Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 mei 2006
gepubliceerd op 07 augustus 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de risicogroepen (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012124
pub.
07/08/2006
prom.
15/05/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MEI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de risicogroepen (uitvoering van de IPA - wet met betrekking tot de bepalingen ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen) (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de risicogroepen (uitvoering van de IPA - wet met betrekking tot de bepalingen ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen).

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 mei 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2005 Risicogroepen (uitvoering van de IPA - wet met betrekking tot de bepalingen ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen) (Overeenkomst geregistreerd op 1 augustus 2005 onder het nummer 75888/CO/128.06)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden en werksters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels.

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde werkgevers betalen voor de jaren 2005 en 2006 een bijdrage van 0,10 pct., berekend op grond van het volledige loon van de werklieden en werksters, zoals bedoeld bij artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (Belgisch Staatsblad van 2 juli 1981).

Art. 3.De opbrengst van de inning van de bijdrage van 0,10 pct. is bestemd voor de medefinanciering van opleidingsinitiatieven van personen die behoren tot de risicogroepen.

Deze initiatieven kunnen hetzij collectief, hetzij individueel of hetzij voor een groep van ondernemingen georganiseerd worden.

De modaliteiten van de financiering voor de algemene kosten, de ontwikkelingskosten en de rechtstreekse opleidingskosten zullen in de raad van bestuur van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de orthopedische schoeisels" bepaald worden.

Art. 4.In het kader van deze collectieve arbeidsovereenkomst moeten, rekening houdend met de bijzondere concurrentiedruk die op de sector uitgeoefend wordt, als risicogroepen beschouwd worden : - de ongeschoolde of laaggeschoolde werknemers en/of werkzoekenden; - de werknemers waarvan de tewerkstelling bedreigd wordt door gebrek aan scholing of herscholing van de vakbekwaamheid; - de werknemers die een activiteit uitoefenen die de nakomende activiteiten dermate beïnvloeden dat bij gebrek aan bestendige aanpassing de tewerkstelling in cascade bedreigd wordt : voorbeeld CAD-CAM operators; - de werknemers die bijscholingen dienen te volgen in het kader van de accreditatie of het halen van de kwaliteitsnorm.

Art. 5.De bijdrage bedoeld in artikel 3 wordt geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en overgemaakt aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de orthopedische schoeisels", Kortenberglaan 52, 1000 Brussel dat zal instaan voor de uitbetaling van de voorziene gelden.

De totaliteit van de financiering in het kader van de bijdrage van 0,10 pct. mag de totaliteit van de ontvangsten niet overschrijden.

Art. 6.Jaarlijks zal, in de schoot van het paritair subcomité, een evaluatie worden gemaakt van de bestaande opleidingsinitiatieven en bestedingen, zoals voorzien in artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2005 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2006.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 mei 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^