Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 februari 2017
gepubliceerd op 17 februari 2017

Koninklijk besluit tot voorlopige erkenning van het " Labo L. Iliano, bvba" als laboratorium voor bloedanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017010631
pub.
17/02/2017
prom.
14/02/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot voorlopige erkenning van het " Labo L. Iliano, bvba" als laboratorium voor bloedanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van strafvordering, artikel 44bis, § 4;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, de artikelen 62ter, § 4, en 64;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015009782 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria, de artikelen 18, 24 en bijlage 2;

Gelet op het advies van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, gegeven op 20 en 25 januari 2017 ;

Overwegend dat dit laboratorium een gefundeerd validatiedossier heeft ingediend;

Overwegende dat dit laboratorium minstens één deskundige tewerkstelt, die enerzijds in het bezit is van een diploma van master in de geneeskunde, master in de farmaceutische zorg of in de geneesmiddelenontwikkeling, master in de chemie, master in de biomedische wetenschappen of master in de bio-ingenieurwetenschappen, en die anderzijds bewijst dat hij ten minste over vijf jaren professionele ervaring beschikt in het domein van de medico-legale toxicologie;

Overwegende dat dit laboratorium met succes deelneemt aan erkende externe kwaliteitscontroles;

Overwegende dat in dit laboratorium permanent een dienst voor het in ontvangst nemen van de overtuigingsstukken georganiseerd is;

Op voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het "Labo L. Iliano, bvba", Schouteerpark 15 - 9070 Destelbergen wordt, onder nummer 2016/BLOED/Iliano/B/VE/005, voorlopig erkend als laboratorium voor bloedanalyses in het kader van de drugsopsporing in het wegverkeer.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 27 september 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/09/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005009800 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van laboratoria met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden sluiten betreffende de erkenning van laboratoria met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. en treedt buiten werking uiterlijk 18 maanden na deze datum.

Art. 4.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 februari 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^