Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 maart 2000
gepubliceerd op 28 maart 2000

Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000011134
pub.
28/03/2000
prom.
14/03/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 MAART 2000. - Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, inzonderheid artikel 12;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 juni 1999;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer en Onze Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden eervol ontslagen als lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling : - de heer M. Poppe, vertegenwoordiger van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd inzake milieubescherming; - de heer Ph. Pepin en Mevr. M. Schellens, vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking; - de heer P. Mélon, vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven; - de heer H. Latteur en de heer Ph. Callewaert, vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties, vertegenwoordigd in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven; - de heer N. Delanaye, vertegenwoordiger van de energieproducenten, die in het Controlecomité voor Elektriciteit en Gas zetelen; - de heer M. Pallemaerts, vertegenwoordiger van de wetenschappelijke milieus.

Art. 2.Mevr. S. Van Hauwermeiren wordt benoemd tot lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling als vertegenwoordiger van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd inzake milieubescherming.

Art. 3.De heer D. Weerts en Mevr. H. Verleyen worden benoemd tot lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling als vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking.

Art. 4.Mevr. I. Chaput en de heer L. Deurinck worden benoemd tot lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling als vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties, vertegenwoordigd in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 5.Mevr. D. Rigaux wordt benoemd tot lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling als vertegenwoordiger van de energieproducenten, die in het Controlecomité voor Elektriciteit en Gas zetelen.

Art. 6.De heer L. Hens wordt benoemd tot lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling als vertegenwoordiger van de wetenschappelijke milieus.

Art. 7.De personen genoemd in de artikelen 2 tot 6 worden benoemd voor de resterende duur van het mandaat van de ontslagnemende leden die zij vervangen.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 9.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer en Onze Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 maart 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister, Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, O. DELEUZE

^