Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 juli 2013
gepubliceerd op 09 oktober 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012211
pub.
09/10/2013
prom.
15/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JULI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 Vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers (Overeenkomst geregistreerd op 22 december 2011 onder het nummer 107580/CO/145) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, met uitzondering van de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het inplanten en onderhouden van parken en tuinen. HOOFDSTUK II. - Vergoeding bij openbaar vervoer

Art. 2.De werknemers die gebruik maken van om het even welk gemeenschappelijk openbaar vervoer hebben recht ten laste van de werkgever op de terugbetaling van de gedragen kosten aan 100 pct. En dit voor de afstand afgelegd door de gemeenschappelijk vervoerdienst, tussen de woonplaats en de werkplaats. HOOFDSTUK III. - Fietsvergoeding

Art. 3.De werknemers die voor het woon-werkverkeer gebruik maken van de fiets hebben recht, ten laste van de werkgever op, een vergoeding van 0,21 EUR per kilometer. HOOFDSTUK IV. - Vergoeding voor andere vervoermiddelen

Art. 4.De werknemers die woonachtig zijn op 5 km en meer van de werkplaats, en die gebruik maken van andere dan in artikelen 2 en 3 bedoelde vervoermiddelen, hebben per begonnen arbeidsdag eveneens recht, ten laste van de werkgever, op een terugbetaling van de gedragen kosten, aan 1/5e van de wekelijkse bijdrage van het barema per dag (met een maximum 5/5den per week) aan 65 pct. van de effectieve prijs van de treinkaart zoals deze geldt sedert 1 februari 2011, en dit voor de afgelegde afstand tussen de woonplaats en de werkplaats. De tussenkomst aan 65 pct. van de prijs van de treinkaart is opgenomen als bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Voor de berekening van de afstand wordt het aantal kilometers langs de baan in aanmerking genomen, berekend van de werkplaats tot de woonplaats.

Art. 5.Wanneer werknemers via carpooling naar het werk komen wordt onder de volgende voorwaarden de tussenkomst in het sociaal abonnement gebracht op 100 pct., op de volgende voorwaarden : - er zijn tenminste 3 werknemers die carpooling doen; - de carpooling gebeurt permanent gedurende het ganse jaar; - de organisatie van het collectief vervoer is fiscaal aftrekbaar in de hoofde van de werkgever a rato van 120 pct.

Art. 6.De terugbetaling van de gedragen kosten, waarvan sprake in de artikelen 2, 3, 4 en 5, geschiedt minstens om de maand.

Art. 7.Onverminderd de regelingen vastgesteld bij de artikelen 2, 3, 4 en 5, blijven de gunstiger voorwaarden inzake vervoer en de terugbetaling van vervoerskosten die op het vlak van de onderneming bestaan, behouden. HOOFDSTUK V. - Geldigheid

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012 en is gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2009, gesloten in hetzelfde paritair comité, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers.

Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd met een opzeg van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers Tussenkomst in het privévervoer vanaf 1 januari 2012 Deze bedragen worden aangepast telkens wanneer de officiële tarieven van de NMBS aangepast worden.

Afstand Distance

Weekabonnement Abonnement hebdomadaire

Week Semaine

Dag Jour

5

7,28

1,46

6

7,74

1,55

7

8,19

1,64

8

8,65

1,73

9

9,17

183

10

9,62

1,92

11

10,08

2,02

12

10,53

2,11

13

10,99

2,20

14

11,44

2,29

15

11,90

2,38

16

12,42

2,48

17

12,87

2,57

18

13,33

2,67

19

13,78

2,76

20

14,24

2,85

21

14,69

2,94

22

15,21

3,04

23

15,67

3,13

24

16,12

3,22

25

16,58

3,32

26

16,90

3,38

27

17,55

3,51

28

17,88

3,58

29

18,53

3,71

30

18,85

3,77

31-33

19,50

3,90

34-36

20,80

4,16

37-39

22,10

4,42

40-42

23,08

4,62

43-45

24,38

4,88

46-48

25,35

5,07

49-51

26,65

5,33

52-54

27,30

5,46

55-57

28,28

5,66

58-60

28,93

5,79

61-65

29,90

5,98

66-70

31,53

6,31

71-75

32,50

6,50

76-80

33,80

6,76

81-85

35,75

7,15

86-90

37,05

7,41

91-95

38,35

7,67

96-100

39,65

7,93

101-105

40,95

8,19

106-110

42,25

8,45

111-115

43,55

8,71

116-120

44,85

8,97

121-125

46,15

9,23

126-130

47,45

9,49

131-135

48,75

9,75

136-140

50,05

10,01

141-145

52,00

10,40

146-150

53,30

10,66

151-155

24,60

10,92

156-160

55,90

11,18

161-165

57,20

11,44

166-170

28,50

11,70

171-175

59,80

11,96

176-180

61,10

12,22

181-185

62,40

12,48

186-190

63,70

12,74

191-195

65,00

13,00

196-200

66,30

13,26


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^