Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 juli 2007
gepubliceerd op 03 augustus 2007

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de invoering van de herziene en geactualiseerde functieclassificatie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007012281
pub.
03/08/2007
prom.
12/07/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JULI 2007. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de invoering van de herziene en geactualiseerde functieclassificatie (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de invoering van de herziene en geactualiseerde functieclassificatie.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota's (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001 Invoering van de herziene en geactualiseerde functieclassificatie (Overeenkomst geregistreerd op 23 november 2001 onder het nummer 59862/CO/214) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is toepasselijk op alle ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, met uitzondering van de N.V. CELANESE en met uitzondering van de ondernemingen waarvan de werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding (P.S.C. 120.02) en het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen (P.S.C. 120.03) vallen.

Bovendien is deze collectieve arbeidsovereenkomst enkel van toepassing op de administratieve en technische bedienden, waarvan de functie overeenstemt met één van de zes categorieën van de functieclassificatie waarvan hierna sprake. HOOFDSTUK II. - Functieclassificatie

Art. 2.Vanaf 1 januari 2003 wordt de in bijlage opgenomen functieclassificatie van toepassing op voorwaarde dat de bepalingen van artikel 4 van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst effectief worden gerealiseerd tegen 30 juni 2002. Deze functieclassificatie is het resultaat van de herziening en actualisatie van de functieclassificatie zoals opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 1985 tot coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de bezoldigingsvoorwaarden.

Art. 3.Deze functieclassificatie bestaat uit zes categorieën. Elke categorie wordt geïllustreerd door enkele voorbeeldfuncties. Elke voorbeeldfunctie maakt het voorwerp uit van een beschrijving en analytische functiewaardering waarover in de technische paritaire werkgroep functieclassificatie een akkoord bereikt werd. Op basis van de totaalscore, door elke voorbeeldfunctie behaald na de functiewaardering werden de voorbeeldfuncties ingedeeld in zes categorieën. De voorbeeldfuncties binnen een zelfde categorie worden geacht van een gelijkwaardig niveau te zijn. Zij gelden als referentiefunctie en illustreren het niveau van de functies in de betrokken categorie. HOOFDSTUK III. - Weddeschaal

Art. 4.De ondertekenende partijen engageren zich om tegen 30 juni 2002 een nieuwe baremieke weddeschaal uit te werken en de kost van deze nieuwe weddeschaal te bepalen. Deze kost zal aangerekend worden op de kost van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst die voor de jaren 2003 en 2004 zal gesloten worden. Deze nieuwe weddeschaal zal gekoppeld worden aan de herziene en geactualiseerde functieclassificatie en bijgevolg eveneens vanaf 1 januari 2003 van toepassing worden. HOOFDSTUK IV. - Invoeringsprocedure

Art. 5.Voor de invoering van deze functieclassificatie en de eraan verbonden baremieke weddeschaal, zal volgende procedure gevolgd worden. 1. De voorbeeldfuncties, hun respectievelijke beschrijving en de indeling in categorieën zullen het voorwerp uitmaken van een paritaire publicatie.Deze paritaire publicatie zal ter beschikking zijn van de betrokken organisaties tegen 1 juli 2002. 2. Gedurende de periode van 1 juli tot en met 30 september 2002 informeert iedere organisatie haar leden op de haar geëigende manier over de invoering van de functieclassificatie 3.Iedere bediende beschikt vervolgens gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf 1 oktober 2002, over de mogelijkheid om zijn werkgever erop te wijzen dat zijn effectieve wedde zich onder de baremieke weddeschaal bevindt van de categorie waartoe hij vanaf 1 januari 2003 meent te behoren. 4. Indien de bediende van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt de beroepsprocedure gevolgd zoals uiteengezet in artikel 6 hierna. HOOFDSTUK V. - Beroepsprocedure

Art. 6.De beroepsprocedure bevat de volgende stappen : 1. De bediende die van mening is dat zijn effectieve wedde zich onder de baremieke weddeschaal bevindt van de categorie waartoe hij vanaf 1 januari 2003 meent te behoren meldt dit aan zijn werkgever.Vervolgens trachten de bedienden en de werkgever binnen het bedrijf een oplossing te vinden. 2. Indien er geen oplossing komt, wordt de zaak, op verzoek van de meest gerede partij, behandeld op regionaal niveau met de regionale verantwoordelijken van de werkgevers- en werknemersorganisaties.Op het regionale niveau kan de beslissing worden genomen om het geschil in zijn technische aspecten met betrekking tot de functietoewijzing voor advies voor te leggen aan de technische paritaire werkgroep functieclassificatie. 3. Indien er op ondernemingsvlak en op regionaal niveau geen oplossing aan het geschil wordt gegeven, wordt het door de meest gerede partij -voorgelegd aan het verzoeningsbureau van het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk.Het verzoeningsbureau kan beslissen om het geschil in zijn technische aspecten met betrekking tot de functietoewijzing voor advies voor te leggen aan de technische paritaire werkgroep functieclassificatie. HOOFDSTUK VI. - Toepassingsprincipes

Art. 7.Bij de toepassing van de herziene en geactualiseerde functieclassificatie en de eraan verbonden baremieke weddeschaal, zullen volgende principes in acht genomen worden : 1. De zes categorieën van de herziene en geactualiseerde functieclassificatie worden gekoppeld aan het barema dat voor elke overeenstemmende categorie voorzien is in deze weddeschaal.2. De bedienden zullen, onverminderd de toepassing van de bijzondere gevallen opgesomd in artikel 8 van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst, een maandelijkse bezoldiging genieten die, naargelang de leeftijd en de uitgeoefende functie, overeenstemt met de baremieke maandwedde die zal voorzien worden in de nieuwe weddeschaal die tegen 30 juni 2002 zal uitgewerkt worden.Deze baremieke weddeschaal is een minimum. 3. De functietoewijzing en de daaruit voortvloeiende toepassing van de baremieke weddeschaal kan nooit leiden tot een vermindering van de effectieve wedde van de bediende.4. De weerslag van de invoering van de herziene en geactualiseerde functieclassificatie en de eraan gekoppelde weddeschaal mag op de effectieve wedden, per onderneming en per jaar, niet meer dan 0,25 pct.van de totale loonmassa van de gebaremiseerde bedienden bedragen. 5. Indien dit percentage zou overschreden worden, moeten de aanpassingen verhoudingsgewijze verdeeld worden over de bedienden die een aanpassing moeten krijgen, zonder de 0,25 pct.te overschrijden. 6. De aanpassingen ten gevolge van de toepassing van de herziene en geactualiseerde functieclassificatie en de eraan verbonden baremieke weddeschaal, moeten gebeuren met ingang van 1 januari 2003.7. Aanpassingen die resulteren uit de toepassing van de in artikel 6 vermelde beroepsprocedure, moeten met terugwerkende kracht worden toegepast vanaf 1 januari 2003.8. Indien de aanpassing voor een individuele bediende aanleiding zou geven tot een aanzienlijke weddeverhoging, dan zal de aanpassing gebeuren in fases à rato van een verhoging van maximaal 2 pct.van de effectieve wedde per fase. De eerste fase van de aanpassing zal, eventueel met terugwerkende kracht, gebeuren vanaf 1 januari 2003. De volgende fases van de aanpassing zullen telkens gebeuren ter gelegenheid van een algemene weddeverhoging, een indexaanpassing of een weddeverhoging ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst. In elk geval dient de effectieve wedde van de betrokken bediende uiterlijk op 31 december 2005 in overeenstemming te zijn met de baremieke weddeschaal van de categorie waartoe hij conform de herziene en geactualiseerde functieclassificatie behoort. 9. Bij de invoering van de herziene en geactualiseerde functieclassificatie en de eraan verbonden baremieke weddeschaal, kunnen geen nieuwe eisen gesteld worden in verband met het niveau en de structuur van de effectieve wedden, onverminderd de naleving van de geldende baremieke weddeschaal. HOOFDSTUK VII. - Bijzondere gevallen

Art. 8.Bij de toepassing van de herziene en geactualiseerde functieclassificatie en de eraan verbonden baremieke weddeschaal zullen volgende bijzondere gevallen in acht genomen worden : 1. De bediende waarvan de functie behoort tot de categorie 1 van de herziene en geactualiseerde functieclassificatie en die tenminste twee jaar anciënniteit in de onderneming heeft, wordt bezoldigd volgens het overeenstemmende leeftijdsbarema van de categorie 2 van de baremieke weddeschaal.2. De bediende waarvan de functie behoort tot de categorie 5 of 6 van de herziene en geactualiseerde functieclassificatie, kan gedurende het eerste jaar van zijn tewerkstelling in de onderneming, bezoldigd worden aan het overeenstemmend leeftijdsbarema van één categorie lager van de baremieke weddeschaal.3. Voor de meestergasten en chef-meestergasten die aangeworven zijn met een arbeidsovereenkomst als bediende, zal de effectieve maandelijkse wedde overeenstemmen met hetgeen voorzien is in de loonschaal van het leidinggevend personeel met arbeidersstatuut.4. Aan de bediende die de functie van vertegenwoordiger uitoefent, en voor zover hij minstens de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt en voltijds is tewerkgesteld, wordt een minimumbezoldiging gewaarborgd tijdens het eerste jaar dienst die gelijk is aan de bezoldiging vermeld in het barema voor de aanvangsleeftijd van de categorie 4 van de baremieke weddeschaal.Vanaf het tweede jaar dienst in de onderneming is de gewaarborgde minimumbezoldiging gelijk aan de bezoldiging voorzien voor de overeenstemmende leeftijdsschaal van de categorie 5 van de baremieke weddeschaal. Deze minimumbezoldiging wordt maandelijks uitgekeerd als voorschot op het commissieloon. De eindafrekening wordt gemaakt op basis van de wedde uitgekeerd tijdens het verlopen burgerlijk jaar. 5. Voor de bedienden tewerkgesteld in de dubbele ploeg, nachtploeg of bijzondere ploegenstelsels worden de conventionele coëfficiënten, die geldig zijn voor de arbeiders, toegepast voor de berekening van de baremieke wedden van de bedienden, die betrokken zijn bij deze stelsels.6. Voor de bedienden die jonger dan 21 jaar zijn wordt de volgende degressiviteitsschaal toegepast : 20 jaar = 100 pct.van de wedde voorzien voor de aanvangsleeftijd van de categorie; 19 jaar = 95 pct. van de wedde voorzien voor de aanvangsleeftijd van de categorie en 100 pct. vanaf één jaar anciënniteit; 18 jaar = 92,5 pct. van de wedde voorzien voorde aanvangsleeftijd van de categorie; 17 jaar = 82,5 pct. van de wedde voorzien voor de aanvangsleeftijd van de categorie; 16 jaar = 70 pct. van de wedde voorzien voor de aanvangsleeftijd van de categorie. HOOFDSTUK VIII. - Eindbepalingen

Art. 9.Met het oog op een doeltreffende informatie in het raam van de uitvoering van artikel 5, punt 2, wordt aan de drie werknemersorganisaties samen een eenmalige quotum van 100 extra vormingsdagen toegekend. Deze vormingsdagen, waarvan per onderneming slechts 2 bedienden kunnen gebruik maken, moeten worden aangewend in de periode van 1 juli 2002 tot en met 31 oktober 2002 in het raam van de informatieverstrekking met betrekking tot de invoering op 1 januari 2003 van de herziene en geactualiseerde functieclassificatie en de eraan gekoppelde weddeschaal.

Deze extra vormingsdagen worden niet aangerekend op het bestaande vormingskrediet, zoals vastgesteld door de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 1985 betreffende de arbeidsvoorwaarden van de bedienden.

De werkgever kan de wedde en de sociale lasten voor deze vormingsdag terugvorderen bij het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk". Teneinde de afwezigheid van de bedienden die deze vormingsdag hebben gevolgd te rechtvaardigen en de werkgever in de mogelijkheid te stellen om de terugvordering bij het voornoemde fonds te doen, zullen de werknemersorganisaties aan hun betrokken leden een getekend attest, conform het model uitgewerkt door het fonds, afleveren.

De statuten van het fonds zullen aangepast worden aan hetgeen voorafgaat.

Art. 10.De individuele rekening die de werkgever jaarlijks aan zijn werknemer moet overmaken, zal melding maken van de categorie van de functieclassificatie, die de werkgever overeenkomstig de huidige collectieve arbeidsovereenkomst toekent aan de functie die de bediende uitoefent.

Deze melding op basis van de invoering van de herziene en geactualiseerde functieclassificatie zal voor het eerst gebeuren op de individuele rekening die voor 1 maart 2004 door de werkgever zal afgeleverd worden met betrekking tot het jaar 2003.

Deze melding zal eveneens gebeuren bij aanwerving of bij verandering van functie.

Art. 11.De partijen vragen dat deze collectieve arbeidsovereenkomst algemeen verbindend zou verklaard worden per koninklijk besluit.

Art. 12.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2001. Zij wordt gesloten voor onbepaalde tijd en kan opgezegd worden door elk van de ondertekenende partijen mits inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden.

Art. 13.De bepalingen, opgenomen in de punten 2 tot en met 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 1985 tot coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de bezoldigingsvoorwaarden, houden op uitwerking te hebben met ingang van 1 januari 2003.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2007.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de invoering van de herziene en geactualiseerde functieclassificatie. - Indeling van de functies in categorieën - Functiebeschrijvingen Indeling van de functies in categorieën Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling/Dienst : Aankoop Functie : Aankoop assistent(e) 1. Doelstelling functie Opmaken en opvolgen van aankoopdossiers met het oog op een correcte toelevering van bepaalde types goederen en diensten.2. Organisatie Directe chef : hoofd aankoop of directiefunctie Medewerkers onder leiding/toezicht : geen 3.Werkomschrijving - Maakt aankoopdossiers op voor bepaalde types goederen en diensten : * maakt bestelbonnen op, verifieert ze, legt ze ter nazicht en ondertekening voor en verzendt ze; * wint bijkomende inlichtingen/specificaties in bij de aanvrager/besteller; * vraagt offertes aan bij verschillende leveranciers; * vergelijkt offertes en helpt mee beslissen bij de uiteindelijke keuze van de leverancier; * waakt erover dat alle aangekochte goederen conform zijn de geldende iso-/veiligheidsnormen. - Volgt de bestellingen en de leveringen administratief op : * waakt over de tijdige en juiste levering; * gaat na of alle nodige attesten (bijvoorbeeld : veiligheidsfiches) bij de aangeleverde goederen aanwezig zijn + onderneemt eventueel de nodige acties naar de leverancier; * controleert adminstratief de leveranciersfacturen (conformiteit met de werkelijke leveringen en gemaakte afspraken); * vraagt verduidelijkingen aangaande factuurgegevens bij de leverancier (zelfstandig of in samenspraak met de boekhouding); * uit klachten naar leveranciers (zelfstandig of in samenspraak met de directe chef). - Houdt leveranciersbestanden bij (bijvoorbeeld : producten en diensten, documentatie). - Bewaakt voor een beperkt aantal goederen de minimumstocks en bestelt bij wanneer nodig. - Geeft relevante informatie met betrekking tot leveranciers door aan de directe chef (met het oog op leveranciersbeoordeling en -opvolging). 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Opvolgen van ontwikkelingen in de leveranciersmarkt (bijvoorbeeld : nieuwe/alternatieve producten en trends). - Contacten met alle bedrijfsinterne diensten en met leveranciers. - Praktische gebruikskennis van 2 vreemde talen.

Afdeling/Dienst : Aankoop Functie : Bediende aankoopadministratie 1. Doelstelling functie Administratief ondersteunen van de dienst aankoop met het oog op een vlotte afhandeling van de bestellingen en de facturen.2. Organisatie Directe chef : hoofd aankoop of directiefunctie. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen. 3. Werkomschrijving : - Maakt bestelbonnen op : * voert bestellingen administratief in volgens de verkregen instructies; * legt bestelbonnen voor ter nazicht en ondertekening en verzendt ze. - Handelt de bestellingen administratief af : * controleert de leveranciersfacturen (conformiteit met bestelbon en levering) + lost problemen op met betrekking tot facturen/leveringen die niet exact corresponderen met de bestelbon; * voert leveranciersfacturen in of maakt ze over aan de boekhouding; * voert creditnota's van leveranciers in; * stuurt rappels bij leveringsproblemen (bv. - niet-levering, te late levering); * typt en verzendt "standaard"-klachtenbrieven met betrekking tot niet-conforme leveringen (op instructie van het hoofd aankoop); * zendt eventuele niet-conforme leveringen terug. - Staat in voor het administratief bijhouden van : * de leveranciersbestanden (bijvoorbeeld : producten en diensten, documentatie); * alle bestellingen. - Geeft relevante informatie met betrekking tot leveranciers door aan de directe chef (met het oog op leveranciersbeoordeling en -opvolging). 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Gebruik van specifieke software voor orderbestelling. - Informatieve contacten met bedrijfsinterne diensten (aanvragers/bestellers) en leveranciers. - Praktische gebruikskennis van 2 vreemde talen. - Veelvuldig beeldschermwerk.

Afdeling/Dienst : Administratie en algemene diensten Functie : Administratief bediende (algemeen) 1. Doelstelling functie Uitvoeren van administratieve taken, volgens voorgeschreven procedures, ten behoeve van een afdeling of dienst.2. Organisatie Directe chef : afdelingschef, diensthoofd. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen. 3. Werkomschrijving : - Typt brieven en legt ze voor ter nazicht en eventuele ondertekening. - Vult formulieren in en afdelings-/dienstgebonden documenten (voornamelijk inbrengen van gegevens). - Verzamelt en verwerkt, volgens instructies, bepaalde afdelings-/dienstgebonden gegevens (bijvoorbeeld : in eenvoudige tabellen, grafieken). - Zorgt voor kopies en de interne verspreiding van schriftelijke informatie (bijvoorbeeld : verdelen van faxen). - Waakt over de stock van kantoorbenodigdheden (bijvoorbeeld : briefpapier en enveloppen) en neemt de nodige maatregelen om de voorraden tijdig aan te vullen. - Houdt bepaalde lijsten en gegevens met betrekking tot de afdeling/dienst bij en actualiseert ze. - Voert klassementswerk uit. 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Kennis van tekstverwerking en rekenblad. - Praktische gebruikskennis (voornamelijk schriftelijk) van 1 vreemde taal, in hoofdzaak voor standaarddocumenten en -uitdrukkingen. - Veelvuldig beeldschermwerk.

Afdeling/Dienst : Administratie en algemene diensten Functie : Bediende secretariaat 1. Doelstelling functie Uitvoeren van diverse administratieve opdrachten ten behoeve van een afdeling of dienst.2. Organisatie Directe chef : directeur, afdelingschef. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen 3. Werkomschrijving : - Neemt brieven, verslagen, nota's, mededelingen op, typt ze en legt ze voor ter nazicht en eventuele ondertekening. - Zorgt voor kopies en de verspreiding, verzending of archivering ervan. - Verzendt fax- en e-mailberichten. - Houdt het klassement en het archief van de afdeling/dienst bij. - Waakt over de stock van briefpapier, enveloppen, kantoorbenodigdheden en neemt de nodige maatregelen om de voorraden tijdig aan te vullen. - Ontvangt bezoekers voor de afdeling/dienst, reserveert vergaderruimtes en staat in voor het voorbereiden/klaarleggen van de nodige documenten, rapporten voor de bespreking. - Sorteert de inkomende post, fax- en e-mail- berichten voor de afdeling/dienst. - Neemt binnenkomende telefoons aan, verbindt ze door en noteert boodschappen bij afwezigheid van de betrokkene. - Houdt de agenda van collega's van de afdeling/dienst bij en legt eventueel afspraken vast. 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Grondige kennis van diverse softwareprogramma's (tekstverwerking, rekenblad, databeheer). - Kunnen organiseren en prioriteiten leggen. - Veelvuldige contacten (voornamelijk informatie geven en opvragen) met hoofdzakelijk bedrijfsinterne personen en diensten. - Mondeling en schriftelijk beheersen van 2 vreemde talen (afhankelijk van de dienst of de afdeling). - Veelvuldig beeldschermwerk.

Afdeling/Dienst : Administratie en algemene diensten Functie : Directiesecretaris/-esse 1. Doelstelling functie Verlenen van administratieve en organisatorische assistentie aan de directie.2. Organisatie Directe chef : afgevaardigd bestuurder, general manager, directeur. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen 3. Werkomschrijving - Verricht secretariaatswerkzaamheden : * typt brieven, nota's, rapporten; * noteert vergaderingen + waakt eventueel over het nakomen van de gemaakte afspraken; * vertaalt brieven, nota's, rapporten, fax-/e-mail-berichten; * staat in voor de kopies en verdeling ervan (bewaakt de interne informatievoorziening); * beheert abonnementen, lidmaatschappen; * verzekert de telefonische permanentie voor de directe chef (inclusief handelt zoveel mogelijk vragen zelf af); * brengt de nodige informatie bijeen voor de opmaak voor dossiers; * legt afspraken vast, houdt agenda bij en bereidt agendastukken voor voor de directe chef; * houdt de briefwisseling en het intern klassement voor de directe chef bij en volgt het op; * doet het eindnazicht (bijvoorbeeld : op taalgebruik, spelling, lay-out) van op ruimere schaal verspreide mailingbrieven en folders en bewaakt de huisstijl. - Stelt dossiers voor bijvoorbeeld hospitalisatieverzekering, aankoop, verkoop (afhankelijk van de dienst) samen en handelt ze af. - Zorgt voor de administratieve opvolging van contracten (bijvoorbeeld : leasing-, verzekerings-, onderhoudscontracten) en ingediende kostennota's. - Verwerkt diverse administratieve gegevens en overzichten, statistieken. - Bouwt archiveringssysteem (op papier en op PC) op voor eigen domein/directie en beheert het. - Voert representatieve taken uit ten behoeve van bezoekers voor de directe chef. - Organiseert zakenreizen van de directe chef (bijvoorbeeld : boekt hotels en vliegtuigtickets, staat in voor visa en vreemde valuta). 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Grondige kennis van diverse softwareprogramma's (tekstverwerking, rekenblad, databeheer). - Elementaire kennis van boekhouden. - Kunnen organiseren en prioriteiten leggen. - Tactvol omgaan met vertrouwelijke informatie (bedrijfs- en persoonlijke gegevens). - Veelvuldige contacten (voornamelijk informatie geven en opvragen) met bedrijfsinterne en -ex-terne personen en diensten op alle hiërarchische niveaus. - Mondeling en schriftelijk beheersen van 3 vreemde talen.

Afdeling/Dienst : Administratie en algemene diensten Functie : Secretaris/-esse 1. Doelstelling functie Verrichten van administratieve en organisatorische opdrachten ter ondersteuning van een afdeling of dienst.2. Organisatie Directe chef : directeur, afdelingschef Medewerkers onder leiding/toezicht : geen 3.Werkomschrijving - Stelt brieven, verslagen, nota's, mededelingen op aan de hand van aanwijzingen/concepten, typt ze en legt ze eventueel voor ter ondertekening. - Zorgt voor kopies en de verspreiding, verzending of archivering ervan. - Vertaalt brieven, nota's en fax-/e-mailberichten. - Verwerkt, op aanwijzing, diverse administratieve gegevens in overzichten, statistieken. - Verzendt fax- en e-mailberichten. - Bouwt archiveringssysteem (op papier en op PC) op voor eigen afdeling/dienst en beheert het (correspondentie en dossiers). - Waakt over de stock aan briefpapier, enveloppen, kantoorbenodigdheden en neemt de nodige maatregelen om de voorraden tijdig aan te vullen. - Ontvangt bezoekers voor de afdeling/dienst en reserveert vergaderruimtes. - Bereidt agendastukken voor (bijvoorbeeld : verslagen, correspondentie, documentatie, historische overzichten) voor de directe chef. - Sorteert de inkomende post, fax- en e-mail-berichten voor de afdeling/dienst. - Neemt binnenkomende telefoons aan, verbindt ze door en noteert boodschappen bij afwezigheid van de betrokkene of geeft zelf de gevraagde informatie aan de hand van afgesproken/beschik-bare gegevens. - Houdt de agenda van collega's van de afdeling/dienst bij, legt afspraken vast en herinnert er hen eventueel aan. - Handelt routine-aangelegenheden maximaal zelf af (bijvoorbeeld : bevestigingen, afspraken, telefoons, post). - Maakt hotel- en reisreserveringen. 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Grondige kennis van diverse softwareprogramma's (tekstverwerking, rekenblad, databeheer). - Kunnen organiseren en prioriteiten leggen. - Tactvol omgaan met vertrouwelijke informatie (afdelings/ dienstgegevens). - Veelvuldige contacten (voornamelijk geven en opvragen) met bedrijfsinterne en - externe personen en diensten. - Mondeling en schriftelijk beheersen van 3 vreemde talen. - Veelvuldig beeldschermwerk.

Afdeling/Dienst : Administratie en algemene diensten Functie : Telefonist(e)/receptionist(e) 1. Doelstelling functie Tot stand brengen van telefoonverbindingen en ontvangen en verwijzen van bezoekers naar het gevraagde personeelslid.2. Organisatie Directe chef : hoofd administratie, hoofd algemene diensten. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen. 3. Werkomschrijving - Neemt buitenlijnen aan en verbind ze door. - Verstrekt informatie in verband met de aan-/afwezigheid van bepaalde personeelsleden. - Noteert boodschappen en geeft ze door. - Zoekt adressen en telefoonnummers op. - Ontvangt en informeert bezoekers (inclusief respecteert de bedrijfsinterne procedures voor bezoekers). - Verwittigt interne personeelsleden dat er bezoek is. - Verzendt telegrammen, faxen, e-mails. - Verricht typ-, fotokopieer- en klassementswerk. - Waakt over de orde en netheid van de receptie, bezoekerslokalen, vergaderruimtes. - Sorteert en verdeelt binnenkomende post, maakt klaar/verzendt uitgaande post. - Regelt spoedbestellingen. - Houdt interne telefoonlijsten actueel. 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Kennen van de personen, organisatiestructuur en de functies in het bedrijf. - Vlotte en efficiënte communicatie met bedrijfsinterne en -externe personen en diensten. - Gebruik van standaarduitdrukkingen in 3 vreemde talen. - Heeft invloed op het bedrijfsimago.

Afdeling/Dienst : Boekhouding en budget Functie : Bediende boekhouding 1. Doelstelling functie Administratief invoeren/verwerken van boekhoudkundige gegevens.2. Organisatie Directe chef : hoofd boekhouding, financieel directeur. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen. 3. Werkomschrijving - Zorgt voor het adminstratief inboeken van klantenfacturen, leveranciersfacturen, klantenbetalingen, bankverrichtingen, creditnota's. - Bereidt leveranciersbetalingen voor. - Staat in voor de administratieve behandeling van kredietverzekeringsdossiers. - Verwerkt de onkostennota's van intern personeel + meldt afwijkingen en ontbrekende bewijsstukken aan de directe chef. - Houdt het klassement en het archief van de boekhouding bij. - Voert algemeen administratief werk uit (typen, kopiëren, verzenden). 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Gebruiken van diverse softwareprogramma's (bijvoorbeeld : boekhoudpakket en tekstverwerking). - Accuratesse bij het invoeren gegevens. - Tactvol omgaan met vertrouwelijke informatie. - Praktische gebruikskennis (voornamelijk schriftelijk) van 2 vreemde talen. - Veelvuldig beeldschermwerk.

Afdeling/Dienst : Boekhouding en budget Functie : Bediende facturering 1. Doelstelling functie Zorgen voor een correcte opmaak en afhandeling van de facturering naar de klanten.2. Organisatie Directe chef : hoofd boekhouding, financieel directeur Medewerkers onder leiding/toezicht : geen 3.Werkomschrijving - Maakt uitgaande facturen en eventuele bijkomende documenten op, conform de : * interne richtlijnen; * gemaakte afspraken met de klanten (cfr. orderbevestiging); * werkelijke levering(en) (cfr. leveringsbon) - Verzendt de facturen. - Beantwoordt vragen, geeft verduidelijkingen en behandelt klachten van klanten met betrekking tot de facturering. - Houdt het klassement van de facturen bij. - Voert algemeen administratief werk uit (bijvoorbeeld : typen, kopiëren, verzenden). 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Gebruiken van diverse softwareprogramma's (bijvoorbeeld : factureringspakket en tekstverwerking). - Accuratesse bij het opmaken van facturen (bijvoorbeeld : verificatie ter attentie van de bestel- en leveringsbon). - Bedrijfsinterne (bijvoorbeeld met de verzending van informatie) en -externe (bijvoorbeeld : met klanten omtrent klachten) contacten. - Praktische gebruikskennis van 2 vreemde talen. - Veelvuldig beeldschermwerk.

Afdeling/Dienst : Boekhouding en budget Functie : Boekhouder/-ster algemene bedrijfsboekhouding 1. Doelstelling functie Correct verzamelen en verwerken van alle bedrijfsboekhoudkundige gegevens als basis voor rapportering en verdere detailanalyses en (beleids) beslissingen.2. Organisatie Directe chef : hoofd boekhouding, financieel directeur. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen 3. Werkomschrijving - Codeert, voert in en beheert alle boekhoudkundige gegevens naar kostensoort en kostenplaats. - Beheert de grootboekadministratie. - Beheert het vast actief en de kadastrale outillage (bijvoorbeeld : investeringen, afschrijvingen, fiscaliteit). - Maakt periodieke staten en aangiftes op ten behoeve van externe instanties (bijvoorbeeld : fiscus, BTW, douane, NIS, Intrastat). - Verwerkt de boekhoudkundige gegevens voor de maandafsluiting. - Stelt mee de jaarrekening (balans en resultatenrekening) op. - Verwerkt boekhoudkundig de lonen, wedden en voorzieningen. - Houdt toezicht op abnormaliteiten met betrekking tot financiële rekeningen/verrichtingen inzake aan- en verkoopaangelegenheden (inclusief ontbrekende gegevens opvragen, bijkomende inlichtingen inwinnen) en meldt onregelmatigheden aan de directe chef. - Staat mee in voor de kasplanning/thesauriebeheer. - Voert de kostprijsanalyse van de textielwaren uit : * verzamelt de kosten naar kostensoort, splitst ze uit en berekent ze; * rapporteert de resultaten in tabellen/grafieken. - Werkt mee aan de opstelling van budgetten en de operationele planning (verzamelt en verwerkt de nodige gegevens). - Staat in voor de periodieke (analytische) rapportering van de stand van zaken en vastgestelde afwijkingen aan de directe chef. - Zorgt voor de voorbereiding en opmaak van de periodieke sociaal-economische informatie ten behoeve van de ondernemingsraad. 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Beheersen van de in het bedrijf aanwezige boekhoudkundige softwarepakketten. - Kennen en opvolgen van bijvoorbeeld fiscaliteit (personen- en vennootschapsbeslastingen en BTW) en douanevoorschriften. - Accuratesse. - Tactvol omgaan met vertrouwelijke informatie. - Praktische gebruikskennis van 1 vreemde taal.

Afdeling/Dienst : Boekhouding en budget Functie : Boekhoudster/-ster crediteuren- en debiteurenbeheer 1. Doelstelling functie Zorgen voor een correct en gunstig betalingsverkeer met klanten en leveranciers 2.Organisatie Directe chef : hoofd boekhouding, financieel directeur.

Medewerkers onder leiding/toezicht : geen. 3. Werkomschrijving - Boekhoudkundige taken met betrekking tot klanten (debiteurenbeheer) : * centraliseert alle gegevens met betrekking tot klanten betalingen (bijvoorbeeld uitstel van betaling, facturering, creditering van intresten); * verifieert klantenbetalingen en creditnota's; * volgt klantenlimieten (maximum toegestane uitstaande schulden) op en meldt ze bij (nakend) overschrijden; * meldt dubieuze debiteuren en onderneemt passende acties (bijvoorbeeld : lanceert rappels, (laat) klant opbellen); * maakt/geeft tussentijds overzicht van de stand van de betalingen ten behoeve van de commerciële en financiële directie. - Boekhoudkundige taken met betrekking tot leveranciers (crediteurenbeheer) : * verifieert/analyseert leveranciersfacturen vóór betaling; * houdt de stand van uitgaven aan leveranciers bij. 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Gebruiken van de in het bedrijf aanwezige boekhoudkundige solftwarepakketten. - Accuratesse. - Tactvol omgaan met vertrouwelijke informatie. - Specifieke communicatievaardigheden en tact voor bijvoorbeeld telefonische contacten met dubieuze debiteuren. - Mondeling gebruiken van 3 vreemde talen.

Afdeling/Dienst : Informatica Functie : Analist-programmeur 1. Doelstelling functie Instaan voor het technisch ontwerp en de technische implementatie van de toegewezen informaticaprojecten en -systemen.2. Organisatie Directe chef : hoofd informatica, EDP-manager. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen. 3. Werkomschrijving - Taken bij de toewijzing van een nieuw project (gewoonlijk in 5 fasen) : - Behoeftenanalyse : * doet de functionele en technische analyse van de informaticavraag; * maakt analysedossier op (inclusief tijdbegroting) + beslist in overleg met de directe chef : ° marktoplossing kopen of ° zelf programma ontwikkelen. - Programmeerfase (op basis van het analysedossier) : * legt de technische architectuur vast; * bepaalt/definieert de database, de programma's (inclusief scherm- en print lay-outs), de interactieve taken, lijsten; * ontwerpt gebruiksefficiënte en -vriendelijke programma's; * maakt gebruikershandleiding, documentatie en "help"functies op. - Testfase : * voert programmatests uit met de directe chef en met gebruikers; * corrigeert fouten. - Installatiefase : * implementeert het programma bij de gebruiker(s) en geeft de nodige instructies of opleiding. - Onderhoudsfase : * fungeert als helpdesk tijdens de eerste periode van ingebruikstelling; * lost storingen/problemen van softwarematige aard op; * brengt eventuele wijzigingen of verbeteringen aan het programma aan. - Onderhoudstaken met betrekking tot bestaande programma's en systemen : * actualiseert programma's (updating); * voert kleine verbeteringen, aanpassingen of uitbreidingen aan de programma's uit. - Contacteert softwareleveranciers (in functie van toegewezen projecten). 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Beheersen van de bedrijfsspecifieke programmeertalen. - Ontwikkelingen in de informatica op de voet volgen. - Bedrijfsinterne (voornamelijk met gebruikers) en -externe (met leveranciers) contacten. - Beheersen van 1 vreemde taal (Engels).

Afdeling/Dienst : Informatica Functie : Bediende PC-helpdesk/gebruikersondersteuning 1. Doelstelling functie Oplossen van courante problemen van computergebruikers in het bedrijf.2. Organisatie Directe chef : hoofd informatica, EDP-manager. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen 3. Werkomschrijving - Helpt dagdagelijkse problemen van gebruikers oplossen (via telefoon of ter plekke) : * PC.-hardwareproblemen (in beperkte mate); * software-applicaties, bijvoorbeeld : tekstverwerking, rekenblad, datebeheer (volledig); * productie- & logistieke applicaties (als eerstelijnshulp). * Introduceert nieuwelingen in de te gebruiken informaticasystemen en *programma's. - Staat in voor het (mede)installeren en configureren van nieuwe : * hardware (PC's, schermen); * softwareprogramma's. - Adviseert de directe chef over nuttige aanpassingen aan configuraties, software-onderdelen op basis van ervaringen/problemen van gebruikers. 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Grondige kennis van de softwareprograma's. - Ontwikkelingen in de informatica op de voet volgen. - Veelvuldige bedrijfsinterne contacten (voornamelijk instructieve en probleemoplossende) met gebruikers. - Beheersen van 1 vreemde taal (Engels). - Werken onder tijdsdruk bij het oplossen van storingen of defecten. - Veelvuldig beeldschermwerk.

Afdeling/Dienst : Informatica Functie : Programmeur 1. Doelstelling functie Technisch realiseren en aanpassen/verbeteren van computerprogramma's.2. Organisatie Directe chef : hoofd informatica, EDP-manager. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen 3. Werkomschrijving - Zet aangeleverde analyses om in de programmeertaal van het bedrijf : * legt de technische architectuur vast; * bepaalt, definieert de database, de programma's (inclusief scherm- en print lay-outs), de interactieve taken, lijsten; * ontwerpt gebruiksefficiënte en vriendelijke programma's; * maakt gebruikershandleiding, documentatie en "help" functies op. - Voert programmatests uit met de directe chef en met gebruikers en corrigeert fouten. - Implementeert het programma bij de gebruiker(s) en geeft de nodige instructies of opleiding. - Fungeert als helpdesk tijdens de eerste periode van ingebruikstelling. - Past bestaande programma's aan op vraag van de gebruikers, actualiseert en verbetert ze. 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Beheersen van de bedrijfsspecifieke programmeertalen. - Ontwikkelingen in de informatica op de voet volgen. - Beheersen van 1 vreemde taal (Engels). - Veelvuldig beeldschermwerk.

Afdeling/Dienst : Informatica Functie : (Systeem-) operator 1. Doelstelling functie Dagelijks operationeel draaiend houden van de hardware en de systeemsoftware van de verschillende computersystemen.2. Organisatie Directe chef : hoofd informatica, EDP-manager Medewerkers onder leiding/toezicht : geen.3. Werkomschrijving - Staat in voor het opstarten en op punt houden van de computer-, netwerk- en randapparatuur (servers, printers, netwerkinfrastructuur) : * zet de systemen correct aan en af; * staat in voor het beperkt technisch onderhoud van printers, servers, beeldschermen (bijvoorbeeld : instellingen, set-ups) PC's (bijvoorbeeld : vervangen harde schijf); * maakt back-ups en stockeert ze; * lost (zelf of via leveranciers) storingen van hard- en systeemsoftwarematige aard op. - Installeert randapparatuur : * zorgt voor de fysische installatie en ingebruikstelling (uitgezonderd de elektrische bekabeling); * creëert nieuwe gebruikers; * geeft toegang (volgens instructies) tot bepaalde programma's/databestanden. - Netwerkbeheer : * optimaliseert het computerrendement (minimaliseert wachttijden); * kent toegangsprioriteiten toe (volgens instructies); * zet automatische systemen op om in te grijpen bij "overbelasting"; * voegt geheugen toe; * maakt directorystructuur op; * staat in voor de bewaking en beveiliging van databestanden. 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Grondige kennis van alle aanwezige computer-, netwerk- en randapparatuur in het bedrijf. - Ontwikkelingen in de informatica op de voet volgen. - Bedrijfsinterne (met gebruikers) en bedrijfsexterne contacten (met leveranciers, bijvoorbeeld bij problemen). - Beheersen van 1 vreemde taal (Engels). - Veelvuldig beeldschermwerk.

Afdeling/Dienst : Kwaliteit en milieu Functie : Analist-laborant(e) 1. Doelstelling functie Uitvoeren en interpreteren van researchproeven en laboproeven op grondstoffen, tussen- en eindproducten om te verifiëren of de werkelijke productspecificaties overeenstemmen met de vooropgestelde.2. Organisatie Directe chef : hoofd laboratorium, verantwoordelijke kwaliteit, hoofd onderzoek en ontwikkeling. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen. 3. Werkomschrijving - Voert laboproeven uit volgens de vastgestelde instructies (voor de productie of de ontwikkeling van nieuwe producten) : * neemt stalen en bereidt ze voor; * stelt de labotoestellen correct in; * voert de proeven uit volgens de correcte procedures; * neemt de resultaten op en registreert ze. - Verwerkt en interpreteert de resultaten : * berekent de resultaten, zet ze om in tabellen of grafieken of stelt een laboverslag op; * adviseert en beslist mee tot afkeuring of vrijgave van grondstoffen, tussen- en eindproducten en tot het stilleggen van machines bij niet-conforme productie. - Helpt mee analyseren en oplossen van klachten en specifieke klantenvragen. - Staat in voor de orde en netheid, bevoorrading van de laboruimte(s) en het routinematig onderhoud van de labotoestellen. - Houdt het klassement en het labo-archief bij. 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Bedrijfsgebonden textielkennis (producteigenschappen en productiewijzen). - Kennis van de specifieke software van labotoestellen. - Praktische gebruikskennis van 2 vreemde talen. - Vingervaardigheid en kleurenzicht zijn vereist. - Accuratesse. - Werken met chemische producten.

Afdeling/Dienst : Kwaliteit en milieu Functie : Bediende kwaliteit 1. Doelstelling functie Verzamelen en administratief verwerken van de kwaliteitsresultaten in de productieafdeling(en), teneinde binnen de opgelegde of vooropgestelde kwaliteitsnormen te blijven.2. Organisatie Directe chef : kwaliteits- en productieverantwoordelijke. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen. 3. Werkomschrijving - Verzamelt en verwerkt administratief (invoeren) kwaliteitsgegevens van : * de productieafdelingen (bijvoorbeeld nazichtrapporten, toleratiekaarten) * bedrijfseigen of externe labo's. - Rapporteert de bevindingen (bijvoorbeeld : analyseresultaten 2e keus) aan de kwaliteitsverantwoordelijke. - Staat in voor de administratieve aanpassing en opvolging van de documenten/handboeken met betrekking tot bedrijfsinterne kwaliteitsprocedures (bijvoorbeeld : ISO-9000) en procedures in -opdracht van de klant. - Staat administratief in voor het : * aanvragen van proeven bij externe labo's; * afhandelen van klachten (bijvoorbeeld uittypen verslag klachtenanalyse); * verwerken van retours van klanten. - Houdt het interne klassement bij. 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Grondige kennis van diverse softwareprogramma's (tekstverwerking, rekenblad en databeheer). - Communicatie met voornamelijk de interne productie-afdelingen (voor het verzamelen van kwaliteits- en ISO-gegevens).

Afdeling/Dienst : Kwaliteit en milieu Functie : Laborant(e) 1. Doelstelling functie Uitvoeren van laboproeven op grondstoffen, tussen- en eindproducten om te verifiëren of de werkelijke productspecificaties overeenstemmen met de vooropgestelde.2. Organisatie Directe chef : hoofd laboratorium, verantwoordelijke kwaliteit, hoofd onderzoek en ontwikkeling. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen. 3. Werkomschrijving - Voert laboproeven uit volgens de vastgestelde instructies (voor de productie of de ontwikkeling van nieuwe producten) : * neemt stalen en bereidt ze voor; * stelt de labotoestellen correct in; * voert de proeven uit volgens de correcte procedures; * neemt de resultaten op en registreert ze. - Verwerkt en - voor "routineproeven" - interpreteert de resultaten : * berekent de resultaten, zet ze om in tabellen of grafieken of stelt een laboverslag op; * signaleert niet-aanvaardbare afwijkingen aan de verantwoordelijke. - Staat in voor de orde en netheid, bevoorrading van de laboruimte(s) en het routinematig onderhoud van de labotoestellen. - Houdt het klassement en het labo-archief bij. 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Bedrijfsgebonden textielkennis (producteigenschappen en productiewijzen). - Kennis van de specifieke software van labotoestellen. - Vingervaardigheid en kleurenzicht zijn vereist. - Accuratesse. - Werken met chemische producten.

Afdeling/Dient : Personeelszaken Functie : Assistent(e) personeelsverantwoordelijke 1. Doelstelling functie Verlenen van assistentie en administratieve steun aan de personeelsverantwoordelijke.2. Organisatie Directe chef : personeelsverantwoordelijke. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen. 3. Werkomschrijving - Volgt de arbeids- en sociale wetgeving en de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten op : * waakt erover dat men wettelijk in orde is/blijft met alle procedures en verplichtingen met betrekking tot bijvoorbeeld startbaanovereenkomsten, brugpensioen, loopbaanonderbreking, tijdelijke werkloosheid, individuele beroepsopleiding, educatief verlof, syndicaal verlof, sociale verkiezingen en signaleert eventuele problemen; * staat in voor de organisatie en het (dagelijks) beheer van alle administratie hieromtrent, vult sociale documenten in, registreert gegevens (inclusief alle dossiermatige contacten met bijvoorbeeld : RVA, VDAB, overheidsdiensten); - Recruteert en (pré-)selecteert arbeiders (bijvoorbeeld : maakt vacatures bekend, neemt interviews en psychotechnische proeven af van kandidaten). - Maakt arbeidsovereenkomsten op. - Staat mee in voor de opbouw van een kandidatenbestand voor eventuele vacatures. - Behartigt de praktische zaken in verband met het onthaal en de opleiding van arbeiders. - Doet alle administratieve en praktische regelingen bij uitdiensttreding van personeel. - Varia, op vraag en in steun van de personeelsverantwoordelijke : * helpt mee bij het coördineren en invoeren van personeelsprocedures en -projecten; * staat mee in voor de uitvoering van bedrijfsinterne communicatieacties (bijvoorbeeld : berichtenbord, briefings, personeelsblad); * staat in voor de administratieve afhandeling van bijvoorbeeld bedrijfswagenpark, bedrijfskledij, EHBO-uitrusting, bedrijfsvervoer; * levert informatie voor de opmaak van bijvoorbeeld de sociale balans; * organiseert medische controles bij afwezigheid (binnen de geldende afspraken in het bedrijf); * zorgt voor het meeorganiseren van sociale activiteiten voor personeelsleden (bijvoorbeeld : jubilea, personeelsfeest); * helpt opleidingen en bijscholingen organiseren en opvolgen. 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Opvolgen van de arbeids- en sociale wetgeving en de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten. - Tactvol omgaan met vertrouwelijke informatie (bijvoorbeeld : persoonlijke gegevens van werknemers en sollicitanten). - Veelvuldige bedrijfsinterne (bijvoorbeeld : met alle diensten en personeelsleden) en bedrijfsexterne contacten (bijvoorbeeld : met VDAB, interimkantoren, bedrijfsgeneeskundige dienst, overheidsdiensten). - Communicatief zijn, objectief kunnen oordelen en menselijk georiënteerd zijn. - Praktische gebruikskennis van 1 andere landstaal.

Afdeling/Dienst : Personeelszaken Functie : Bediende personeels- en loonadministratie 1. Doelstelling functie Instaan voor de personeels- en loonadministratie met het oog op het beschikken over correcte personeelsgegevens en het correct en tijdig uitbetalen van de lonen in het bedrijf.2. Organisatie Directe chef : personeelsverantwoordelijke. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen. 3. Werkomschrijving Personeelsadministratie : - Verzorgt en houdt de personeelsadministratie bij : * houdt de personeelsfiches van arbeiders en bedienden bij (bijvoorbeeld : functie, burgerlijke staat, adresgegevens) en past ze aan; * verzorgt de courante administratie met (bijvoorbeeld arbeidsongevallenverzekering, mutualiteiten, Vacantex, kinderbijslagfonds); * typt brieven van de personeelsdienst, verslagen van de ondernemingsraad en het CPBW en staat in voor de verzending of verspreiding ervan; * staat in voor de administratieve opmaak en opvolging van diverse dossiers met betrekking tot personeelszaken (bijvoorbeeld : brugpensioen, loopbaanonderbreking, startbaanovereenkomsten, educatief verlof, syndicaal verlof, IBO's); * houdt alle (medische) administratie bij met betrekking tot ziekte, arbeidsongevallen (inclusief aangifte arbeidsongevallen opmaken), medische controlediensten, hospitalisatieverzekering (bijvoorbeeld : dossier samenstellen en indienen voor rechthebbenden). - Houdt het interne klassement en de archieven bij van alle personeels- en loondocumenten.

Loonadministratie : - Verzamelt de aan- en afwezigheden (puntinglijsten). - Voert periodiek veranderlijke personeelsgegevens in (bijvoorbeeld : aan-/afwezigheden, overuren, ziektedagen, klein verlet, vakantiedagen, werkloosheid, personeelsverschuivingen, ploegenstelsels) met het oog op de correcte loonberekening, spoort afwijkingen op en lost ze op. - Geeft de nodige informatie door aan het sociaal secretariaat of doet zelf de individuele loonberekening van alle personeelsleden (arbeiders) met betrekking van een softwarepakket. - Verifieert de loonberekening, uitgevoerd door het sociaal secretariaat. - Geeft betalingsordes voor de bank door aan de boekhouding. - Geeft loongegevens door voor de interne boekhoudkundige verwerking. - Staat in voor de verspreiding/uitdeling (via meestergasten) van bijvoorbeeld de loonfiches, stempelbrieven, stroken vakantiegeld. - Geeft de nodige uitleg/toelichtingen omtrent de loonberekening bij individuele vragen of klachten van werknemers. - Voert bepaalde gegevens in voor statistieken (bijvoorbeeld : absenteïsme, klein verlet, in- en uitdiensttredingen, langdurige zieken, opgenomen vakantiedagen) voor periodieke opmaak van de personeelstoestand en informatie naar de ondernemingsraad. 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Opvolgen van de sociale wetgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten met betrekking tot lonen (bijvoorbeeld : aanpassingen, indexaties). - Stiptheid en accuratesse met betrekking tot de periodieke loonverwerkingen en -betalingen. - Tactvol omgaan met vertrouwelijke informatie (bijvoorbeeld : persoonlijke gegevens van werknemers). - Bedrijfsinterne (bijvoorbeeld : met productie-afdelingen en arbeiders) en bedrijfsexterne contacten (bijvoorbeeld : met sociaal secretariaat, sociaal en waarborgfonds, Vacantex). - Praktische gebruikskennis van 1 andere landstaal. - Veelvuldig beeldschermwerk.

Afdeling/Dienst : Productie Functie : Assistent(e) productieplanner 1. Doelstelling functie Instaan voor de detailplanning (planninghorizon één dag tot maximum 1 week) in een afdeling en een perfecte uitvoering ervan.2. Organisatie Directe chef : hoofd planning, productieplanner. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen. 3. Werkomschrijving - Bereidt de (dagelijkse) productie-orders voor een afdeling concreet voor volgens de instructies van het hoofd planning : * brengt de planninggegevens in de computer in; * kent klantenorders en grondstoffen (bijvoorbeeld : weefbomen) toe aan specifieke machines, rekeninghoudend met bijvoorbeeld productiecapaciteiten, afgesproken levertermijnen, beperkte omsteltijden (soms in samenspraak met de productieverantwoordelijke); * waakt over de stocks van nodige grondstoffen/hulpproducten en anticipeert tijdig bij dreigende tekorten; * staat in voor een tijdige en efficiënte bevoorrading van de productiemachines met grondstoffen en hulpproducten (meestal in samenspraak met de meestergast). - Volgt de uitvoering van de planning dagelijks op : * gaat na of de ingeplande orders, in termen van volumes en kwaliteiten, volgens schema geproduceerd worden; * past, in samenspraak met het hoofd planning of productie, aan waar nodig (bijvoorbeeld : ingeval van spoedorders, machinedefecten, laattijdige levering van grondstoffen); * staat in voor de inplanning en opvolging van behandelingen (bijvoorbeeld : verven/nabehandelen) die door derden worden uitgevoerd. - Heeft contact met alle belanghebbenden (bijvoorbeeld : aankoop, productie, verkoop, magazijn) over : * de stand van de orders (op dag- en weekbasis); * de beschikbare voorraad aan producten; * de productiehaalbaarheid (in tijd) van een aangevraagd order. 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Grondige kennis van de productiekenmerken in de afdeling (bijvoorbeeld : soorten grondstoffen, machines/installaties, flows) met het oog op een optimale benutting van de machines/installaties en het correct uitvoeren van klantgebonden specificiteiten. - Beheersen van de in het bedrijf aanwezige planningsoftwareprogramma's. - Kunnen reageren op crisissituaties (bijvoor-beeld : gebrek aan grondstoffen, machinedefecten). - Voornamelijk bedrijfsinterne contacten (met hoofd planning, productie en verkoop). - Praktische gebruikskennis van 1 vreemde taal.

Afdeling/Dienst : Productie Functie : Bediende productie-administratie 1. Doelstelling functie Administratie verwerken van productiespecifieke gegevens (bijvoorbeeld : met betrekking tot rendementen, kwaliteit, personeel, veiligheid).2. Organisatie Directe chef : productieverantwoordelijke. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen. 3. Werkomschrijving - Brengt dagelijks productiespecifieke gegevens in met het oog op : * het permanent zicht houden op rendementen, kwaliteitsresultaten, productie- en stilstandsuren van machines (tussen) voorraden, kostprijzen, aan-/afwezigheden van personeel; * het statistisch verwerken ervan in week- en maandoverzichten. - Stelt op regelmatige tijdstippen de uitgewerkte grafieken en tabellen ter beschikking van de leiding. - Verifieert de werkelijk gerealiseerde productie met de vooropgestelde planning en de specifieke verkoopafspraken en signaleert geconstateerde afwijkingen aan de verantwoordelijke(n). - Voert uiteenlopend administratief werk uit ten behoeve van de productie : * typt en kopieert nota's, mededelingen, vergaderverslagen; * houdt het productieklassement bij. 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Gebruiken van tekstverwerking en bedrijfsspecifieke softwareprogramma's. - Veelvuldig beeldschermwerk.

Afdeling/Dienst : Productie Functie : Colorist(e) - creatieve richting 1. Doelstelling functie Maken van kleurstellingen/-composities voor nieuwe en bestaande dessins.2. Organisatie Directe chef : hoofd creatie/ontwikkelingsafdeling. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen. 3. Werkomschrijving - Voorziet dessins van textielontwerper/tekenbureau van kleurencombinaties : * maakt zelf verschillende kleurstellingen/-variaties aan (met computer); * bepaalt kleuren en kleurstellingen : ° in overeenstemming met modetrends/markttendenzen; ° in samenspraak met de ontwerper en/of de klant; ° conform de smaak van de beoogde afzetmarkt en het doelpubliek. - Geeft specificaties door voor het maken van proefstalen (garens/weefels). - Legt voor aan en bespreekt proefstalen/collectievoorstellen met : * de verkoopafdeling; * de klant. - Stelt definitieve kleurenpaletten samen voor individuele dessins of collecties. - Bepaalt, na goedkeuring, defintieve kleurnummers voor de productie van de dessins. - Staat in voor het upgraden en updaten van kleuren in bestaande dessins/collecties (tinten, glans, composities). - Legt kleurbanken aan. 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Beheersen van de in het bedrijf aanwezige CAD-programma's. - Praktische kennis van bijvoorbeeld de kleurweergave-eigenschappen van specifieke textielmaterialen. - Kennen van een goed gevoel hebben voor kleuren, kleurencombinaties en kleurenpsychologie. - Kunnen werken met pantone-codex. - Opvoegen van kleurenmodetrends door het bezoeken van beurzen, lezen van vakliteratuur. - Contacten (voornamelijk overleggende) met bedrijfsinterne personen en diensten (bijvoor- beeld : ontwerp, verkoop en productie) en in bepaalde gevallen met klanten. - Praktische gebruikskennis van 1 vreemde taal. - Kunnen visueel onderscheiden van kleuren en kleurnuances.

Afdeling/Dienst : Productie Functie : Colorist(e) - technische richting 1. Doelstelling functie Uitvoeren van proeven (verven/bedrukken) met het oog op het punt stellen van nieuwe ontwerpen.2. Organisatie Directe chef : hoofd creatie/ontwikkelingsafdeling, hoofd productie. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen. 3. Werkomschrijving - Maakt proefstalen voor nieuwe dessins of garens : * stelt kleuren samen (volgens de instructies van de ontwerpdienst); * maakt recepten klaar voor de proefproductie (verven of bedrukken); * staat in voor de opvolging, eventuele bijsturing van de proeven. - Geeft feedback over de reproduceerbaarheid (via verven of bedrukken) van de kleuren op de gewenste grondstoftypes. - Bepaalt, na akkoord van de ontwerpafdeling, definitief de formules/samenstelling van de kleurstoffen voor de werkelijke productie. 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Textielkennis onderhouden met betrekking tot verven en/of bedrukken (bijvoorbeeld verfstoffen, recepten, kleurweergave-eigenschappen van diverse textielmaterialen). - Kunnen werken met pantone-codex. - Contacten (voornamelijk overleggende) met bedrijfsinterne personen en diensten (bijvoor- beeld : ontwerp en productie). - Kunnen visueel onderscheiden van kleuren en kleurnuances. - Accuratesse. - Werken met chemische producten.

Afdeling/Dienst : Productie Functie : Productieplanner 1. Doelstelling functie Zorgen voor de optimale planning van de te produceren orders in één of meerdere afdelingen om de vooropgestelde leveringsafspraken te garanderen.2. Organisatie Directe chef : hoofd productie, technisch directeur, plant manager. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen. 3. Werkomschrijving - Maakt de order-/productieplanning op maand-, week- en dagbasis op voor één of meerdere afdelingen : * plant de orders in op de verschillende machines/productielijnen, strevend naar : ° een optimale capaciteitsbenutting van de machines; ° een minimum aan omsteltijden; ° een perfecte levering volgens afspraak van de goederen aan de klant. * heeft contact met de verkoopafdeling over : ° de productiehaalbaarheid van aangevraagde orders in termen van volume, productiemix en levertermijn; ° het opvullen van vrije productiecapaciteiten. - Staat in voor de inplanning en opvolging van behandelingen (bijvoorbeeld : verven/nabe-handelen) die door derden worden uitgevoerd. - Doorlopende orderbewaking : * volgt het productieverloop op, stelt eventueel de planning bij en herschikt prioriteiten (samen met het hoofd productie); * signaleert aan de verkoop te verwachten afwijkingen ten aanzien van het voorziene productieschema; * past de planning aan in functie van bijvoorbeeld spoedorders, wijzigingen in orders (aantallen of specificaties), gebrek aan grond- of hulpstoffen, defecten aan machines, interne retours. - Staat in voor de bewaking/opvolging van "kritische"stocks (bijvoorbeeld : grondstoffen, hulpgoederen) in functie van reële orders of commerciële previsies. - Doet voorstellen om de doorlooptijden in de productie te verkorten. - Heeft contact met alle belanghebbenden (aankoop, productie, verkoop, magazijn) over : * de stand van de orders (op dag-, week-, maandbasis); * de eerstkomende planningvooruitzichten; * de beschikbare voorraad aan producten (algemene of klantgebonden stocks). 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Grondige bedrijfsinterne kennis (bijvoorbeeld : soorten grondstoffen, machines/installaties, flows, goederenopslag) met het oog op een optimale benutting van de machines/installaties en het correct uitvoeren van klantgebonden specificiteiten. - Beheersen van de in het bedrijf aanwezige planningsoftwareprogramma's. - Kunnen werken en beslissen onder tijdsdruk en rekening houden met uiteenlopende belangen en prioriteiten (bijvoorbeeld : productie versus verkoop). - Veelvuldige contacten (informatieve, overleggende en probleemoplossende) met voornameijk bedrijfsinterne personen/diensten (bijvoorbeeld : verkoop, aankoop, productie en verzending). - Praktische gebruikskennis van één vreemde taal.

Afdeling/Dienst : Productie Functie : Textielontwerp/-ster 1. Doelstelling functie Instaan voor de creatie van (nieuwe) dessins.2. Organisatie Directe chef : hoofd creatie/ontwikkelingsafdeling, hoofd productie. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen. 3. Werkomschrijving - Gaat op zoek naar ideeën/trends en filtert ze in functie van bijvoorbeeld de productiehaalbaarheid op het aanwezige machinepark, de productiekostprijs, de markniche(s) waarin het bedrijf opereert en de specifieke wensen van de klanten. - Bij de ontwikkeling van een volledig nieuw dessin : * tekent/schetst manueel de dessincontouren en brengt ze over op CAD/CAM door scannen of * ontwerpt rechtstreeks op CAD/CAM-systeem. - Gebruik maken van een bestaand (aangekocht) ontwerp of deelontwerp (documentatie) : * scant het ontwerp in of tekent over op digitizer-tablet met digitizer-pen; * past daarna het ontwerp aan in het CAD/CAM-systeem (zie verder). - CAD/CAM-taken : * verfijnt het "ruwe" ontwerp en werkt het af; * brengt de tekening op de juiste maat (rapportgrootte, montage); * bouwt kleurstellingen op, rekeninghoudend met de technische uitvoeringsmogelijkheden bij het weven, breien of bedrukken (bijvoorbeeld : aantal beschikbare kleuren in de ketting, bindingsmogelijkheden) en bouwt evenwichtig het dessin op naar kleureffecten en (eventueel) bindingen. - Legt de ontworpen dessins/collectie (en eventueel in een verder stadium : de gerealiseerde stalen) voor en bespreekt ze met de betrokken verantwoordelijke, de verkoopafdeling en eventueel de klant en past op basis hiervan het ontwerp aan, werkt alternatieven uit en stelt uiteindelijk het definitief ontwerp op punt. - Beheert de dessinbestanden (ontwerpgegevens + specificaties/dessin). 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Beheersen van de in het bedrijf aanwezige CAD-programma's. - Opvolgen van modetrends (kleuren en dessins) door het bezoeken van beurzen, lezen van vakliteratuur. - Contacten (informatieve en overleggende) met bedrijfsinterne personen en diensten (bijvoorbeeld : verkoop) en met de klant. - Praktische gebruikskennis van 1 vreemde taal. - Artistieke creativiteit in het ontwerpen van nieuwe dessins (binnen de technische mogelijkheden en beperkingen van de productie). - Veelvuldig beeldschermwerk.

Afdeling/Dienst : Productie Functie : Textieltekenaar/-ares 1. Doelstelling functie Technisch omzetten van een ontwerp naar een gegevensdrager voor de productie.2. Organisatie Directe chef : hoofd creatie/ontwikkelingsafdeling, hoofd productie. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen. 3. Werkomschrijving - Staat in voor de verdere verfijning en het uitpunten van het ontwerp (naar typisch technische eisen). - Zorgt voor de selectie/inbrenging in het CAD/CAM-systeem van : * alle nodige technisch info voor het weven, breien of bedrukken van het ontwerp (bijvoorbeeld : maakt bindingskeuze om het ontwerp maximaal tot zijn recht te laten komen of het product een maximaal gebruikscomfort te verlenen); * bijkomende machineparameters, (bijvoorbeeld : inslagsturing, zelfkanten bij jacquardweven). - Brengt de gegevens over op een drager (bijvoorbeeld : diskette) voor de productie. - Volgt het maken van stalen op en corrigeert technische fouten of brengt verbeteringen aan het ontwerp aan in samenspraak met de textielontwerper. - Past, na bespreking en op aanwijzen van de textielontwerper, het ontwerp technisch aan, werkt alternatieven uit en stelt uiteindelijk het definitief ontwerp op. - Beheert de dessinbestanden (technische gegevens/dessin). 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Beheersen van de in het bedrijf aanwezige CAD-programma's. - Contacten (overleggende en probleemoplossende) met de textielontwerper. -Textielkennis vereist met betrekking tot weven of breien of bedrukken. - Accuratesse. - Veelvuldig beeldschermwerk.

Afdeling/Dienst : Technische Dienst Functie : Arbeidsanalist 1. Doelstelling functie Analyseren van afdelingen en werkposten met het oog op een efficiënte(re) organisatie en een aanvaardbare werkbelasting van de medewerkers.2. Organisatie Directe chef : hoofd engineering, hoofd technische dienst. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen. 3. Werkomschrijving - Voert tijd- en methodestudies uit (onder meer met betrekking voor chronometrage en multimomentopnames) : * op macroniveau (bijvoorbeeld : layout van de afdeling, interne transporten en bewegingen); * op microniveau (bijvoorbeeld : manuele handelingen/interventies op werkposten. - Bepaalt op basis hiervan het aantal productie-eenheden (bijvoorbeeld : spillen, machines) die aan een operator kunnen toegewezen worden. - Doet verbeteringsvoorstellen met betrekking tot : * een efficiëntere verdeling van de machines over de verschillende medewerkers; * een optimale opstelling van de machines (bijvoorbeeld : dichter bij elkaar plaatsen, koppelen, linken); * een korte(re) doorstroming van de goederen doorheen de productie; * het ergonomisch(er) inrichten van werkposten. - Maakt een kosten-/batenanalyse op van diverse alternatieve verbeteringsvoorstellen. - Rapporteert (schriftelijk en mondeling) en argumenteert deze voorstellen en kosten-/batenanalyse naar de directe chef en/of de afdelingsverantwoordelijke van de betrokken afdeling. - Assisteert bij het ontwerpen van nieuwe of het wijzigen van bestaande werkposten. - Houdt parameters bij die een invloed kunnen hebben op de werkbelasting en het machinerendement (bijvoorbeeld : kwaliteitsgegevens van (nieuwe) garens) en analyseert ze periodiek. 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Kunnen toepassen van erkende tijd- en methodestudies. - Gebruiken van specifieke software voor arbeidsstudie. - Communicatie met voornamelijk bedrijfsinterne personen en diensten (bijvoorbeeld : productie, planning, labo/kwaliteitsdienst en medewerkers op de werkposten) op alle hiërarchische niveaus. - Praktische gebruikskennis van één vreemde taal. - Werkplaatsomstandigheden (bijvoorbeeld : temperatuur, lawaai, vochtigheid, stof) eigen aan de productieafdeling(en), waarin de metingen/observaties gebeuren. - Veelvuldig rechtstaand werk.

Afdeling/Dienst : Technische dienst Functie : Bediende wisselstukkenmagazijn 1. Doelstelling functie Beheren van het wisselstukkenmagazijn en zorgen voor doorlopende courante stocks van wisselstukken.2. Organisatie Directe chef : hoofd onderhoud, hoofd technische dienst. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen. 3. Werkomschrijving - Waakt over de vereiste minimum- en maximumvoorraden van wisselstukken : * bepaald per type/groep in samenspraak met onderhoud en productie; * ondersteund door bedrijfsgebonden software. - Bestelt tijdig wisselstukken (na overleg/goedkeuring van het hoofd onderhoud) volgens de bedrijfsinterne procedures. - Controleert en volgt de levering van bestelde goederen op : * staat in voor de fysische controle op aantallen, kwaliteit conformiteit, eventueel aanwezigheid van de nodige attesten, veiligheidsfiches; * meldt eventuele klachten, afwijkingen aan de aankoopdienst. - Geeft relevante informatie door aan de aankoopdienst met het oog op leveranciersselectie en -beoordeling. - Beheert administratief het wisselstukkenmagazijn : * handelt interne bestellingen van wisselstukken af (voornamelijk inputten en picking order opmaken); * houdt administratief het verbruik van wisselstukken bij : * algemeen : voor stockbeheer; * per afdeling : voor de interne boekhoudkundige verrekening; * zorgt voor de invoering/codering en toewijzing (stockageplaats) van nieuwe onderdelen binnen het magazijnsysteem; * houdt de technische specificaties/documentatie en leveranciersgegevens bij. 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Praktische gebruikskennis van 1 vreemde taal. - Informatieve contacten met bedrijfsinterne personen (bijvoorbeeld : hoofd onderhoud, productieverantwoordelijke en magazijnier) en leveranciers. - Veelvuldig beeldschermwerk.

Afdeling/Dienst : Technische dienst Functie : Technische tekenaar 1. Doelstelling functie Opmaken/tekenen van technische (werk)plans voor (ver)bouw- en installatieprojecten in productieafdelingen.2. Organisatie Directe chef : hoofd technische dienst. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen. 3. Werkomschrijving - Maakt ontwerptekeningen, respectievelijk plans (op afdelings- of machineniveau) : * op basis van de aangeleverde schetsen/instructies; * rekening houdend met eventuele wettelijke normen (bijvoorbeeld : brandveiligheid, milieutechnische normen). - Bespreekt deze met/legt deze voor aan : * de directe chef en/of de betrokken afdelingsverantwoordelijke; * de architect (ingeval van bouwwerken). - Doet opmetingen aan machines/installaties. - Geeft bestellingen van nodige materialen en hulpstukken (bijvoorbeeld : met precieze afmetingen, technische gebruiksspecificaties) door aan de aankoopdienst en controleert/verifieert technisch de bestellingen bij levering. - Houdt toezicht tijdens de uitvoering van de werken door bedrijfseigen personeel en/of onderaannemer (bijvoorbeeld : respecteert de veiligheidsrichtlijnen, volgt werken op, beoordeelt finaal de correcte uitvoering van de opdracht). - Zet alle nutsvoorzieningen op plan (bijvoorbeeld : buizen, elektrische en waterleidingen, stoomleidingen) ten behoeve van het technisch personeel dat instaat voor de uitvoering ervan (bijvoorbeeld : bij lay-outveranderingen in een afdeling bij de inrichting van een nieuwe afdeling). - Maakt stuklijsten op (met alle materialen/componenten) voor de realisatie van het plan. - Voegt waar nodig "kritische" uitvoeringsspecificaties toe (bijvoorbeeld : met betrekking tot toegestane toleranties, te gebruiken materialen bijvoorbeeld bestand tegen corrosie, hitte). - Ontwerpt/tekent bijvoorbeeld hulpmiddelen, attributen, recipiënten om te laten aanmaken door de technische dienst of extern (bijvoorbeeld : veiligheidsrasters, platforms, karren, brandbeveiligingsvoorzieningen). - Maakt evacuatieplans op (voor personeel) en interventieplans met bijvoorbeeld plaats van hydranten, opslagtanks met gevaarlijke producten (voor de brandweer). - Past de plans aan (commodo en incommodo) volgens de wettelijke beschikkingen. - Bij grote(bouw)projecten : neemt deel aan de werkvergaderingen met architect, technische dienst en onderaannemer(s). 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Technische vakkennis vereist (bijvoorbeeld : mechanica, bouwkunde, elektrotechniek). - Kunnen werken met 3D-computertekenprogramma. - Bedrijfsinterne (met bijvoorbeeld : productie- en technische verantwoordelijke en aankoop) en bedrijfexterne contacten (met bijvoorbeeld : leveranciers en onderaannemers). - Veelvuldig beeldschermwerk.

Afdeling/Dienst : Verkoop Functie : Bediende commerciële binnendienst 1. Doelstelling functie Administratief ondersteunen van de verkoopdienst.2. Organisatie Directe chef : commercieel directeur, hoofd commerciële binnendienst, regionale verkoopleider. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen. 3. Werkomschrijving - Verleent administratieve ondersteuning bij de opmaak en verzending van offertes. - Geeft binnengelopen orders in in de computer. - Werkt de orderadministratie af (op instructies van de directe chef). - Volgt het orderverloop administratief op (inclusief telefonische contacten met klanten). - Verricht algemeen administratief werk (bijvoorbeeld : kopiëren, faxen). - Rapporteert tijdig ontbrekende gegevens en opvallende feiten met betrekking tot klantendossiers. - Zorgt voor het administratief beheer van klantendossiers en andere bedrijfsdocumenten van de commerciële dienst. 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Gebruiken van diverse softwareprogramma's (bijvoorbeeld : tekstverwerking en databeheer). - Praktische gebruikskennis van 2 vreemde talen. - Klantvriendelijke ingesteldheid. - Veelvuldig beeldschermwerk.

Afdeling/Dienst : Verkoop Functie : Bediende marketing en promotie 1. Doelstelling functie Administratief en organisatorisch ondersteunen van het verkoopgebeuren door middel van een aantrekkelijke productpresentatie en -promotie.2. Organisatie Directe chef : hoofd marketing. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen. 3. Werkomschrijving - Handelt administratief en (deels) organisatorisch marketinginitiatieven af : * heeft contacten met bijvoorbeeld publiciteitsbureaus en drukkerijen voor de aanmaak van commercieel drukwerk, affiches, pancartes, displays, productiedocumentatie, stalenboeken; * zorgt voor de nodige illustraties, foto's, logo's, vertalingen van teksten; * volgt de bestellingen op (respecteert de opgelegde deadlines). - Bereidt de deelname aan textielbeurzen praktisch voor volgens de richtlijnen van de directe chef : * spreekt af met bijvoorbeeld standenbouwers, zorgt voor het transport van het standenmateriaal; * zorgt voor de stalenvoorraad, displays, brochures, catering; * verzorgt mailings naar klanten en staat in voor de organisatorische opvolging (bijvoorbeeld bevestigt, stuurt toegangsticketten en parkeerbadges door). - Staat in voor het mee realiseren en opvolgen van publicitaire acties. - Maakt de technische productiefiches en -documentatie mee op (voornamelijk lay-outmatig) voor de diverse productsoorten. - Maakt verslagen op van vergaderingen met betrekking tot marketing en productontwikkeling. - Staat in voor de praktische organisatie van "technische" persconferenties (bijvoorbeeld : voorstelling nieuwe collectie) : * verzendt uitnodigingen; * staat in voor het treffen/opvolgen van praktische regelingen. - Houdt persberichten bij. - Houdt adressenlijsten/databases bij. - Bewaakt de logistiek van de showroom (bijvoorbeeld : actuele en volledige stalenvoorraad, alle productfiches en nieuwste displays aanwezig, orde en netheid). - Volgt administratief het marketingbudget op. - Assisteert administratief de marketingverantwoordelijke. 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Kennis vereist van de eigen producten (types, kenmerken en specificaties). - Administratief en organisatorisch onderlegd zijn. - Kunnen werken met opgelegde deadlines. - Veelvuldige contacten (voornamelijk overleggen, afspraken maken en opvolgen) met externe personen/diensten. - Praktische gebruikskennis van 2 vreemde talen.

Afdeling/Dienst : Verkoop Functie : Commercieel assistent(e) 1. Doelstelling functie Verlenen van administratieve steun en algemene assistentie aan de verkoopdirectie.2. Organisatie Directe chef : commercieel directeur, hoofd commerciële binnendienst, regionale verkoopleider. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen. 3. Werkomschrijving - Stelt offertes op ten behoeve van nieuwe en bestaande klanten (binnen strikte grenzen en op basis van verkregen instructies) : * voert prijsberekeningen uit, gaat leverings- en betalingsvoorwaarden na stuurt, indien opportuun, aan op een bezoek van een verkoopagent; * voegt de nodige documentatie bij (bijvoor-beeld : prospectus, cataloog, stalenmateriaal). - Laat stalen maken en opsturen. - Maakt de orderbevestiging op met opgave van de afgesproken prijzen, hoeveelheden, kwaliteiten, leverings- en betalingsvoorwaarden en laat ze verifiëren door de directe chef. - Beheert administratief de klantendossiers van orderregistratie tot levering : * geeft bestellingen/orders in in computer (lanceert order in de productie); * volgt het orderverloop op tot en met de levering van goederen en houdt de klant op de hoogte : * vangt klachten op, signaleert ze aan de verkoper(s) en handelt ze administratief af; * contacteert, op vraag van de directe chef of de boekhouding, klanten die niet tijdig betalen. - Rapporteert tijdig ontbrekende gegevens, opvallende feiten (bijvoorbeeld : order in vertraging : verkoper/agent en/of klant verwittigen) met betrekking tot klantendossiers. - Staat in voor de administratieve ondersteuning van zakenreizen (bijvoorbeeld : boekt hotels en vliegtuigtickets). - Volgt onkosten eigen aan verkooppersoneel en klanten administratief op (bijvoorbeeld : hotels, restaurants, zakenreizen). - Volgt administratief de verkoopcijfers op (bijvoorbeeld : per productgroep, per regio, per klant) zet ze in statistieken en stelt ze ter beschikking van de verkoopdirectie. - Geeft periodiek de orderstand door aan de verkopers en/of agenten. - Houdt het klassement bij van de klantendossiers. 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Kennis van het gamma aan producten en hun productkarakteristieken (bijvoorbeeld : specifieke textieltermen, soorten behandelingen die mogelijk zijn), beperkt tot courante klantenvragen (meestal de gegevens van de technische productfiche). - Gebruiken van diverse softwareprogramma's (bijvoorbeeld : tekstverwerking en databeheer). - Veelvuldige telefonische contacten met klanten en bedrijfsinterne personen/diensten (ondermeer planning, productie, verzending, boekhouding). - Mondeling en schriftelijk beheersen van 2 vreemde talen. - Commerciële ingesteldheid. - Tact en klantvriendelijkheid. - Veelvuldig beeldschermwerk.

Afdeling/Dienst : Verkoop Functie : Vertegenwoordiger/-ster 1. Doelstelling functie Behouden en uitbreiden van het klantenbestand binnen een bepaalde regio via regelmatige contacten met voornamelijk detailhandelaars.2. Organisatie Directe chef : commercieel directeur, regionale verkoopleider. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen. 3. Werkomschrijving - Behoudt het klantenbestand en breidt het uit : * telefoneert of bezoekt op regelmatige basis bestaande klanten (bijvoorbeeld : schilders, decorateurs, horecasector) met het oog op bijvoorbeeld het voorstellen van nieuwe producten/collecties, het melden van promotionele acties, het verstrekken van advies met betrekking tot het optimaal aanwenden, stockeren en promoten van aangekochte goederen; * neemt bestellingen op en speelt ze door naar de commerciële dienst; * stelt prijsoffertes op; * onderhandelt binnen vastgestelde grenzen over de verkoopvoorwaarde; * prospecteert via bijvoorbeeld telefonische contactname (op basis van marktinformatie van de commerciële dienst) en aanwezigheid op beurzen en manifestaties. - Beantwoordt/behandelt klachten met betrekking tot kwaliteit en levering (bijvoorbeeld : na overleg met de kwaliteitsdienst, bepalen van het bedrag van de creditnota ingeval van gegronde klachten). - Benadert klanten met betalingsachterstanden tactvol. - Brengt rapport en advies uit ten aanzien van de directe chef met betrekking tot voornamelijk prospectie- en verkoopresultaten. 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Kennis van het gamma aan producten (voornamelijk product- en gebruikskarakteristieken). - Beheersen van verkoop- en onderhandelingstechnieken in 1 vreemde taal. - Veelvuldige contacten met klanten voornamelijk de detailhandel (informeren, bestellingen opnemen, nazorg verlenen) en bedrijfsinterne personen en diensten (voornamelijk commerciële dienst). - Oog hebben voor commerciële opportuniteiten en bedrijfsimago. - Veelvuldig reizen in een nabije omgeving (bijvoorbeeld : Benelux).

Afdeling/Dienst : Verzending/Expeditie Functie : Bediende magazijn 1. Doelstelling functie Administratief coördineren van de magazijnactiviteiten.2. Organisatie Directe chef : logistiek verantwoordelijke, plant manager, verantwoordelijke verzending/magazijnen, general manager. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen. 3. Werkomschrijving - Ontvangt, controleert (bijvoorbeeld : correcte levering en volumes in overeenstemming met de bestelbon) en codeert inkomende goederen (grondstoffen, hulpproducten, halffabrikaten uit andere departementen van de eigen onderneming of van onderaannemers). - Signaleert foute of niet-conforme leveringen aan de aankoopdienst. - Wijst locaties voor opslag in het magazijn toe (geautomatiseerd of binnen de vastgelegde organisatie door de verantwoordelijke verzending/magazijn). - Organiseert administratief de verzendingen (op aangeven van de expeditie of verkoop) : * maakt opdrachtbons/uithaalborderellen op voor : ° de magazijnier (die instaat voor de dispatching); ° of rechtstreeks voor de heftruckbestuurders; * bereidt laadbrieven en laadlijsten voor; * controleert of alle te verzenden goederen conform zijn met de laadlijsten (volledige en juiste zending); * zorgt ervoor dat alle verzendingsdocumenten meegegeven worden met de vrachtwagenchauffeurs. - Volgt administratief de magazijnvoorraden en -bewegingen op. - Staat administratief in voor de bestelling van bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal en etiketten. - Maakt de jaarlijkse inventaris mee op. - Verzorgt alle administratie met betrekking tot het magazijn. 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Gebruiken van magazijnspecifieke software. - Contacten met bedrijfsinterne (voornamelijk bediende verzending) en -externe (bijvoorbeeld : transporteurs/chauffeurs) personen en diensten. - Gebruik van standaarduitdrukkingen in 2 vreemde talen.

Afdeling/Dienst : Verzending/Expeditie Functie : Bediende verzending/expeditie 1. Doelstelling functie Instaan voor alle documenten die bij de verzending van de afgewerkte goederen moeten gevoegd worden en organiseren van het transport.2. Organisatie Directe chef : verantwoordelijke verzending/magazijnen, hoofd commerciële (binnen) dienst. Medewerkers onder leiding/toezicht : geen. 3. Werkomschrijving - Werkt de verzendingsdossiers af van afgewerkte goederen, onder meer : * maakt alle documenten op die niet automatisch door de computer geprint worden (bijvoorbeeld : expediteuropdrachten, oorsprongattesten, douaneformulieren, borderellen) en laat ze, waar nodig, ondertekenen door de chef. * verifieert en sorteert alle vereiste documenten voor : ° de klanten; ° de expediteurs; ° de boekhouding; ° de interne commerciële dienst. * groepeert maximaal zendingen voor transport; * geeft ophaalopdrachten door naar eigen transportdienst, expediteurs en rederijen en volgt ze op. - Controleert transportkostenfacturen en geeft ze in. - Houdt het klassement bij van alle verzendingsdossiers. 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Kennis van de douanewetgeving en de vereiste transport-, export- en verzendingsdocumenten per afzetregio. - Contacten (voornamelijk informatie geven en opvragen) met bedrijfsinterne (bijvoorbeeld : magazijn en verkoop) en externe (bijvoorbeeld : expediteurs en rederijen) personen en diensten. - Praktische gebruikskennis van 2 vreemde talen. - Kunnen werken onder tijdsdruk (bijvoorbeeld : bij dringende verzendingen). - Veelvuldig beeldschermwerk.

Afdeling/Dienst : Verzending/Expeditie Functie : Verantwoordelijke verzending/magazijnen 1. Doelstelling functie Organiseren en beheren van de opslag en de doorstroming in de magazijnen en van de verzending van de goederen.2. Organisatie Directe chef : logistiek verantwoordelijke, plant manager, general manager. Medewerkers onder leiding/toezicht : deze bediende heeft de leiding over 3 à 5 medewerkers (bijvoorbeeld : een magazijnier, heftruckbestuurder(s) en een bediende magazijn). 3. Werkomschrijving - Organiseert en beheert fysisch de magazijnen (binnen opgelegde richtlijnen). * richt de opslagplaatsen en de doorstroming van de goederen efficiënt in; * bepaalt de meest optimale verpakking-, transport- en opslagwijzen voor de goederen; * organiseert de wijze van codering van de goederen (bijvoorbeeld : in- en uitscannen, aanbrengen van artikel- of collinummer). * organiseert een minimum voorraad aan : ° "standaard"-artikelen, waakt erover en treft de nodige maatregelen terzake; ° verpakkingsmateriaal en etiketten. - Organiseert praktisch : * de ontvangst van inkomende goederen (uit eigen fabricage of van derden); * de verzending van afgewerkte goederen (op aangeven van de expeditie of verkoop) : orderpicking, routings, controles (volledigheid en juistheid van de zending), administratieve procedures en documenten; * de terugzending van foutgeleverde of niet-conforme goederen. - Courante personeelstaken, bijvoorbeeld : * (her)verdelen van taken onder de verschillende medewerkers in functie van wijzigende magazijnsituaties; * onthaal en opleiding van nieuwe medewerkers; * behandelen van vakantieaanvragen; * opvangen van afwezigheden en piekmomenten. - Houdt algemeen toezicht op de orde en netheid, het respecteren van de veiligheidsvoorschriften en het verkeer van vrachtwagens op de parking en aan de laadkaai(en). - Diverse administratieve taken, bijvoorbeeld : * zorgt voor het dagelijks invullen/behouden van personeels-, voorraad- en magazijngegevens; * staat in voor het jaarlijks opmaken van de magazijninventaris. 4. Specifieke functievereisten en -kenmerken - Beheersen van de specifieke magazijnsoftware. - Kunnen plannen en organiseren, werken onder tijdsdruk en zoeken van klantvriendelijke oplossingen bij leveringsproblemen. - Veelvuldige bedrijfsinterne (met bijvoorbeeld : productie, planning, verkoop) en bedrijfexterne (met bijvoorbeeld : leveranciers, expediteurs) contacten. - Praktische gebruikskennis van 1 vreemde taal. - Leiding geven aan 3 à 5 medewerkers.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2007.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^