Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 16 februari 2017
gepubliceerd op 17 maart 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de toekenning van maaltijdcheques voor het niet-rijdend personeel van het waardetransport

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016206417
pub.
17/03/2017
prom.
16/02/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de toekenning van maaltijdcheques voor het niet-rijdend personeel van het waardetransport (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de toekenning van maaltijdcheques voor het niet-rijdend personeel van het waardetransport.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 februari 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016 Toekenning van maaltijdcheques voor het niet-rijdend personeel van het waardetransport (Overeenkomst geregistreerd op 6 juni 2016 onder het nummer 133129/CO/317)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten.

Onder "arbeiders en bedienden" wordt verstaan : zowel de mannelijke als de vrouwelijke arbeiders en bedienden die werkzaam zijn in het waardevervoer en belast zijn met het verwerken van waarden, het incartoucheren, het coderen van gegevens, de supervisie van kasverrichtingen,... zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2013, die werd afgesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de beroepenclassificatie (119470).

Art. 2.§ 1. Overeenkomstig de RSZ-reglementering wordt vanaf 1 januari 2016 een maaltijdcheque toegekend met een waarde van 3,31 EUR in functie van het voltijds effectief te presteren aantal uren per dag, met een tegemoetkoming van de werkgever van 2,22 EUR en een minimum tegemoetkoming van 1,09 EUR van de werknemer. § 2. Vanaf 1 juli 2016 wordt de waarde van de maaltijdcheque volgens dezelfde modaliteiten verhoogd met 0,39 EUR (wat overeenkomt met een maaltijdcheque met een waarde van 3,70 EUR, met een tegemoetkoming van de werkgever van 2,61 EUR en een minimum tegemoetkoming van 1,09 EUR van de werknemer). § 3. Voor de ondernemingen die reeds vóór 1 januari 2016 maaltijdcheques toekenden aan hun werknemers, worden deze maaltijdcheques verhoogd met : - 2,22 EUR op 1 januari 2016; - 0,39 EUR op 1 juli 2016.

Als het bedrag dat zo bekomen wordt de maximale wettelijke werkgeverstussenkomst overschrijdt, zal het verschil onderhandeld worden binnen de onderneming onder de vorm van een ander, minstens evenwaardig, terugkerend voordeel. Dit voordeel kan met name bestaan uit ecocheques volgens de in collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98quater betreffende de ecocheques voorziene toekenningsmodaliteiten.

Art. 3.Berekeningswijze Om het aantal maaltijdcheques te bepalen dat moet toegekend worden, wordt het aantal effectief gepresteerde uren van de werknemer tijdens het kwartaal gedeeld door 7,4. Indien deze bewerking een decimaal getal oplevert, wordt het afgerond op de hogere eenheid.

De maaltijdcheques worden enkel toegekend voor effectief gepresteerde uren.

Worden gelijkgesteld met effectief gepresteerde uren : de interne en externe syndicale uren, alsook het educatief verlof overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Art. 4.Toekenningsmodaliteiten De maaltijdcheques worden door de werkgever aan de werknemer overhandigd in één enkele keer tijdens de eerste 14 werkdagen van de maand volgend op diegene waarop ze betrekking hebben, in verhouding tot het aantal uren van deze maand gedurende dewelke de werknemer prestaties heeft geleverd. Ten laatste de laatste dag van de eerste maand volgend op het trimester, wordt het aantal maaltijdcheques geregulariseerd in verhouding tot het aantal effectief gepresteerde uren door de werknemer tijdens het desbetreffend trimester.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2016.

Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, die er zonder verwijl de betrokken partijen van in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemd aangetekend schrijven.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 16 februari 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^