Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 december 2018
gepubliceerd op 27 december 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot vastlegging, voor 2018, van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018205631
pub.
27/12/2018
prom.
12/12/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot vastlegging, voor 2018, van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot vastlegging, voor 2018, van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 december 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2018 Vastlegging, voor 2018, van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage (Overeenkomst geregistreerd op 15 juni 2018 onder het nummer 146383/CO/321) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen. HOOFDSTUK II. - Sociale voordelen A. Aard van het voordeel

Art. 2.De werknemers die zijn tewerkgesteld in een onderneming bedoeld in artikel 2 van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen", opgericht bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, hebben recht op een korting op de syndicale bijdrage ten laste van het "Sociaal Fonds voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen", onder de voorwaarden vastgesteld bij deze collectieve arbeidsovereenkomst.

B. Bedrag

Art. 3.Het bedrag van de korting werd als volgt vastgelegd : a) 135 EUR per jaar voor werknemers die voltijds zijn tewerkgesteld (normale syndicale bijdrage) en hun bijdrage in de vereiste vormen betaald hebben op het ogenblik van de betaling van de korting;b) 75 EUR per jaar voor werknemers die deeltijds zijn tewerkgesteld (beperkte syndicale bijdrage) en hun bijdrage in de vereiste vormen betaald hebben op het ogenblik van de betaling van de korting. C. Toekenningsvoorwaarden

Art. 4.Om recht te hebben op de korting moeten de werknemers bedoeld in artikel 2 aan de volgende voorwaarden voldoen : 1° Op 31 maart van het lopende dienstjaar sedert tenminste drie maanden zijn aangesloten bij één van de vertegenwoordigde interprofessionele werknemersorganisaties, welke op nationaal plan zijn verbonden en vertegenwoordigd in het paritair comité, namelijk : - het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV); - het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV); - de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB); 2° Op de betalingsdatum van de korting zijn tewerkgesteld in één van de in artikel 2 bedoelde ondernemingen, of, eventueel, op deze datum zijn gedekt door het stelsel van de gelijkgestelde dagen voorzien in de artikelen 16, 18 en 41 tot 43 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders. D. Betalingsmodaliteiten

Art. 5.De werkgevers van de ondernemingen bedoeld in artikel 2 overhandigen uiterlijk bij de betaling van het loon van de maand mei elke in hun onderneming tewerkgestelde werknemer evenals aan hen die gedekt zijn door het stelsel van de gelijkgestelde dagen, omschreven in artikel 4, 2°, een behoorlijk ingevuld formulier, waarvan het model wordt opgemaakt door de raad van bestuur van het sociaal fonds.

Deze formulieren worden ambtshalve of op hun verzoek ter beschikking gesteld van de werkgevers door het beheer van het sociaal fonds, gevestigd in Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8 te 1160 Brussel.

Art. 6.De werknemers die de in artikel 4 bedoelde toekenningsvoorwaarden vervullen, bezorgen aan de in artikel 4, 1° vermelde organisatie, waarvan zij lid zijn, het in artikel 5 bedoelde formulier in tweevoud.

Deze organisatie onderzoekt de effectieve aansluiting van de werknemer en of hij een recht kan doen gelden, berekent en betaalt het bedrag van de korting.

De verificatie, de controle en de betaling gebeuren tussen 16 juni en 30 september van het lopende jaar. De raad van beheer van het sociaal fonds kan echter, via een specifieke beraadslaging, besluiten deze data te wijzigen.

Art. 7.Vóór 15 december van het lopende dienstjaar, bezorgt iedere in artikel 4, 1° bedoelde organisatie aan het sociaal fonds een afrekening van de kortingen op de syndicale bijdragen die betaald zijn en overeenstemmende administratieve kosten.

De organisaties zijn verplicht het dubbel van de terugbetalingsformulieren gedurende 5 jaar te bewaren, welke worden gecontroleerd door de bedrijfsrevisor daartoe aangewezen door de raad van beheer van het sociaal fonds.

Art. 8.De vakorganisaties ontvangen per uitbetaalde syndicale premie een onkostenvergoeding van 6 EUR. Het secretariaat van het sociaal fonds, uitgebaat door Comeos, ontvangt per uitbetaalde syndicale premie een onkostenvergoeding van 3 EUR. HOOFDSTUK III. - Financiering A. Bedrag van de bijdrage van de werkgevers

Art. 9.Om het "Sociaal Fonds voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen" de mogelijkheid te bieden de definitieve sociale voordelen af te rekenen overeenkomstig hoofdstuk II van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt de bijdrage die door de werkgevers aan het sociaal fonds moet worden betaald, bepaald op 88 EUR per tewerkgestelde werknemer op datum van 30 september 2017.

Het "statistiekraam" van de aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor het derde kwartaal 2017 is een rechtsgeldig bewijs voor de berekening van het tewerkgestelde effectief op 30 september 2017.

B. Inning van de bijdrage van de werkgevers

Art. 10.De inning van de bijdrage van de werkgevers door het sociaal fonds, berekend overeenkomstig artikel 9, gebeurt in de maand april.

De werkgevers moeten de verschuldigde bedragen uiterlijk op 30 mei storten aan het sociaal fonds. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 11.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2018 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 december 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^