Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 september 2014
gepubliceerd op 07 januari 2015

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014205208
pub.
07/01/2015
prom.
11/09/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 19/12/2013 pub. 22/01/2014 numac 2014031045 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2014 type overeenkomst prom. 19/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014031046 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de algemene uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2014 sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 19/12/2013 pub. 22/01/2014 numac 2014031045 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2014 type overeenkomst prom. 19/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014031046 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de algemene uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2014 sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 september 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen Collectieve arbeids overeenkomst van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 19/12/2013 pub. 22/01/2014 numac 2014031045 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2014 type overeenkomst prom. 19/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014031046 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de algemene uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2014 sluiten Sectorale regeling van de maaltijdcheques (Overeenkomst geregistreerd op 17 maart 2014 onder het nummer 120166/CO/120.03)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers ressorterend onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen en op de werknemers die zij tewerkstellen.

Onder "werknemers" verstaat men : de arbeiders en arbeidsters.

Art. 2.Vanaf 1 november 2009 worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 19bis, § 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, maaltijdcheques toegekend.

Art. 3.Aan de tewerkgestelde werknemers wordt vanaf 1 november 2009, per effectief gepresteerde dag een maaltijdcheque toegekend, met een nominale waarde van 2,10 EUR, met daarin een werkgeversaandeel van 1,01 EUR en een persoonlijk aandeel van de werknemer van 1,09 EUR. Vanaf 1 januari 2014 wordt aan de tewerkgestelde werknemers, per effectief gepresteerde dag een maaltijdcheque toegekend, met een nominale waarde van 2,60 EUR, met daarin een werkgeversaandeel van 1,51 EUR en een persoonlijk aandeel van de werknemer van 1,09 EUR.

Art. 4.Het aantal toegekende maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal dagen waarop de werknemer effectief prestaties levert.

Ondernemingen waar gelijktijdig, hetzij voor voltijdse prestaties, hetzij voor deeltijdse prestaties, hetzij voor beide, verschillende arbeidsregelingen van toepassing zijn en die inzake overuren verplicht zijn om artikel 26bis van de arbeids wet van 16 maart 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidswet - Duitse vertaling sluiten toe te passen, kunnen het aantal dagen, waarvoor een maaltijdcheque moet worden toegekend, berekenen door het aantal effectief gepresteerde uren van de werknemer tijdens het kwartaal te delen door het normale aantal arbeidsuren per dag in de onderneming. Indien deze bewerking een decimaal getal oplevert, wordt het afgerond op de hogere eenheid.

Indien het aldus verkregen getal groter is dan het maximum aantal werkbare dagen van de voltijds tewerkgestelde werknemer in de onderneming in het kwartaal, wordt het tot dit laatste beperkt.

Ondernemingen die deze berekeningswijze willen toepassen moeten dat vaststellen bij collectieve arbeidsovereenkomst of, voor de ondernemingen die noch een ondernemingsraad, noch een comité voor preventie en bescherming op het werk, noch een syndicale delegatie hebben opgericht, in het arbeidsreglement; deze collectieve arbeidsovereenkomst of dit arbeidsreglement bepaalt tevens het normale aantal arbeidsuren per dag in de onderneming en de wijze waarop het maximum aantal werkbare dagen van de voltijds tewerkgestelde werknemer in de onderneming in het kwartaal, wordt berekend.

Art. 5.De maaltijdcheques worden op naam van de werknemer afgeleverd.

Deze voorwaarde wordt geacht vervuld te zijn als de toekenning ervan en de daarop betrekking hebbende gegevens (het aantal maaltijdcheques, brutobedrag van de maaltijdcheques verminderd met het persoonlijk aandeel van de werknemer) voorkomen op de individuele rekening van de werknemer overeenkomstig de reglementering betreffende het bijhouden van de sociale documenten.

Art. 6.De maaltijdcheque vermeldt duidelijk dat zijn geldigheidsduur beperkt is tot één jaar en dat hij slechts mag worden gebruikt om een eetmaal te betalen of voor de aankoop van verbruiksklare voeding.

Art. 7.De maaltijdcheques worden iedere maand, in één of meer keren, door de werkgever aan de werknemer overhandigd in functie van het aantal dagen van die maand waarop de werknemer vermoedelijk effectief arbeidsprestaties zal verrichten. Uiterlijk de laatste dag van de eerste maand die volgt op het kwartaal wordt het aantal maaltijdcheques in overeenstemming gebracht met het exacte aantal dagen waarop de werknemer tijdens het kwartaal prestaties heeft verricht.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bevestigt dat deze overeenkomst conform is aan de reglementering met betrekking tot de maaltijdcheques, voorzien in artikel 19bis, § 2 van het voornoemde koninklijk besluit van 28 november 1969.

Art. 9.De ondertekenende partijen vragen dat deze collectieve arbeidsovereenkomst algemeen verbindend zou verklaard worden per koninklijk besluit.

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014 en wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd door de meest gerede partij, mits in acht name van een opzeggingsperiode van drie maanden, bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen ressorteren.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 september 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^