Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 november 2008
gepubliceerd op 27 november 2008

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2004 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2008021107
pub.
27/11/2008
prom.
12/11/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2004 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikelen 37 en 107, tweede lid van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, inzonderheid op artikel 7, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 februari 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2004 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België;

Gelet op de voorstellen geformuleerd door de Algemeen Directeur van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België in zijn brief van 8 september 2008;

Op de voordracht van Onze Minister van Wetenschapsbeleid, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, b) van het koninklijk besluit van 7 december 2004 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, worden de meldingen « de heer A. Joukoff, afdelingshoofd » vervangen door de meldingen « de heer Ch. Tricot, afdelingshoofd ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2008 en treedt buiten werking op dezelfde datum als voornoemd koninklijk besluit van 7 december 2004.

Art. 3.Onze Minister van Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 november 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Wetenschapsbeleid, Mevr. S. LARUELLE

^