Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 februari 2013
gepubliceerd op 20 februari 2013

Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 14 en 15 juli 2012 op het grondgebied van de provincie Antwerpen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000117
pub.
20/02/2013
prom.
11/02/2013
ELI
eli/besluit/2013/02/11/2013000117/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 14 en 15 juli 2012 op het grondgebied van de provincie Antwerpen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade verroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, inzonderheid op artikel 2, § 1, 1°, en § 2;

Overwegende dat overvloedige regenval heeft plaatsgevonden op 14 en 15 juli 2012 op het grondgebied van de provincie Antwerpen;

Gelet op het advies van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België van 29 oktober 2012 betreffende het voormelde natuurverschijnsel;

Overwegende dat de grondmetingen en de analyse van de radargegevens het mogelijk gemaakt hebben om de regio's te bepalen waarin de neerslaghoeveelheden de vermelde drempels bereikt hebben opgenomen in de ministeriële omzendbrief van 20 september 2006 die de criteria voor de erkenning van een algemene ramp vastlegt;

Overwegende dat de overvloedige regenval van 14 en 15 juli 2012 derhalve een uitzonderlijk karakter heeft;

Gelet op het verslag van de Gouverneur betreffende de omvang van de schade, veroorzaakt door deze regenval;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 september 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 14 januari 2013;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 14 en 15 juli 2012 op het grondgebied van de provincie Antwerpen wordt beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.

Art. 2.De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de gemeente waarvan de naam hieronder vermeld wordt : Provincie Antwerpen Bornem

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, op 11 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

^