Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 maart 2002
gepubliceerd op 05 juni 2002

Koninklijk besluit houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022292
pub.
05/06/2002
prom.
14/03/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 MAART 2002. - Koninklijk besluit houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, inzonderheid op artikel 7, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1965 betreffende het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 augustus 1972, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 juli 1997 houdende aanwijzing van beheerders bij het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 2000 tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, inzonderheid op artikel 17 van de bij dit besluit gevoegde statuten;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 2000 tot aanwijzing van een bijkomende beheerder in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden vanaf 1 januari 2002 en voor een periode van zes jaar aangewezen als beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening : de heer Christiaan Decoster, Ternat, wnd. secretaris-generaal bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, als beheerder en vice-voorzitter; de heer Henri Moray, Luik, adviseur aan de Dienst Juridische Zaken en Geschillen bij voormeld Ministerie, als beheerder;

Dokter Serge Boulanger, Sint-Lambrechts-Woluwe, expert geneesheer bij voormeld Ministerie, als beheerder; de heer Paul van Sprundel, Antwerpen, inspecteur van Financiën, als beheerdeer;

Dokter Katia Machiels, Tienen, geneesheer, rijksgezondheidsinspecteur bij voormeld Ministerie, als beheerder.

De drie laatst vermelden vevangen respectievelijk Dokter Béatrice Toussaint, geneesheer Hoofd van dienst, de heer Wilbert Stoefs, inspecteur van Financiën en Dr. Johan Valckenaers, geneesheer hoofd van dienst

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

Art. 3.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 maart 2002.

ALBERT Van Koningswege :De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. AELVOET

^