewerkgesteld in de pakhuizen. § 2. Met "vissers" en "arbeiders" worden de mannelijke en vrouwelijke vissers en arbeiders bedoeld. HOOFDSTUK II. - Rechthebbenden

Art. 2.De zeevissers, de vislossers en de arbeiders tewerkgesteld in de pakhuizen hebben recht op een vergoeding ten laste van het "Zeevissersfonds" onder de voorwaarden bepaald in artikel 3.

Art. 3.Komen in aanmerking voor het verkrijgen van het in artikel 2 voorziene recht, de personen die : 1° de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben en;2° 5 500 vaartdagen of gelijkgestelde dagen wegens arbeidsongeval ter zeevisserij tellen en;3° een aanvraag hebben ingediend en die het bewijs leveren van het recht op werkloosheidsuitkeringen als volledige werkloze, ziektevergoeding of vergoeding wegens arbeidsongeval en;4° een erkenning hebben als zeevisser of als vislosser of een tewerkstelling in de pakhuizen kunnen voorleggen en;5° geen voordelen genieten van het waarborg- en sociaal fonds.

Art. 4.Het "Zeevissersfonds" doet uitspraak over de geldigheid van de ingezonden gegevens, voornamelijk in verband met artikel 3. HOOFDSTUK III. - Bedrag en uitkering

Art. 5.Het bedrag van de vergoeding wegens overheveling naar de wachtlijst ingevolge verminderde arbeidsgeschiktheid wordt vastgesteld op 11 EUR bruto per dag, met een maximum van 26 dagen per maand.

De vergoeding wordt betaald vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van het bereiken van de leeftijd van 55 jaar.

Art. 6.Het bedrag wordt jaarlijks aangepast op 1 januari aan de evolutie van de gezondheidsindex met als basis het laatst gekende indexcijfer op 31 december, afgerond op 1 decimaal (rekening houdend met de afronding op decimalen eindigend op 0, 1, 2, 3, 4 geen wijziging en eindigend op 5, 6, 7, 8, 9 wordt het + 0,1).

Art. 7.De vergoeding wegens overheveling naar de wachtlijst ingevolge verminderde arbeidsgeschiktheid wordt uitgekeerd aan de gerechtigde na het verstrijken van elk kwartaal.

De uitkering geschiedt op voorlegging van een bewijskrachtig document waaruit blijkt dat de betrokkene de werkloosheidsuitkering als volledige werkloze, een ziektevergoeding of een vergoeding wegens arbeidsongeval heeft ontvangen.

Art. 8.De vergoeding wordt verleend tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Art. 9.De vergoeding wegens overheveling naar de wachtlijst ingevolge verminderde arbeidsgeschiktheid mag enkel gecumuleerd worden met een werkloosheidsuitkering als volledige werkloze, een ziektevergoeding of een vergoeding wegens arbeidsongeval.

Art. 10.De financiële middelen voor uitbetaling van de vergoeding wegens overheveling naar de wachtlijst ingevolge verminderde arbeidsgeschiktheid aan de zeevissers vermeld in artikel 3, worden geput uit het "Zeevissersfonds".

Art. 11.De vergoeding wegens overheveling naar de wachtlijst ingevolge verminderde arbeidsgeschiktheid is niet cumuleerbaar met een aanvullende werkloosheidsuitkering. HOOFDSTUK IV. - Betalingsmodaliteiten

Art. 12.De vergoeding wegens overheveling naar de wachtlijst ingevolge verminderde arbeidsgeschiktheid wordt uitbetaald door de erkende uitbetalingsinstellingen van werkloosheidsuitkeringen. HOOFDSTUK V. - Geldigheid

Art. 13.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2012, geregistreerd onder nummer 112442/CO/143, treedt in werking op 1 juli 2016 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Art. 14.Zij kan worden opgezegd mits een aangetekend schrijven aan de voorzitter van het paritair comité en mits een opzeggingstermijn van 6 maanden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 16 februari 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^