Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 december 2009
gepubliceerd op 18 januari 2010

Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan de VZW « Demeter »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2009024509
pub.
18/01/2010
prom.
15/12/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2009. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan de VZW « Demeter »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, de artikelen 55 tot 58;

Gelet op de wet van 13 januari 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009, programma 25.55.1;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, de artikelen 14 en 22;

Overwegende dat het belangrijk is om het klimaatsysteem te beschermen ten behoeve van de huidige en de toekomstige generaties en om een stabilisering te bewerkstelligen van de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer op een niveau waardoor elke gevaarlijke antropogene verstoring van het klimaatsysteem wordt voorkomen;

Overwegende dat de top van de VN-kaderconventie over klimaatverandering die plaats vindt in Kopenhagen van 6 tot 19 december 2009 zou moeten leiden tot een nieuw protocol voor de strijd tegen de klimaatopwarming, ter vervanging van het Kyoto-protocol;

Overwegende dat 2010 het internationaal jaar van de biodiversiteit wordt;

Overwegende dat het belangrijk is om de problematiek van de klimaatopwarming en die van de biodiversiteit te integreren in de ruimere problematiek van de duurzame ontwikkeling;

Overwegende dat de tentoonstelling « Dit is onze Aarde 2. Van Kyoto tot Kopenhagen » die plaats vond in Brussel tot 10 mei 2009, tot doel had het publiek bewust te maken van die problematiek, maar dat heel wat mensen, door de grote toeloop, de tentoonstelling niet hebben kunnen bezoeken;

Overwegende dat het belangrijk is dat een zo ruim mogelijk publiek zich een idee kan vormen van de complexiteit van de collectieve keuzes op het gebied van klimaatopwarming en biodiversiteit en zich gaat inzetten voor de duurzame ontwikkeling;

Overwegende dat de VZW Demeter beslist heeft om de tentoonstelling te verlengen van eind augustus 2009 tot maart 2010;

Overwegende dat de kosten voor het openen en aanpassen van deze nieuwe tentoonstelling ongeveer 935.000 euro bedragen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 november 2009;

Op de voordracht van de Minister van Klimaat en Energie, Besluit :

Artikel 1.Een facultatieve toelage van 8.000 euro in totaal, aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, ten laste van de basisallocatie 11.33.00.01. (programma 25.55.1) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, voor het begrotingsjaar 2009, wordt toegekend aan de VZW « Demeter », met zetel te 1090 Brussel, Charles Woestelaan 47, bus 44, vertegenwoordigd door Michel Praet, voorzitter, als tegemoetkoming in de kosten voor de verlenging van de tentoonstelling « Dit is onze aarde 2! Van Kyoto tot Kopenhagen » van eind augustus 2009 tot maart 2010.

Art. 2.De periode gedekt door de toelage neemt een aanvang op 1 december 2009 en eindigt op 31 maart 2010.

Art. 3.De toelage is bestemd om de kosten te dekken die door de begunstigde vereniging werden opgegeven voor het verlengen en aanpassen van de tentoonstelling « Dit is onze aarde 2 ! Van Kyoto tot Kopenhagen » van eind augustus 2009 tot maart 2010.

Art. 4.Het bedrag van de toelage zal gestort worden op rekeningnummer 643-0036862-79 van « Demeter », Charles Woestelaan 47, bus 44, te 1090 Brussel, na ontvangst van een deugdelijk en onvergolden verklaarde schuldvordering, vergezeld van de nodige bewijsstukken en een verslag over de werkzaamheden.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 december 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE

^