Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 februari 2008
gepubliceerd op 06 maart 2008

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2008

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2008002018
pub.
06/03/2008
prom.
14/02/2008
ELI
eli/besluit/2008/02/14/2008002018/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2008


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991, betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 143;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 december 2005, houdende goedkeuring van het vierde beheerscontract van De Post;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2007 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2008.

Gelet op het voorstel van de beheersorganen van De Post;

Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 25 april 2007, houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2008, wordt het artikel 1bis ingevoegd, luidende : «

Art. 1bis.Er wordt een speciale postzegel uitgegeven met als thema « Mickey Mouse » van Walt Disney.

De frankeerwaarden van deze zegels zal het tarief voor een genormaliseerde, prioritaire zending voor het binnenland bedragen.

Art. 2.De artikels 8, 13, 18, 19, 26, 27, 28 en 29 van hetzelfde koninklijk besluit worden als volgt vervangen : «

Art. 8.Er worden in de reeks natuur zes speciale postzegels met als thema « De marterachtigen » uitgegeven.

Art. 13.Er worden vijf speciale postzegels uitgegeven met als thema « Kerstmis en Nieuwjaar ».

Art. 18.De frankeerwaarde van alle in artikel 15 tot 17 opgesomde zegels zal het tarief voor een genormaliseerde, prioritaire zending tot en met 50g voor het buitenland (Europa) bedragen.

Art. 19.Er worden drie speciale postzegels uitgegeven ter gelegenheid van de 90e verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog.

De frankeerwaarde van de zegels zal het tarief voor een genormaliseerde, prioritaire zending voor het buitenland (rest van de wereld) bedragen.

Art. 26.Er worden drie speciale postzegels uitgegeven met als thema « Musea ».

De frankeerwaarden van deze zegels zijn vastgesteld als volgt : - een zegel met het tarief voor een genormaliseerde zending voor het binnenland; - een zegel met het tarief voor een genormaliseerde, prioritaire zending voor het buitenland (Europa); - een zegel met het tarief voor een genormaliseerde, prioritaire zending voor het buitenland (Europa).

Art. 27.Er worden drie speciale postzegels uitgegeven met als thema « De tram ».

De frankeerwaarden van deze zegels zijn vastgesteld als volgt : - een zegel met het tarief voor een genormaliseerde zending voor het binnenland; - een zegel met het tarief voor een genormaliseerde, prioritaire zending voor het buitenland (Europa); - een zegel met het tarief voor een genormaliseerde, prioritaire zending voor het buitenland (rest van de wereld).

Art. 28.Er worden drie speciale postzegels uitgegeven ter gelegenheid van de Olympische Spelen in Peking.

De frankeerwaarden van deze zegels zijn vastgesteld als volgt : - een zegel met het tarief voor een genormaliseerde zending voor het binnenland; - een zegel met het tarief voor een genormaliseerde, prioritaire zending voor het buitenland (rest van de wereld); - een zegel met het tarief voor een niet genormaliseerde zending tot en met 100g voor het binnenland.

Art. 29.Er worden drie speciale postzegels uitgegeven in de reeks « Toerisme » met als thema « Beeldentuinen ».

De frankeerwaarden van deze zegels zijn vastgesteld als volgt : - een zegel met het tarief voor een genormaliseerde zending voor het binnenland; - een zegel met het tarief voor een genormaliseerde, prioritaire zending voor het buitenland (rest van de wereld); - een zegel met het tarief voor een genormaliseerde, prioritaire zending voor het buitenland (Europa).

Art. 3.Onze Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 februari 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Mevr. I. VERVOTTE

^