Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 16 april 2023
gepubliceerd op 25 mei 2023

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot invoering van de gedeeltelijke uitbetaling in cash van het loon voor seizoen- en gelegenheidswerk

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2023201470
pub.
25/05/2023
prom.
16/04/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 APRIL 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot invoering van de gedeeltelijke uitbetaling in cash van het loon voor seizoen- en gelegenheidswerk (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de landbouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot invoering van de gedeeltelijke uitbetaling in cash van het loon voor seizoen- en gelegenheidswerk.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 april 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de landbouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2022 Invoering van de gedeeltelijke uitbetaling in cash van het loon voor seizoen- en gelegenheidswerk (Overeenkomst geregistreerd op 19 oktober 2022 onder het nummer 176067/CO/144) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de landbouw, en op hun als werknemers tewerkgesteld gelegenheidspersoneel zoals bepaald in artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 genomen in uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 inzake de sociale zekerheid van de arbeiders.

Onder "werknemers" worden verstaan : zowel de arbeiders als arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Lonen

Art. 2.In uitvoering van artikel 5, § 1 van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende de bescherming van het loon der werknemers is beslist dat de werkgever maximaal 150,00 EUR van het nettoloon van hand tot hand mag uitbetalen aan de tewerkgestelde gelegenheidswerknemer indien deze een volledige maand heeft gewerkt.

Indien de gelegenheidswerknemer geen volledige maand heeft gewerkt, wordt het maximale bedrag van het te betalen nettoloon dat de werkgever van hand tot hand kan uitbetalen, pro rata verminderd.

Art. 3.Indien een deel van het nettoloon van hand tot hand wordt betaald, dan zal de werkgever een kwitantie van deze uitbetaling aan de werknemer ter ondertekening voorleggen. HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 inbegrepen.

Art. 5.Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve overeenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde, notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 16 april 2023.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^