Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 februari 2012
gepubliceerd op 04 juli 2012

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012200307
pub.
04/07/2012
prom.
15/02/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 FEBRUARI 2012. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 februari 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011 Inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen (Overeenkomst geregistreerd op 13 juli 2011 onder het nummer 104768/CO/125.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werklieden die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor zagerijen en aanverwante nijverheden.

Met "werklieden" bedoelt men : de arbeiders en arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Juridisch kader

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in toepassing van de afdeling 1 van hoofdstuk VIII van titel XIII van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I). HOOFDSTUK III. - Opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven ten behoeve van personen die behoren tot de risicogroepen

Art. 3.In toepassing van artikel 3 van zijn statuten, wordt het "Fonds voor bestaanszekerheid van de zagerijen en aanverwante nijverheden" belast met de uitvoering van deze collectieve arbeidsovereenkomst en met de organisatie van opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven ten behoeve van personen die behoren tot de risicogroepen.

Art. 4.De werkgeversbijdrage van 0,10 pct. wordt door het "Fonds voor bestaanszekerheid van de zagerijen en aanverwante nijverheden" geïnd, krachtens zijn statuten.

Art. 5.Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden onder "personen die behoren tot de risicogroepen" bedoeld de personen die aan één van de volgende criteria beantwoorden : - de laaggeschoolde of onvoldoende geschoolde jongeren; - de werkzoekenden; - de werklieden van de sector, die door ondernemingen tewerkgesteld zijn die van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen gebruik maken; - de laaggeschoolde of onvoldoende geschoolde werklieden van de sector; - de werklieden van de sector die minstens 50 jaar oud zijn; - de werklieden met een handicap; - de werklieden van de sector wiens beroepsclassificatie aan de technische vooruitgang niet meer is aangepast of het risico lopen het niet meer te zijn.

Art. 6.Bij het aanbod van vormingsplaatsen zal erover gewaakt worden dat de vrouwelijke kandidaten dezelfde kansen tot deelname krijgen als de mannelijke kandidaten.

Art. 7.De sector verbindt er zich toe om te onderzoeken hoe het werk kan worden aangepast of welke reclasseringsposten kunnen worden voorzien voor werklieden uit de sector die door bepaalde omstandigheden (ongeval, ziekte, veroudering) niet meer in staat zijn om het beroep op dezelfde manier uit te oefenen.

Art. 8.Tevens verbindt de sector er zich toe om de werkaanbiedingen zodanig te formuleren dat gehandicapten, die over de nodige bekwaamheden beschikken, ook hun kandidatuur kunnen stellen en een kans maken om aangeworven te worden.

Bij gelijkwaardige bekwaamheden mag de handicap geen hinderpaal vormen voor aanwerving, zelfs als deze een redelijke aanpassing vereist van de werkmiddelen (in de geest van de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie sluiten ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie). HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van l januari 2011 en treedt buiten werking op 1 januari 2013.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 februari 2012.

De Minister van Werk, M. DE CONINCK

^