Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 augustus 2008
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 250 euro aan de VZW Greenpeace Belgium

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2008024380
pub.
03/10/2008
prom.
12/08/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AUGUSTUS 2008. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 250 euro aan de VZW Greenpeace Belgium


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 juni 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008, programma 25.55.1;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, artikelen 55 tot 58;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 juli 2008;

Op de voordracht van de Minister van Klimaat en Energie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een facultatieve toelage van 250 euro aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.33.21 (programma 25.55.1) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2008, wordt verleend aan de VZW Greenpeace Belgium, met zetel in Haachtsesteenweg 159, te 1030 Brussel, vertegenwoordigd door Peter De Smet, directeur-generaal, voor de kosten van de ontwikkeling van zijn activiteitenprogramma voor 2008.

Art. 2.De periode gedekt door de toelage neemt een aanvang op 1 januari 2008 en eindigt op 31 december 2008.

Art. 3.§ 1. Het bedrag van de toelage zal gestort worden op rekeningnummer 001-2095000-70 van de VZW Greenpeace Belgium, Haachtsesteenweg 159, te 1030 Brussel. § 2. De uitbetaling geschiedt na voorlegging van een staat van inkomsten en uitgaven teweeggebracht door de in artikel 1 vermelde organisatiekosten/activiteiten. § 3. De uitgaven worden gerechtvaardigd door facturen met betrekking tot de organisatie/activiteiten (onder meer kosten in verband met vertaling, druk, verspreiding, ...)

Art. 4.§ 1. Alle schuldvorderingen en verantwoordingsstukken voor uitbetaling van de toelage moeten ten laatste op 30 juni 2009 ter beschikking liggen van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Ze worden in drie exemplaren ingediend ter attentie van Mevr. Catherine Bosson - Victor Hortaplein 40, bus 10, te 1060 Brussel. § 2. Op de vordering wordt de vermelding aangebracht : « Voor echt en waar verklaard voor de som in euro van .................. (in cijfers) ............................ (in letters) ».

Art. 5.De Minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Nice, 12 augustus 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE

^