Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 februari 2017
gepubliceerd op 17 februari 2017

Koninklijk besluit tot erkenning van het " Laboratoire Toxicologie Médico-légale - CHUL " als laboratorium volgens ISO - 17025 norm voor bloedanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017010630
pub.
17/02/2017
prom.
14/02/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot erkenning van het " Laboratoire Toxicologie Médico-légale - CHUL " als laboratorium volgens ISO - 17025 norm voor bloedanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van strafvordering, artikel 44bis, § 4;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, de artikelen 62ter, § 4, en 64;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015009782 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria, de artikelen 19, 24 en bijlage 3;

Overwegende dat dit laboratorium geaccrediteerd werd in overeenstemming met de criteria van de norm NBN EN ISO/IEC 17025 en aldus over voldoende technische en kwalitatieve bekwaamheid beschikt;

Overwegende dat dit laboratorium minstens één deskundige tewerkstelt, die enerzijds in het bezit is van een diploma van master in de geneeskunde, master in de farmaceutische zorg of in de geneesmiddelenontwikkeling, master in de chemie, master in de biomedische wetenschappen of master in de bio-ingenieurwetenschappen, en die anderzijds bewijst dat hij ten minste over vijf jaren professionele ervaring beschikt in het domein van de medico-legale toxicologie;

Overwegende dat dit laboratorium jaarlijks met succes deelneemt aan erkende externe kwaliteitscontroles;

Overwegende dat in dit laboratorium permanent een dienst voor het in ontvangst nemen van de overtuigingsstukken georganiseerd is;

Overwegende dat in dit laboratorium het onderzoek daadwerkelijk plaatsvindt en de maatschappelijke zetel ervan zich in een land van de Europese Unie bevindt;

Overwegende dat de continuïteit van de werking van de rechtscolleges een fundamenteel rechtsprincipe is en daarom zo vlug mogelijk dient te worden hervat;

Overwegende dat dit laboratorium, voor het verval van de voorgaande erkenning, een erkenning onder de toepassing van het koninklijk besluit van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015009782 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria sluiten heeft aangevraagd;

Overwegende dat er in de eerste versie van dit besluit een vertaalfout is geslopen, die moet worden rechtgezet ab initio;

Op voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het "Laboratoire Toxicologie Médico-légale - CHUL", Domaine Universitaire du Sart-Tilman, CHU B35 - 4000 Luik wordt, onder nummer 2016/SANG /CHUL/B/AD/001, erkend als laboratorium volgens ISO - 17025 norm voor bloedanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 27 september 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/09/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005009800 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van laboratoria met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden sluiten betreffende de erkenning van laboratoria met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden, wordt opgeheven.

Art. 3.Het koninklijk besluit van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016009650 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van het "Laboratoire Toxicologie Médico-légale - CHUL" als laboratorium volgens ISO - 17025 norm voor bloedanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer sluiten tot erkenning van het " Laboratoire Toxicologie Médico-légale - CHUL " als laboratorium volgens ISO - 17025 norm voor bloedanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer, wordt ingetrokken.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 december 2016.

Art. 5.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 februari 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^