Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 januari 2000
gepubliceerd op 11 februari 2000

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1997 betreffende de controle en de analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers gebruikt worden

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022085
pub.
11/02/2000
prom.
12/01/2000
ELI
eli/besluit/2000/01/12/2000022085/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 JANUARI 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1997 betreffende de controle en de analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers gebruikt worden


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, inzonderheid op de artikelen 1bis, §§ 1, 2° en 3, ingevoegd bij de wet van 21 juni 1983 en gewijzigd bij de wet van 20 oktober 1998, 2, gewijzigd bij de wet van 21 juni 1983, 6, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1983 en 20 oktober 1998, 6ter, § 1, ingevoegd bij de wet van 21 juni 1983, 13, gewijzigd bij de wet van 20 oktober 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 1997 betreffende de controle en de analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers gebruikt worden, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad, gegeven op 14 december 1999;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de hoogdringendheid;

Overwegende dat de overgangsperiode gedurende dewelke de reglementaire bepalingen op punt moesten gesteld zijn, eindigt op 31 december 1999;

Overwegende dat tot op heden een onvoldoende aantal grondstoffen vergund is kunnen worden;

Overwegende dat slechts een klein deel van de eigen monografieën van de fabrikanten ter goedkeuring voorgelegd geweest is aan de deskundigen van de Farmacopeecommissie;

Overwegende dat er bijgevolg reden is om de overgangsperiode te verlengen;

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 11 van het koninklijk besluit van 19 december 1997 betreffende de controle en de analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers gebruikt worden, worden de woorden "Gedurende een periode van 18 maanden na de inwerkingtreding van dit besluit", vervangen door de woorden "Gedurende een periode van 30 maanden na de inwerkingtreding van dit besluit,".

Art. 2.Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 januari 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. AELVOET

^