Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 oktober 1999
gepubliceerd op 30 november 1999

Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de veiligheidshulpmiddelen voor ramen "Stabilit"

bron
ministerie van economische zaken
numac
1999011407
pub.
30/11/1999
prom.
15/10/1999
ELI
eli/besluit/1999/10/15/1999011407/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 OKTOBER 1999. - Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de veiligheidshulpmiddelen voor ramen "Stabilit"


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van de consumenten, inzonderheid op artikel 4;

Overwegende dat de veiligheidshulpmiddelen voor ramen "Stabilit" niet de veiligheidswaarborgen bieden die de consument mag verwachten;

Overwegende dat een notificatie betreffende de veiligheidshulpmiddelen voor ramen "Stabilit" gebeurde via het Europese "Consom Alert"-systeem, referte 7021/98;

Overwegende dat op 7 december 1998 de Europese Commissie een positief advies met betrekking tot de uit de handelname en de schorsing van deze producten verleende;

Overwegende dat deze veiligheidshulpmiddelen kunnen uitgeschakeld worden door kinderen van 3 tot 5 jaar;

Overwegende dat volwassenen minder goed toezicht houden op kinderen bij een raam waarvan ze denken dat het veiligheidshulpmiddel ingeschakeld werd;

Overwegende dat het op de markt brengen van dit product uitdrukkelijk moet verboden worden;

Gelet op het advies van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten van 17 mei 1999;

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het op de markt brengen van het veiligheidshulpmiddel voor ramen "Stabilit" is verboden.

Art. 2.Het in artikel 1 vermelde product moet uit de handel worden genomen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Consumentenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 oktober 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Mevr. M. AELVOET

^