Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 oktober 1997
gepubliceerd op 30 januari 1998

Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - binnenvaart

bron
ministerie van economische zaken, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1997011379
pub.
30/01/1998
prom.
15/10/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

15 OKTOBER 1997. Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - binnenvaart


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het besluit van de Regent van 12 november 1948, houdende nadere omschrijving van de officiële modellen der erekentekens van de Arbeid;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 juli 1954, houdende goedkeuring der statuten van de Instelling van openbaar nut genoemd « Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België, Albert I - Nationale Arbeidstentoonstellingen »;

Gelet op het advies van het bevoegd Nationaal Comité, gegeven op 17 juni 1997;

Gelet op het advies van de Commissaris-generaal der Regering bij het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België, gegeven op 22 juli 1997;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid en van Onze Minister van Vervoer, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De waardigheid van Eredeken van de Arbeid wordt toegekend aan de hieronder vermelde persoon, die geacht wordt de nodige hoedanigheden te bezitten om de tradities, alsmede het moreel en het sociaal aanzien van zijn beroep of functie te verpersoonlijken : Willemen Josephus C.M., Antwerpen

Art. 2.Deze opdracht wordt hem gegeven voor een termijn van vijf jaar. Zij kan een einde nemen vóór het verstrijken van die termijn, indien de titularis ophoudt zijn beroepsactiviteiten uit te oefenen.

Art. 3.Onze Minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren, Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid en Onze Minister van Vervoer zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 oktober 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, E. DI RUPO De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET De Minister van Vervoer, M. DAERDEN

^