Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 december 2005
gepubliceerd op 23 januari 2006

Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2005011517
pub.
23/01/2006
prom.
13/12/2005
ELI
eli/besluit/2005/12/13/2005011517/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, gewijzigd bij de wetten van 22 juli 1993, 10 april 1995 en 19 oktober 1998;

Gelet op de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, inzonderheid op artikel 179, § 2, vervangen bij de wet van 11 januari 1991 en gewijzigd bij de wet van 30 december 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen, inzonderheid op de artikelen 7 en 8, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 december 2005 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen die eenzelfde trap van de hiärarchie vormen;

Overwegende dat voldaan werd aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van voormelde wetten;

Gelet op het advies nr. 35 266 van 30 juni 2005 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De betrekkingen van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijstoffen worden in taalkaders onderverdeeld, volgens onderstaande tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 december 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, Energie, Buitenlandse handel en Wetenschapsbeleid, M. VERWILGHEN

^