Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 januari 1999
gepubliceerd op 17 maart 1999

Koninklijk besluit tot intrekking op verzoek van de naamloze verzekeringsmaatschappij « La Brabançonne » van de machtiging voor de verzekering tegen arbeidsongevallen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022064
pub.
17/03/1999
prom.
11/01/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANUARI 1999. - Koninklijk besluit tot intrekking op verzoek van de naamloze verzekeringsmaatschappij « La Brabançonne » van de machtiging voor de verzekering tegen arbeidsongevallen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, inzonderheid op artikel 53;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, inzonderheid op de artikelen 29 en 30;

Gelet op de koninklijke besluiten van 4 en 13 juli 1979 tot verlening van de toelating aan verzekeringsondernemingen;

Gelet op het verzoekschrift van 10 maart 1998, waarbij de naamloze verzekeringsmaatschappij « La Brabançonne » de intrekking vraagt van de machtiging voor de verzekering tegen de arbeidsongevallen;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen van 21 september 1998;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De machtiging voor de verzekering tegen de arbeidsongevallen, verleend bij de koninklijke besluiten van 4 en 13 juli 1979 aan de naamloze verzekeringsmaatschappij « La Brabançonne » wordt op haar verzoek ingetrokken.

Art. 2.De sociale inspecteurs van het Ministerie van Sociale Zaken en van het Fonds voor arbeidsongevallen worden belast met het waken voor de vrijwaring van de belangen van de verzekeringsnemers, de getroffenen en de rechthebbenden.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

^