Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 december 2013
gepubliceerd op 20 januari 2014

Koninklijk besluit houdende toekenning van een verhoging van de dotatie voor 2013 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024450
pub.
20/01/2014
prom.
15/12/2013
ELI
eli/besluit/2013/12/15/2014024450/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een verhoging van de dotatie voor 2013 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 februari 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende de oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, de artikelen 33 en 121 tot 124;

Gelet op de wet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013022347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen type wet prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013009323 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft sluiten houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, programma 25.54.5;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, de artikelen 14 en 22;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014003010 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen sluiten houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 oktober 2013;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een dotatie met een bedrag van honderdduizend euro (100.000 EUR), aan te rekenen op de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2013, op het budgettair adres 25.54.51.41.40.01, wordt toegekend aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Art. 2.Dit bedrag zal na ontvangst van een schuldvordering gestort worden op rekening 679-2009627-78 van het FAVV, AC - Kruidtuin - Food Safety Center, Kruidtuinlaan 55 te 1000 Brussel.

Art. 3.De rechtvaardiging van het gebruik van de dotatie zal geschieden overeenkomstig artikel 6, § 3 van de voorschriften van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Art. 4.De minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor Landbouw zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

^