Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 mei 2009
gepubliceerd op 09 juni 2009

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 2009 houdende benoeming van leden van de Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022292
pub.
09/06/2009
prom.
11/05/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

11 MEI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 2009 houdende benoeming van leden van de Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op de artikelen 144 en opnieuw ingevoegd bij de wet van 21 december 2006 en 145, opnieuw ingevoegd bij de wet van 21 december 2006 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2006;

Gelet op koninklijk besluit van 1 maart 2009 houdende benoeming van leden van de Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;

Gelet op de voordracht van kandidaten door de representatieve beroepsorganisatie van de kinesitherapeuten;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 maart 2009 houdende benoeming van leden van de Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, moet « de heer Van Dyck, P. » gelezen worden als « de heer Van Dycke, P. ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 25 maart 2009.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 mei 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mme L. ONKELINX

^