Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 juni 2008
gepubliceerd op 09 juli 2008

Koninklijk besluit tot verhoging van het gewaarborgd minimumbedrag van het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2008022366
pub.
09/07/2008
prom.
12/06/2008
ELI
eli/besluit/2008/06/12/2008022366/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUNI 2008. - Koninklijk besluit tot verhoging van het gewaarborgd minimumbedrag van het rust- en overlevingspensioen voor werknemers


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, inzonderheid op de artikelen 152, gewijzigd bij de wetten van 10 februari 1981 en 15 mei 1984 en bij de koninklijke besluiten van 14 mei 2000, 11 december 2001 en 14 februari 2003, en 153, gewijzigd bij de wet van 15 mei 1984 en bij de koninklijke besluiten van 14 mei 2000, 11 december 2001, 14 februari 2003 en 9 april 2007;

Gelet op de wet van 10 februari 1981 inzake de pensioenen van de sociale sector, inzonderheid op de artikelen 33, gewijzigd bij de wet van 23 december 2005, 33bis, ingevoegd bij de wet van 27 december 2004 en gewijzigd bij de wet van 23 december 2005, 34, gewijzigd bij de wet van 23 december 2005, en 34bis, ingevoegd bij de wet van 27 december 2004 en gewijzigd bij de wet van 23 december 2005;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen, gegeven op 13 mei 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 mei 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris van Begroting, gegeven op 20 mei 2008;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat : - de regering ervoor gekozen heeft om de koopkracht van de laagste uitkeringen te ondersteunen; bijgevolg heeft ze beslist om op 1 juli 2008 de gewaarborgde minimapensioenen van werknemers en zelfstandigen te verhogen; - gewaarborgde minimapensioenen van werknemers en zelfstandigen, uitgesloten worden van de pensioenverhogingen bedoeld in de artikelen 5 en 6 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden - die beslissing moet zich vertalen in afzonderlijke teksten die evenwel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, te weten, - een koninklijk besluit tot verhoging van het gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers op 1 juli 2008, - een wet tot verhoging van het gewaarborgd minimumpensioen voor zelfstandigen op 1 juli 2008, - een koninklijk besluit dat die op 1 juli 2008 verhoogde minimapensioenen uitsluit van de verhoging voor sommige pensioenen op 1 september 2008; - de Rijksdienst voor Pensioenen moet dus onmiddellijk alle nodige schikkingen kunnen treffen voor de toepassing van deze bepalingen : hij moet de verhoging van de gewaarborgde minimapensioenen op 1 juli 2008 programmeren en testen rekening houdend met de later toe te passen uitsluiting bij de uitvoering van de pensioenverhogingen voorzien op 1 september 2008; het is overigens enkel in deze omstandigheden dat hij volledige en juiste informatie aan de gepensioneerden zal kunnen garanderen, waardoor deze vanaf juli 2008 hun exacte rechtspositie op de twee vervaldata kunnen bepalen;

Op de voordracht van Onze Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bedragen van 11.765,82 EUR en van 9.415,62 EUR, bedoeld in artikel 152 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, en het in artikel 153 van dezelfde wet bedoelde bedrag van 9.267,58 EUR worden met ingang van 1 juli 2008 respectievelijk vervangen door de bedragen van 12.001,14 EUR, 9.603,93 EUR en 9.452,93 EUR.

Art. 2.De Rijksdienst voor pensioenen past de bedragen van de pensioenen aan volgens de in dit besluit bepaalde verhogingen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2008.

Art. 4.Onze Minister van Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juni 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden, Mevr. M. ARENA

^