Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 september 2003
gepubliceerd op 02 oktober 2003

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1997 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2003015179
pub.
02/10/2003
prom.
13/09/2003
ELI
eli/besluit/2003/09/13/2003015179/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 SEPTEMBER 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1997 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 1997 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, gewijzigd bij koninklijk besluit van 4 december 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 3 mei 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 3 juni 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken van 30 mei 2002;

Gelet op het protocol nr. 410 van 4 maart 2002 van het Comité voor de federale, de gemeenschap- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken en Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De weddeschalen vermeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 15 september 1997 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gewijzigd bij koninklijk besluit van 4 december 2001, worden vervangen door volgende bepalingen : § 1. 12.861,40 - 17.180,42 31 x 140,09 52 x 221,27 82 x 349,05 Kl. 18j. - N.3 - G.A. § 2. 14.631,15 - 19.844,79 31 x 218,66 41 x 266,79 102 x 349,05 Kl. 18j. - N.3 - G.A. § 3. 18.470,68 - 23.724,12 31 x 218,66 41 x 266,79 102 x 353,03 Kl. 18j. - N.3 - G.A.

Art. 2.De weddenschaal vermeld in artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door volgende bepaling : 13.251,45 - 17.858,87 31 x 140,09 52 x 278,95 82 x 349,05 Kl. 18j. - N.3 - G.A.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art. 4.Onze Minister van Buitenlandse Zaken en Onze Minister van Begroting zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Athene, 13 september 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE

^