Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 november 2003
gepubliceerd op 24 december 2003

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2003, houdende aanduiding van ereleden en leden van de Hoge Gezondheidsraad

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2003023128
pub.
24/12/2003
prom.
14/11/2003
ELI
eli/besluit/2003/11/14/2003023128/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBER 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2003, houdende aanduiding van ereleden en leden van de Hoge Gezondheidsraad


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 december 1990 tot reorganisatie van de Hoge Gezondheidsraad;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1919 dat betrekking heeft op de reorganisatie van de Hoge Gezondheidsraad, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 december 1990, 20 juni 1994, 11 april 1995, 31 mei 1996 en 19 april 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 september 2002, houdende uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en tot bepaling, voor wat deze Overheidsdienst betreft, van de inwerkingtreding van hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische overheidsdiensten;

Gelet op de omzendbrief nr. 514bis van 19 september 2002 - Inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten;

Gelet op de implementatie van het organigram van het FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997;

Op de voordracht van onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De duur van de mandaten bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 14 september 1919 dat betrekking heeft op de reorganisatie van de Hoge Gezondheidsraad, bij koninklijk besluit van 29 januari 2003 verlengd tot 31 december 2003, wordt thans verlengd tot 31 december 2004.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 november 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

^